ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Zvláště chráněná území > Přírodní památky

PP Počernický rybník

Kategorie ZCHÚ:  Přírodní památka

Zřizovací předpis:  Vyhláška č. 5/1988 Sb. NVP

Katastrální území:  Dolní Počernice (Praha 9)

Rozloha: 41,76 ha

Počernický rybník tabule mapa Počernický rybník tabule letec. snímek_04

Důvod ochrany:  Významné útočiště a hnízdiště mnoha druhů vodních a bahenních ptáků. Významný biotop vodní a mokřadní vegetace.

Vlastní rybník byl založen pravděpodobně již na konci 15. stol. A byl odděleně napájen potoky Rokytka a Říčanským. Dnes jsou oba potoky spojené asi jeden km před ústím do rybníka.

Území přírodní památky je tvořeno břidlicemi, prachovci, droby a pískovci vinických  až  kosovských vrstev svrchního ordoviku.

Mělké břehy rybníku jsou lemovány rákosovými porosty, přecházejícími do porostů vysokých ostřic s dominantní ostřicí dvouřadou, ostřicí kalužní a ostřicí říznou. V litorálu rybníka jsou vysoké porosty rákosu obecného, chrastice rákosovité a orobince úzkolistého. Z vodních rostlin se tu nachází např. šejdarka bahenní.

Velmi cenná mokřadní olšina s olší lepkavou se vyskytuje ve východní části, kde v úzkém pruhu lemuje rybník a rákosiny. Na březích Rokytky jsou potom rozsáhlé porosty vrb - vrba popelavá, vrba košíkářská, vrba trojmužná nebo vrba obecná. Na svazích nad rybníkem jsou vyvinuty přechody k suťovému lesu a dubohabřině. Porosty přirozeného druhového složení jsou ovšem místy nahrazeny akáty.

Pobřežní a mokřadní vegetace je významná především pro její využívání jako hnízdiště ptactva i jako odpočinková lokalita na tahu a v zimním období. Z hnízdících ptáků můžeme zaregistrovat např. potápky roháče, kachny divoké, lysky černé, slípky zelenonohé, moudivláčka lužního, rákosníka obecného či strnada rákosního. Z táhnoucích ptáků můžeme při troše štěstí zahlédnout orlovce říčního, kormorána velkého nebo lžičáka pestrého.

Běžně se v území vyskytuje skokan zelený a hnědý, ropucha obecná a z měkýšů pak škeble rybničná, okružák Anisus vortex či bahenka Viviparus contectus.

Z řady druhů brouků zde nacházíme střevlíčky (např. Stenolophus mixtus, Bembidion fumigatum), nebo vzácného nosatečka Eubrychius velutus (na stolístku přeslenatém). Z motýlů jsou nejvýznamnější druhy s vazbou na rákosové porosty, např. zdobníček rákosinový, vrbkovníček mokřadní nebo travařík velký.

Součástí přírodní památky je i část parku u počernického zámku. Park byl založen po roce 1776 z původní ovocné a okrasné zahrady hrabaty Sweerts-Šporky. Dnes zde nacházíme řadu mohutných exemplářů stromů, mezi nimiž převládá dub, a je pravděpodobné, že pochází z doby založení parku.

Bezesporu nejvyšší význam má rybník z pohledu ornitologického. Velmi vás proto prosíme, při průchodu územím mějte svého psa na vodítku. Volně pobíhající psi totiž ruší hnízdící ptáky a znemožňují jim úspěšné vyvedení mláďat.

 Počernický rybník tabule moudivláček  Počernický rybník tabule blatouch

Hnízdo moudivláčka lučního
(foto J Karnecki)

Blatouch bahenní
(foto J. Karnecki)

 

Tisk 30.10.2006 | Petr Slavík | Přečteno: 18759 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru