ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Zvláště chráněná území > Přírodní rezervace

PR V Pískovně

Kategorie ZCHÚ: Přírodní rezervace

Zřizovací předpis: Vyhláška č. 5/1988 Sb. NVP

Katastrální území: Dolní Počernice, Hostavice (Praha 9)

Rozloha: 7,06 ha

V Pískovně tabule mapa letec. snímek

Důvod ochrany: Mokřadní společenstva v zatopené pískovně. Významné hnízdiště ptactva.

Území přírodní rezervace je součástí České křídové tabule a je tvořeno převážně opukami a pískovci s řadou míst výskytu písníků, k nimž patří i ten zdejší. Písek se zde těžil od konce 19. stol. až do konce 50. let 20. stol. Pak byla pískovna postupně zaplavena, objevily se nálety dřevin, do pískovny byl později sveden přívod vody z upraveného Svépravického potoka. Zatopením odumřela část zdejších stromů, jejichž pařezy zde vidíme. 

Zajímavé jsou výskyty některých druhů rostlin v území, jako je např. kosatec žlutý, žluťucha lesklá, kamyšník přímořský nebo kakost měkký. Pozoruhodný je i výskyt 12 taxonů vrb, převládá však vrba bílá. Řada vrb ale i jiných dřevin je rozlomená, většina stromů ovšem regeneruje a pahýly poskytují velmi cenné prostředí pro různé druhy hmyzu.

Ze střevlíkovitých brouků, kterých se v území nachází 90 druhů, můžeme jmenovat např. nevšední druhy Lasiotrechus discus nebo Trechoblemus micros. Na rákosové porosty jsou vázaní vzácní motýli travařík velký či zdobníček rákosinový. Z vodních bezobratlých stojí za upozornění bahnitka hladká.

V přírodní rezervaci se vyskytují skokani zelení a hnědí a ropucha obecná. Dále hmyzožravci bělozubka šedá či rejsek obecný, ale i ondatra pižmová nebo lasice hranostaj. Běžně zde hnízdí kachna divoká a lyska černá, ale vyskytují se zde i moudivláček lužní, slípka zelenonohá, kalous ušatý, strnad luční, pěnice černohlavá, pokřovní a hnědokřídlá, budníček větší i menší a desítky dalších druhů. Narazit můžete i na atraktivního ledňáčka říčního.

Území sužuje i řada problémů. Jde například o silně eutrofizovaný (bohatý na živiny) přítok ze Svépravického potoka, který sice vyhovuje rybářsky atraktivním druhům ryb, ale celkově cennému místnímu ekosystému výrazně škodí. Dalším problémem je rybolov. Nevadí ani tak samotný lov, jako spíše fakt, že rybáři nerespektují klidovou ptačí zónu a vstupují do nejcennějších partií chráněného území, kde ruší hnízdící ptáky. Podobně činí i volně pobíhající psi. Prosíme vás proto, mějte své psy při průchodu územím na vodítkách a zdržujte se na cestách. Nevstupujte zbytečně do východní části přírodní rezervace. Vodní hladinu i s plovoucími ptáky stejně nejlépe uvidíte ze západního či jihozápadního břehu.

 V Pískovně tabule kosatec  V Pískovně tabule Ledňáček

 Kosatec žlutý
(foto Petr Hladík)

 Ledňáček říční
(foto Vladimír Picka)

Fotodokumentace: foto - červenec 2004

 

 


 


 


 

Tisk 31.10.2006 | Petr Slavík | Přečteno: 15494 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru