ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Pražské studánky

Pražské studánky - Pod Děvínem

[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Pod Děvínem

Popis:

Vlastní studánka má podkovovitý tvar 80 x 90 cm, hloubku 18 cm, je obložena kameny. Zbytek cihlové klenuté kobky je zachován do výše 70 cm. V zadní stěně zbytek kovové trubky. Přístup z ulice pomocí provizorních schůdků (betonový blok a pískovcový kámen).

Zajímavosti:
Studánka byla v nedávné minulosti zřícená a zanesená bahnem. Kdosi ji začal během 1. poloviny roku 2001 upravovat, rekonstrukce však nebyla nedokončena. Studánka se nachází při frekventované cestě od stanice metra Radlická směrem k vycházkovým cestám nad Prokopským údolím. I když kvalita vody je velmi špatná, jistě by si pramen zasloužil důstojnou úpravu.

Aktualizace - červen 2010

orientační mapka Prahy - katastrální území Radlice

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 5
Katastrální území:
Radlice
Upřesnění polohy: Studánka leží při pokračování ulice Výmolovy 80 m severozápadně od brány radlického hřbitova  (proti vstupu do zahrady).


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Nedaleko studánky radlický židovský hřbitov.
Studánka leží nedaleko hranice přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí, přírodní památky Ctirad a přírodní rezervace Prokopské údolí.

 

Další informace:

MHMP, Odbor ochrany prostředí, e-mail: oopsek@cityofprague.cz, Tel.: 236004246

Literatura:
Kovařík Petr: Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska - Nakladatelství LN, Praha 1998(str. 151)
Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 21)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 20)


Kvalita podzemní vody ve studánce:

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato –hořečnato – uhličitano – síranového typu se slabě alkalickým pH a středně vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní
kationy a anionty.

Obsahy iontů železa a manganu jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. Ale i když jde o několikanásobné překročení limitu, přesto tyto koncentrace mohou odpovídat místnímu přírodně zvýšenému pozadí, danému geologickými poměry lokality a mineralogickým složením okolních hornin. Slabě zvýšené hodnoty byly naměřeny také v parametru chemická spotřeba kyslíku, který indikuje organické znečištění přírodního i antropogenního původu.
Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií, Enterokoků a bakterií Escherischia coli, což jasně prokazuje přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje (např. z kanalizace) do horninového prostředí a podzemních vod!
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce zjištěny v nadlimitním množství.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně 0,1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: počty fekálních bakterií stoupají, takže lze konstatovat, že stále dochází k přítoku fekálně znečištěné vody do studánky!


Tisk 28.12.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 26530 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru