ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče

Revitalizace RN R5 Chodovecká

 Revitalizace RN R5 Chodovecká, 2011, ilustrační foto  
V souvislosti s výstavbou Jižního Města byla v polovině 70. let vybudována soustava retenčních nádrží na Chodoveckém potoce. Retenční nádrž R5 Chodovecká je v současné době využívána především k udržení nárazových děšťových srážek na území Jižního Města – Chodov. Svým zařazením se jedná o průtočnou nádrž, napájenou vodou ze zatrubněného Chodoveckého potoka, do kterého je též vyústěna dešťová kanalizace z části Jižního Města – Chodova. Svou polohou na okraji Chodova a Spořilova retenční nádrž rovněž vytváří významný krajinný prvek.

 

Proč byla nutná revitalizace

Revitalizace retenční nádrže byla vyvolána zhoršujícím se stavem betonových konstrukcí nádrže a dále nevyhovujícím řešením sdruženého objektu přelivu, díky kterému není možné využít maximálního retenčního objemu nádrže. Z těchto důvodů přistoupil odbor ochrany prostředí MHMP k celkové revitalizaci soustavy Chodoveckých nádrží s ohledem na maximální využití jejich retenční schopnosti a rekreačního potenciálu.

 

Jednotlivé části úprav v rámci revitalizace

Odstranění sedimentů
V rámci revitalizace nádrže bude provedeno odstranění 430 m3 sedimentů zejména v nátokové části nádrže.

Úpravy hráze a břehů
Z plochy nádrže budou odstraněny náletové a překážející dřeviny. Svahy na hrázi nádrže budou zpevněny dlažbou z lomového kamene na sucho do stávající patky s uložením na vrstvu geotextilie. Součástí prací bude i navýšení levostranné hráze nádrže v místě stávající komunikace v délce 82,4 m s provedením nového živočného povrchu.

Úpravy vyústění dešťové kanalizace
U stávající výusti ø 1500 bude vybourána stávající monstrózní železobetonová konstrukce opěrné zdi včetně zábradlí a nově vzniklý svah bude odtěžen do sklonu 1 : 1,25. Nové čelo stávající výusti bude vyzděno z lomového kamene. Stávající betonový vývar pod výusti bude nahrazen balvanitým skluzem do betonu s ponecháním výstupků 100-200 mm.

Úpravy přelivu a vyústění
Stávající železobetonová konstrukce kašny objektu přelivu bude vybourána včetně všech doplňků a to i včetně dlažby do betonu a části potrubí DN 1500. Bude zřízen nový sdružený objekt přelivu s kašnou nepravidelného tvaru o délce hrany 9,38 m provedený z lomového kamene. Přepadová hrana přelivu je navržena z kamenořezů. Dno kašny bude zpevněno dlažbou z lomového kamene do betonu.

Objekt požeráku je navržen z lomového kamene se třemi drážkami, z nichž v první budou osazeny dubové dluže jako norná stěna s osazením česlí. Do 2. a 3. drážky budou osazeny dubové dluže. Dno před vtokem do požeráku bude zpevněno rovnaninou a nátokové křídlo bude provedeno jako betonová zeď z kamenným lícem.


Charakteristiky revitalizované nádrže

Plocha hladiny:    1 535 m2
Plocha zátopy při Hmax:    3 410 m2
Nový provozní objem:    1 280 m3
Nový ovladatelný retenční objem:    4 845 m3
Nový neovladatelný retenční objem:    1 235 m3
Nový celkový maximální objem vody:    7 360 m3
Průměrná hloubka nová:    0,84 m

Revitalizace RN R5 Chodovecká, 2011, výkres

 


TYP NÁDRŽE: průtočná
ÚČEL NÁDRŽE: krajinotvorný, retenční
PLOCHA HLADINY: 1 535 m2
OBJEM NÁDRŽE: 1 280  m3
TYP VZDOUVACÍ STAVBY: zemní sypaná hráz
VODNÍ TOK: Chodovecký potok
VLASTNÍK: Hlavní město Praha
SPRÁVA: Lesy hl. m. Prahy
INVESTOR: Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí
Zástupce investora: Ing. Richard Polifka
DODAVATEL: Lesy hl. m. Prahy, Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele: Ing. Ondřej Palička
PROJEKTANT: Ing. Milan Jícha

Tisk 1.2.2012 | Jiří Stach | Přečteno: 60796 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru