ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Zvláště chráněná území > Přírodní památky

PP Jabloňka

Kategorie ZCHÚ: Přírodní památka

Zřizovací předpis: Vyhláška č. 5/1968 Sb. NVP

Katastrální území: Libeň (Praha 8)

Rozloha: 1,25 ha

Jabloňka tabule letec. snímek_06 Jabloňka tabule mapa

Důvod ochrany: Zachování společenstev teplomilných pastvin a křovin a na ně vázaných vzácných druhů hmyzu na geologickém profilu ordovickými horninami.

Přírodní památka Jabloňka je tvořena strmými skalními stěnami tzv. „Černé skály“ s převýšením 80 až 100 m. V západní části ostrohu je starý stěnový lom, kde se v 19. století těžily poměrně masivní lavice křemenců. Východní část, tvořená břidlicemi, má zachovaný původní reliéf. Území představuje profil ordovickými vrstvami z období prvohor. Nejvyšší část je vyvinuta v podobě silně písčitých, poměrně pevných jílovců. V opuštěném lomu jsou místy patrné zkamenělé stopy po činnosti organismů, zpravidla jako chodby vzniklé lezením.

Na strmé skalní ostrožně se vyskytuje teplomilné společenstvo s kostřavou sivou a s nápadně zjara žlutě kvetoucí tařicí skalní. Ze zajímavějších druhů k nim přistupuje jestřábník bledý a vzácný jestřábník hadincovitý. Na mírněji skloněném čele skály rostou teplomilné trávníky s trýzelem škardolistým a kostřavou waliskou. V nich je významný výskyt pelyňku pontického, hojněji rozšířeného až v Českém středohoří, a omanu německého. Z dalších chráněných a ohrožených druhů stojí za zmínku výskyt bělozářky liliovité a chrpy chlumní. Do otevřeného společenstva skalní stepi se shora šíří porosty teplomilných keřů s trnkou, růží šípkovou, a dalšími i nepůvodními druhy, které jsou pravidelně odstraňovány. Jednu ze dvou dosud známých lokalit zde má jeřáb dubolistý, který se vyvinul z křížence jeřábu ptačího a jeřábu muku a který je endemitem území Prahy (na celém světě se vyskytuje jen zde). Při okrajích chráněného území roste druhotná teplomilná doubrava s chudým bylinným patrem. V něm převládá lipnice hajní, netýkavka malokvětá, metlička křivolaká a další běžné druhy.

Jabloňka je významná také jako refugium drobných teplomilných bezobratlých. Cenná je zdejší fauna ploštic a pavouků (např. vzácný reliktní stepní sklípkánek pontický). Z reliktních fytofágních brouků zde žijí některé mandelinky a nosatci. Ze vzácných blanokřídlých zde byly zjištěny teplomilné hrabalky, kutilky, stepní včely a mnoho druhů zlatěnek.

Díky své nepřístupnosti je území významné i jako hnízdiště drobných ptáků (např. budníčků, pěnic a dalších).

Prosíme, chovejte se k přírodě ohleduplně !

 Otakárek ovocný Jabloňka tabule foto Rom  Oman německý tabule Jabloňka foto Vávra  Modřenec tenkokvětý Jabloňka tabule foto Rom
Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
foto: J. Rom

Oman německý (Inula germanica)
foto: J. Vávra

Modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum)
foto: J. Rom

 

 

 


 


 

 

Tisk 18.10.2004 | | Přečteno: 17493 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru