function clprilohy() { if ((typeof(pri)!='undefined') && (pri.closed==false)) { pri.close(); } } function openWindowp() { clprilohy(); pri = window.open('','prilohy','toolbar=0,location=0,scrollbars=1,width=550,height=390,resizable=1,left=200'); }  

Zavřít 

Právní předpis hl. m. Prahy
č.1/1982


Vyhláška hl. m. Prahy, o chráněných přírodních výtvorech v hlavním městě Praze na lokalitách Klánovický les, Xaverovský les, Šance, Cholupická bažantnice, U Hájů, Homolka a jejich ochranných pásmech

-->
Datum vydání: 28.1.1982 Datum účinnosti: 28.1.1982
Datum zrušení:Důvod zrušení:
Národní výbor hlavního města Prahy se na svém plenárním zasedání konaném dne 28. ledna 1982 usnesl podle § 39 odst. 2 písm. j) zákona o národních výborech vydat podle čl. 94 Ústavy ČSSR a podle § 8 odst. 3 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, toto obecně závazné nařízení:

Čl.1

Popis a vymezení chráněných přírodních výtvorů

Chráněnými přírodními výtvory se určují:

1. Klánovický les
(Část Vidrholec, část Blatov) - dubový les zachovaný v několika typech (habrová doubrava, lipová doubrava, bezkolenová doubrava, biková doubrava), mokřady a drobná rašeliniště s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů.

Katastrální území - Újezd nad Lesy, parcelní čísla 608/1, 608/6, 609/1, 615, 619/2, 619/3, 624, 629, 63, 634, 635, 636, 637 část, 644 část, 650/1 část, 651 část, 657 část, 658 část, 664/3 část, 664/7 část, 664/9 část, 664/21, 664/22, 664/24, 664/28, 664/29, 664/35 část, 664/36 část, 664/41 část, 664/42 část, 664/46, 664/47, 664/49, 664/52, 735/1 část,
Horní Počernice, parcelní čísla 1154, 1155/1, 1155/2,
Klánovice, parcelní čísla 1110 část, 1120 část, 1121 část, 1122, 1123, 1124, 1125/1, 1125/2, 1126, 1127, 1128, 1129, 1156, 1157, 1158, 1159, 1298, 1299, 1300
Celková výměra 225,53 ha.
Ochranné pásmo pro toto území není stanoveno.

2. Xaverovský háj - dubový les zastoupený v několika přirozených typech (lipová doubrava, biková doubrava, bezkolencová doubrava) s vyznačenými starými stromy.
Katastrální území - Běchovice, parcelní čísla 129, 134, 135, 138, 139,
Dolní Počernice , parcelní čísla 1444 část, 1451, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1603, 1604.
Celková výměra 97,23 ha.
Ochranné pásmo pro toto území není stanoveno.

3. Šance - skalnaté svahy v údolí Břežanského potoka s významným geologickým profilem, dubový les vyvinutý v několika přirozených typech (tolitová doubrava, biková doubrava, habrová doubrava), lipová javořina na suti, výskyt chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů na skalách.
Katastrální území - Cholupice, parcelní čísla 331, 333/1, 335/5, 334/1, 480, 522, 528, Zbraslav, parcelní čísla 3092.
Celková výměra 116,81 ha.
Ochranné pásmo pro toto území není stanoveno.

4. Cholupická bažantnice - přirozené lesní společensko střemchové jeseniny na prameništi, habrová doubrava s výstavky dubu a lípy.
Katastrální území - Cholupice, parcelní čísla 89/1, 95/1, 95/2, 95/3, 97, 98, 99.
Celková výměra 13,78 ha.
Ochranné pásmo stanoveno v čl. 4.

5. U Hájů - mokřadní luční společenstva na výstupech vápniných pramenů, výskyt chráněných a ohrožených druhů, biková doubrava na přilehlých pískovcích.
Katastrální území - Stodůlky, parcelní čísla 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030/1, 1032, 1033, 1037.
Celková výměra 6,63 ha.
Ochranné pásmo pro toto území není stanoveno.

6. Homolka - členité skalnaté stráně se 3 otevřenými lomovými stěnami, z nichž jedna odkrývá profil od siluru po spodní devon s význačným paleontologickým nalezištěm, na skalních svazích
dobře vyvinutá společenstva skalní stepi v několika typech s výskytem chráněných a ohrožených druhů, přirozená habrová doubrava.
Katastrální území - Velká Chuchle, parcelní čísla 159 část, 1092/3 část, 1094/1, 1094/2, 1097, 1098, 1099, 1100, 1123, 1193.
Celková výměra 13,43 ha.
Ochranné pásmo pro toto území není stanoveno.

Čl.2

Podmínky ochrany
1) Území chráněných přírodních výtvorů (dále jen chráněná území) jsou chráněna podle zvláštních předpisů 1).

2) Pokud z dalších ustanovení nevyplývá jinak, je zakázáno jakýmkoliv způsobem do chráněného území zasahovat, zejména rušit jeho přirozený vývoj, poškozovat jeho povrch, geologický podklad, rostlinstvo a živočišstvo a odnášet z něj jakékoliv přírodniny.

3) Orgány státní ochrany přírody 2) ve spolupráci s Pražským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody (dále jen Středisko) sestavují pro výkon ochrany v chráněném území své ochranářské plány.

4) Veřejnosti je vstup do chráněných území povolen s výjimkou úseků zvlášť vyznačených.

5) V chráněném území je zakázáno:

a) meliorovat a rekultivovat travní porosty,

b) používat pesticidů a jiných chemických prostředků nebo přihnojovat umělými hnojivy s výjimkou použití repelentů proti okusu sazenic lesních stromů zvěří a realizace mimořádných opatření v případě kalamitního rozšíření škůdců po projednání s orgány státní ochrany přírody,

c) zásadně měnit vodní režim, jakékoliv úpravy musí být předem projednány s orgány státní ochrany přírody,

d) tábořit a rozdělávat oheň,

e) vjíždět do něho motorovými vozidly, s výjimkou služebních a hospodářských vozidel v nezbytně nutném rozsahu.

6) Udržování komunikací, lesních cest apod. ve stavu odpovídajícím jejich určení jsou jejich správci povinni provádět způsobem, který nenaruší ostatní plochu chráněného území.

7) Do chráněného území mohou vstupovat bez omezení

a) orgány bezpečnostní, protipožární, zdravotnické, lesnické a vodohospodářské a jejich
pracovníci,

b) orgány státní ochrany přírody a jimi pověření pracovníci,

c) vlastníci a uživatelé pozemků a jejich pracovníci při obhospodařování těchto pozemků,

d) uživatelé honitby a rybářského revíru při výkonu těchto práv.

8) V chráněném území je povolen výzkum a průzkum, který provádí nebo organizuje Státní ústav státní památkové péče a ochrany přírody v Praze nebo Středisko.

Čl.3

Výkon vlastnických a jiných práv v chráněném území
1) Vlastník (uživatel) pozemku, na němž bylo zřízeno chráněné území nebo ochranné pásmo, je povinen strpět omezení stanovené podmínkami ochrany. Jinak vlastnická práva a jiné majetkové vztahy k nemovitostem v chráněném území nejsou dotčeny.

2) Výkon práva myslivosti a rybářského práva není ochranou dotčen. Výstavba mysliveckých a rybářských zařízení musí být předem projednána s orgány státní ochrany přírody včetně zařízení pro intenzívní chov bažantů.

3) Veškeré lesní porosty chráněných přírodních výtvorů jsou zařazeny do lesů zvláštního určení ve smyslu platných předpisů o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a lesním hospodářském plánování 3). Lesní hospodářské plány schvalují orgány státní správy lesního hospodářství po projednání s orgány státní ochrany přírody.

4) Změny v dosavadním užívání pozemků chráněných území jsou dovoleny pouze se souhlasem orgánu státní ochrany přírody.

Čl.4

Ochranné pásmo

1) K zabezpečení chráněného území Cholupická bažantnice před rušivými vlivy okolí se určuje ochranné pásmo v katastrálním území Cholupice parc. č. 25/1, 25/2, 89/2, 91, 92/1, 92/2, 93, 94, o celkové rozloze 2,95 ha v obvodu lesního závodu Zbraslav, polesí Okrouhlo.

2) Uživatelé lesních pozemků jsou povinni s lesními porosty plánovitě hospodařit podle lesních plánů tak, aby byly zabezpečeny přírodní hodnoty chráněného území.

3) V ochranném pásmu není dovoleno

a) provádět jakoukoliv těžbu nebo výstavbu mimo stavby sloužící lesnímu hospodářství a stavby zabezpečující plnění funkce lesů po projednání s orgány státní ochrany přírody,

b) provádět jakékoliv meliorace nebo rekultivace,

c) provádět letecké ošetřování porostů (chemizace, hnojení)

d) provádět jakékoliv zásahy, které by mohly negativně ovlivnit chráněné území nebo narušit celkový ráz krajiny

e) odkládat v území odpadní materiál nebo je jinak znečišťovat,

f) tábořit nebo rozdělávat oheň mimo vyhražená místa.

4) Jinak není hospodaření v ochranném pásmu chráněného území omezeno.

Čl.5

Kontrola a dozor nad dodržováním této vyhlášky
1) Odbor kultury NVP a pověření pracovníci státní ochrany přírody.

2) Práva orgánů chránících zvláštní právní zájmy nejsou tímto dotčena 4).

Čl.6

Sankce
1) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou, které je přestupkem, se projednává podle obecných předpisů 5).

2) Ustanovení o sankcích podle zvláštních předpisů nejsou dotčena 6).

Čl.7

Závěrečná ustanovení

1) Chráněné území je zakresleno v mapách uložených u ministerstva kultury ČSR, u Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze, u odboru kultury NVP a Střediska.

2) V terénu se chráněné území vyznačí viditelným způsobem. Vyznačení a jeho další udržování zajišťuje Středisko.

Čl.8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem uveřejnění.

Primátor hlavního města Prahy
Ing. František Štafa v. r.
Tajemník Národního výboru hlavního města Prahy
Jaroslav Blažíček v. r.


1) § 6 a §§ 1 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody
2) § 13 zákona č. 40/1956 Sb., zákon č. 111/1967 Sb., o hlavním městě Praze (odbor kultury NVP a MK ČSR)
3) § 1 odst. 2 písm. d) vyhl. MLVH ČSR č. 13/1978 Sb., o kategorizaci lesů, způsobech
hospodaření a lesním hospodářském plánování
4) § 10 - 13 zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství
§ 19 zák. č. 102/1963 Sb., o rybářství
§ 30 zák. č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
§ 3 a 5 vyhl. MLVH ČSR č. 98/1977 Sb., o lesní stráži
5) § 11 písm. d) a § 17 písm. b) zák. č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku
6) § 47 zák. č. 138/1973 Sb., o vodách
§ 24 zák. č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství
§ 3 vyhl. MLVH ČSR č. 98/1977 Sb., o lesní stráži