ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Lesy

Péče o lesy v majetku hl.m. Prahy

Při východním okraji Čimického háje se nachází malá lesní školka

 Hlavní město Praha zajišťuje údržbu a péči o lesní pozemky v majetku obce o výměře téměř 2 645 ha prostřednictvím Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství (do 30.6. 2013 pod názvem odbor rozvoje veřejného prostoru) (Oddělení péče o zeleň ) . Péče o lesy se řídí lesním zákonem a lesním hospodářským plánem, který se zpracovává vždy na desetileté období. Od ledna 2004 je platným LHP na období 2004-2013.

 

KONTAKT:
Ing. Frantík, tel. 236 00 5804, e-mail: Dan.Frantik@praha.eu
RNDr. Nohejl, tel. 236 00 5821, e-mail: Jiri.Nohejl@praha.eu
Ing. Čížek, tel. 236 00 5811, e-mail: Martin.Cizek@praha.eu
Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP, oddělení péče o zeleň - Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1 


V r. 1994 schválilo Zastupitelstvo HMP záměr vykupovat lesy ve vlastnictví fyzických osob. Do dnešního dne bylo vykoupeno do majetku města přes 205 ha lesa, tím je na této ploše zajištěna řádná lesnická péče. V lesích vlastněných městem pokračují výchovné a obnovní zásahy (např. přeměna smrkových a borových monokultur ve špatném zdravotním stavu na porosty smíšené), obnovy a údržby cest, sbírání papírů, vyvážení košů a sekání luk. Lesy jsou doplňovány rekreačními prvky, kterých je v současné době evidováno více než 3700 kusů (zejména lavičky a lavice, koše, altány, dětské herní prvky pro děti, vítací tabule aj.). 

Průměrné náklady na údržbu činí v posledních letech cca 15 tisíc Kč/ha/rok (v cenové úrovni roku 2007). Samotná údržba a opravy rekreačních prvků stojí ročně více než 2,5 mil. Kč. Na úklid lesa od běžných odpadků a na likvidaci černých skládek je pak ročně vynakládáno více než 4,5 mil. Kč. Samozřejmou a nezbytnou součástí příměstských lesů jsou také lesní cesty, a to opět v počtu a hustotě vysoce nadprůměrem ČR. Celkem je v lesích hl.m. Prahy (stav jaro 2010) cca 167 kilometrů asfaltových a mlatových cest, tj. hustota 63 bm/ha, z toho asfaltových cest je 33 km. Údržba všech těchto cest v řádném stavu vyžaduje cca 1,5 milionu Kč ročně (bez velkých celkových oprav, kterých se dělá 1-3 ročně v objemu další 1-2 miliony Kč).  Všechny tyto náklady plně hradí hl.m.Praha ze svého rozpočtu.

 

Certifikát PEFC, 2012-2015  certifikát FSC (Forest Stewardship Council), anotační, v.52017 Výrazným trendem posledních let, kromě stálého nárůstu počtu návštěvníků,  je příklon k šetrnému, trvale udržitelnému a přírodě blízkému hospodaření v lesích. I s ohledem na tuto skutečnost prošel lesní majetek hl.m. Prahy certifikací, a to jak systémem PEFC (Pan European Forest Certification Council), tak v roce 2007 a následně v roce 2012 a nově v roce 2017 systémem FSC® (Forest Stewardship Council®).

Certifikát FSC® potvrzuje, že v lesích v majetku hl.m.Prahy se hospodaří ekologicky šetrným a trvale udržitelným způsobem při zajištění všech funkcí lesa.
Certifikace FSC® je  prestižní ocenění uznávané po celém světě, a to nejen lesníky , ale i nevládními organizacemi. Certifikační standard  klade na vlastníky lesa vysoké nároky (celkem je posuzováno 160 kritérií v oblasti ekologické, ekonomické  i sociální), v mnoha oblastech vysoce nad rámec požadovaný lesním zákonem, proto je certifikace vždy dobrovolným aktem.


Obnova v lesích probíhá přísně maloplošně – průměrná velikost obnovované plochy činila v posledních letech pouhých 0,12 ha oproti lesním zákonem povolené velikosti 1 ha. V místech výskytu dubového zmlazení je využíván podrostní způsob hospodaření. Průměrné roční těžby činí v lesích v majetku hl.m.Prahy v posledních letech 2,5 – 4 m3/ha lesa, což je cca  polovina přírůstu. Z tohoto objemu je ještě v posledních letech  40-60% nahodilých těžeb, tj. nutná těžba suchých a nemocných stromů. Hospodaření v lesích v majetku hl.m. Prahy se striktně řídí ekologickými principy, ekonomické aspekty jsou  při hledání optimálních postupů a v návrzích jednotlivých pěstebních a těžebních opatření při hospodaření v lesích až sekundární. Důležitá je dlouhodobá snaha o přizpůsobení se  principům  trvale udržitelného hospodaření při maximální podpoře biodiverzity stávajících i nově zakládaných porostů (v posledních letech se při zalesňování použilo celkem 20 druhů dřevin), to vše s přihlédnutím k extrémnímu rekreačnímu využívání téměř všech lesních porostů na území hl.m.Prahy (dle průzkumu návštěvnosti se jedná o 2 250 – 7 400 osob na 1 hektar lesa za rok).

 

VÝSADBY V ROCE 2013

Zalesnění na zemědělských půdách:
- les Polník k.ú. Dubeč, plocha 78 000 m2, 20 170 sazenic
- zalesnění Vinice III. etapa (býv rekult. skládka), plocha 10 700 m2, 9 500 sazenic
- pole Lochkov, plocha 12 000 m2, 10 800 sazenic
Celkem bylo vysázeno 40 470 stromků na ploše 10,1 ha.

V rámci stávajících lesů bylo v rámci obnovy vysázeno 148 417 stromků. 


VÝSADBY V ROCE 2012

V roce 2012 bylo zalesněno 6,32 ha na zemědělských půdách, celkem bylo vysázeno 37 325 stromků:
- les u rybníka Vrah - k.ú. Háje – plocha 5,14 ha, 28 025 sazenic;
- zalesnění pole Nedvězí u Říčan, plocha 0,43 ha, 2500 sazenic;
- zalesnění lesopark Vinice III. etapa, k.ú. Běchovice – plocha 0,75 ha, 6 800 sazenic 

V roce 2012 bylo v rámci obnovy stávajících lesních porostů vysázeno celkem 164 895 stromků, z toho 24 % byly jehličnany (především borovice lesní, douglaska, jedle  a modřín) a 76 % listnáče (nejvíce dub, buk, lípa, habr, třešeň atd.). Celkem byla osázená plocha 20,25 hektaru.

.

Tisk 18.5.2010 | Jiří Stach | Přečteno: 54050 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru