ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Souhrnné informace, statistika, využití území

Stav a vývoj přírody, krajiny a zeleně v Praze - stručné shrnutí

[ 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 ]


2012

Bilance ploch podle evidence ČÚZK pro Prahu v roce 2012 dokumentuje stejně jako v roce 2011 pokles celkové výměry zastavěných ploch (34 ha oproti roku 2011, jejich podíl činil na konci roku 2012 cca 10,1 % z celkové rozlohy města, od r. 1990 však nárůst celkem o 728 ha), zároveň je však evidován další nárůst výměry tzv. ostatních ploch, a to o 130 ha oproti roku 2011, který jde na úkor zemědělské půdy (u této je meziroční pokles výměry o 115 ha).
Udržitelné využívání území je systematicky zohledňováno v rozvojových plánech města, včetně využití starých nevyužitých objektů nebo ploch většinou průmyslové zástavby (tzv. „brownfields“). Pozitivním jevem ve městě jsou každoroční přírůstky ploch pozemků určených k plnění funkcí lesa, tedy lesních ploch (v roce 2012 nárůst o 23 ha oproti roku 2011 a celkem 264 ha od roku 1990).

Na území Prahy se nachází poměrně velké množství cenných přírodních lokalit, které jsou chráněny ze zákona na různém stupni ochrany a jejich managementu a údržbě se město intenzivně věnuje. K 31. 12. 2012 byla na území města zajištěna legislativní ochrana 90 maloplošných zvláště chráněných území (v tom 8 národních přírodních památek, 67 přírodních památek a 15 přírodních rezervací). Jde o široké spektrum území od geologických a paleontologických lokalit přes botanické, zoologické, entomologické až po lokality lesní, o celkové rozloze více než 2 200 ha (cca 4,4 % z celkové rozlohy města). V rámci vytvoření soustavy Natura 2000 je vládními nařízeními k 31. 12. 2012 schváleno na území města celkem 12 evropsky významných lokalit. Na území hlavního města bylo k 31. 12. 2012 dále zřízeno 12 přírodních parků. Současně bylo k 31. 12. 2012 registrováno 27 významných krajinných prvků (beze změny oproti roku 2011) a 197 stromů požívalo k 31. 12. 2012 ochranu jakožto stromy památné (v průběhu roku 2012 dva nově vyhlášené památné stromy).

Město se systematicky věnuje péči o přírodu, krajinu a zeleň rovněž v případě uličních stromořadí, parků v historických částech města a lesů (s rekreační funkcí) nacházejících se převážně v okrajových částech. Cílem je, aby zeleně ve městě neubývalo, ale naopak přibývalo. V rámci obnovy uličních stromořadí I. kategorie bylo od roku 1995 do konce roku 2012 vysazeno více než 3580 nových stromů. Díky výsadbě nových lesních porostů narostla od roku 1990 rozloha lesů o 264 ha (o více než 5 %). Významnou součástí pražské krajiny jsou také vodní toky a nádrže. Město průběžně zajišťuje projekty jejich revitalizace (projekty Obnova a revitalizace pražských nádrží (od začátku projektu upraveno celkem 42 lokalit) a Potoky pro život).


2011

Bilance ploch podle evidence ČÚZK pro Prahu v roce 2011 dokumentuje poprvé od roku 1990 pokles celkové výměry zastavěných ploch (8 ha oproti roku 2010, jejich podíl činil na konci roku 2011 cca 10,1 % z celkové rozlohy města, od r. 1990 však nárůst celkem 762 ha), zároveň je však evidován další nárůst výměry tzv. ostatních ploch , a to o 88 ha oproti roku 2010, který jde na úkor zemědělské půdy (u této meziroční pokles výměry o 93 ha).

Udržitelné využívání území je systematicky zohledňováno v rozvojových plánech města, včetně využití starých nevyužitých objektů nebo ploch většinou průmyslové zástavby (tzv. „brownfields“). Pozitivním jevem ve městě jsou každoroční přírůstky ploch pozemků určených k plnění funkcí lesa, tedy lesních ploch (v roce 2011 nárůst 10 ha oproti roku 2010 a celkem 241 ha od roku 1990).

Na území Prahy se nachází poměrně velké množství cenných přírodních lokalit, které jsou chráněny ze zákona na různém stupni ochrany a jejich managementu a údržbě se město intenzivně věnuje. K 31. 12. 2011 byla na území města zajištěna legislativní ochrana 90 maloplošných zvláště chráněných území (v tom 7 národních přírodních památek, 67 přírodních památek a 15 přírodních rezervací). Jde o široké spektrum území od geologických a paleontologických lokalit přes botanické, zoologické, entomologické až po lokality lesní, o celkové rozloze více než 2 200 ha (cca 4,4 % z celkové rozlohy města). V rámci vytvoření soustavy Natura 2000 je vládními nařízeními k 31. 12. 2011 schváleno na území města celkem 12 evropsky významných lokalit. Na území hlavního města bylo k 31. 12. 2011 dále zřízeno 12 přírodních parků. Současně bylo k 31. 12. 2011 registrováno 27 významných krajinných prvků (beze změny oproti roku 2010) a 197 stromů požívalo k 31. 12. 2011 ochranu jakožto stromy památné (v průběhu roku 2011 jeden nově vyhlášený památný strom).

Město se systematicky věnuje péči o přírodu, krajinu a zeleň rovněž v případě uličních stromořadí, parků v historických částech města a lesů (s rekreační funkcí) nacházejících se převážně v částech okrajových. Cílem je, aby zeleně ve městě neubývalo, ale naopak přibývalo. V rámci obnovy uličních stromořadí I. kategorie bylo od roku 1995 do konce roku 2011 vysazeno více než 3527 nových stromů. Díky výsadbě nových lesních porostů narostla od roku 1990 rozloha lesů o 241 ha (o 5 %). Významnou součástí pražské krajiny jsou také vodní toky a nádrže. Město průběžně zajišťuje projekty jejich revitalizace (projekty Obnova a revitalizace pražských nádrží /od začátku projektu upraveno celkem 35 lokalit/ a Potoky pro život).


2010

Bilance ploch podle evidence ČÚZK pro Prahu v roce 2010 dokumentuje další, avšak pouze mírný a zpomalující se nárůst zastavěných ploch (jejich podíl činil na konci roku 2010 cca 10,2 % z celkové rozlohy města, od r.1990 nárůst celkem 770 ha), a to převážně na úkor zemědělské půdy. Udržitelné využívání území je systematicky zohledňováno v rozvojových plánech města, včetně využití starých nevyužitých objektů nebo ploch většinou průmyslové zástavby (tzv. „brownfi elds“). Pozitivním jevem ve městě jsou také každoroční přírůstky ploch pozemků určených k plnění funkcí lesa, tedy lesních ploch (v roce 2010 nárůst 59 ha oproti roku 2009 a celkem 231 ha od roku 1990).

Na území Prahy se nachází poměrně velké množství cenných přírodních lokalit, které jsou chráněny ze zákona na různém stupni ochrany a jejich managementu a údržbě se město intenzivně věnuje. K 31. 12. 2010 byla na území města zajištěna legislativní ochrana 90 maloplošných zvláště chráněných území (v tom 7 národních přírodních památek, 67 přírodních památek a 15 přírodních rezervací). Jde o široké spektrum území od geologických a paleontologických lokalit přes botanické, zoologické, entomologické až po lokality lesní, o celkové rozloze více než 2 200 ha (cca 4,4 % z celkové rozlohy města). V rámci vytvoření soustavy Natura 2000 je vládními nařízeními k 31. 12. 2010 schváleno na území města celkem 12 evropsky významných lokalit. Na území hlavního města bylo k 31. 12. 2010 dále zřízeno 12 přírodních parků (dvanáctý přírodní park Smetanka od ledna 2010). Současně bylo k 31. 12. 2010 registrováno 27 významných krajinných prvků (v roce 2010 tři nové významné krajinné prvky) a 196 stromů požívalo k 31. 12. 2010 ochranu jakožto stromy památné (v průběhu roku 2010 vyhlášeno 7 jedinců památných stromů).

Město se systematicky věnuje péči o přírodu, krajinu a zeleň rovněž v případě uličních stromořadí, parků v historických částech města a lesů (s rekreační funkcí) nacházejících se převážně v částech okrajových. Cílem je, aby zeleně ve městě neubývalo, ale naopak přibývalo. Celková výměra zahrad a parků v majetku města činí více než 2600 ha. V pražských stromořadích se nachází přibližně 26 000 stromů. V rámci obnovy uličních stromořadí I. kategorie bylo od roku 1995 do konce roku 2010 vysazeno více než 3440 nových stromů. Díky výsadbě nových lesních porostů narostla od roku 1990 rozloha lesů o 231 ha (o 4,8 %). Významnou součástí pražské krajiny jsou také vodní toky a nádrže. Město průběžně zajišťuje projekty jejich revitalizace (projekty Obnova a revitalizace pražských nádrží /od začátku projektu upraveno celkem 31 lokalit/ a Potoky pro život)..


2009

Bilance ploch podle evidence ČÚZK dokumentuje průběžný mírný nárůst zastavěných ploch převážně na úkor zemědělské půdy (1,6 % z celkové rozlohy města od roku 1990). Udržitelné využívání území je systematicky zohledňováno v rozvojových plánech města, včetně využití zanedbaných a zdevastovaných ploch a objektů (tzv. „brownfields“).

Na území Prahy se nachází řada cenných přírodních lokalit, které jsou chráněny ze zákona a je jim ze strany města věnována zvýšená péče. V roce 2009 došlo k jejich rozšíření. Ke konci roku 2009 bylo evidováno 90 maloplošných zvláště chráněných území, které zaujímají cca 4,4 % z celkové rozlohy města (přibylo území přírodní památky Prameniště Blatovského potoka). Na území města se nachází také 12 evropsky významných lokalit zařazených do systému Natura 2000. Dále 11 přírodních parků, 25 významných krajinných prvků a 190 chráněných památných stromů.

Město se systematicky věnuje péči o krajinu a zeleň rovněž v případě uličních stromořadí, parků v historických částech města a lesů (s rekreační funkcí) v částech okrajových. Cílem je, aby zeleně ve městě neubývalo, naopak přibývalo. Celková výměra zahrad a parků v majetku města činí více než 2600 ha. V pražských stromořadích se nachází přibližně 26 000 stromů. V rámci obnovy uličních stromořadí I. kategorie bylo od roku 1995 vysazeno více než 3210 nových stromů. Díky výsadbě nových lesních porostů narostla od roku 1990 rozloha lesů o 166 ha (o 3,4 %). Významnou součástí pražské krajiny jsou také vodní toky a nádrže. Město průběžně zajišťuje projekty jejich revitalizace.


2008

Bilance ploch podle evidence ČÚZK dokumentuje průběžný mírný nárůst zastavěných ploch, převážně na úkor zemědělské půdy (1,5 % z celkové rozlohy města od roku 1990). Udržitelné využívání území je systematicky zohledňováno v rozvojových plánech města, včetně využití zanedbaných zdevastovaných ploch a objektů (tzv. „brownfields“).

Na území Prahy se nachází řada cenných přírodních lokalit, které jsou chráněny ze zákona a město jim věnuje zvýšenou péči. Zejména 88 maloplošných zvláště chráněných území, které zaujímají cca 4,4 % z celkové rozlohy města. Dále se na území města nachází 11 přírodních parků, 24 významných krajinných prvků, 171 chráněných památných stromů a 8 evropsky významných lokalit zařazených do systému Natura 2000.

Město se systematicky věnuje péči o krajinu a zeleň rovněž v případě uličních stromořadí, parků v  historických částech města a lesů v částech okrajových. Cílem je, aby zeleně ve městě neubývalo, ale naopak přibývalo. Jsou realizovány projekty revitalizace potoků a vodních nádrží.

Tisk 11.3.2013 | Jiří Stach | Přečteno: 43731 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru