ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče

Revitalizace Hořejšího rybníka

 Hořejší rybník, ilustrační foto
Hořejší rybník patří k historickým pražským rybníků a je zanesen již na mapách z roku 1840. Původně byl postaven jako rybník průtočný, tedy přímo protékaný Rokytkou. Rybník sloužil k rybochovným účelům a jako zásobárna vody pro nedaleký Kejřův mlýn. Náhon na mlýn se dochoval dodnes.

Podle dochovaných podkladů proběhla v roce 1961 rozsáhlá rekonstrukce rybníka spojená s výstavbou přírodního koupaliště pod rybníkem, v rámci které byla vystavěna dělící hráz mezi Rokytkou a rybníkem, břehy byly opevněny betonovými tvárnicemi, bylo zbudováno nové vypouštěcí zařízení a odběrný objekt pro zásobování koupaliště vodou. Současně bylo upraveno koryto Rokytky, kde byl vystavěn nátokový objekt do rybníka a Jermářův jez, jehož pozůstatky dodnes hyzdí koryto Rokytky.

 

Revitalizace rybníka 2012

Odstranění sedimentů
V rámci revitalizace Hořejšího rybníka a přilehlé části Rokytky bude provedeno odtěžení 25 000 m3 sedimentu tak, aby zůstaly zachovány pobřežní porosty rákosu. Vzhledem k tomu, že sediment nevykazuje znečištění bude část použita na rekultivaci pozemku pod hrází rybníka a část pro založení nového lesa v Hrdlořezích.

Úpravy hráze, břehů a objektů
Poškozené betonové opevnění břehů bude v celé délce odstraněno a nahrazeno těžkým kamenným záhozem. Nátok na Kejřův mlýn bude upraven jako klasické vypouštěcí zařízení s možností manipulace s hladinou. Na nátoku do rybníka bude provedena sanace poškozených betonových konstrukcí a repase stavidel. Na hrázi bude zřízena mlatová komunikace pro potřeby údržby rybníka a okolí.

Úprava koryta Rokytky
V korytě Rokytky se v této části nachází několik stupňů a zbytky betonových konstrukcí. V rámci revitalizace území budou všechny zbytky betonů odstraněny a stupně budou nahrazeny dlouhými balvanitými skluzy. V horní části bude koryto rozšířeno a bude zde vybudován přístup k vodě.

Hořejší rybník, situační mapa (ke zvětšení)


TYP NÁDRŽE  boční
ÚČEL NÁDRŽE  krajinotvorný, rybochovný
PLOCHA HLADINY  40 570 m2
OBJEM NÁDRŽE  65 000  m3
TYP VZDOUVACÍ STAVBY  zemní sypaná hráz
VODNÍ TOK  Rokytka
VLASTNÍK  Hlavní město Praha
SPRÁVA  Lesy hl. m. Prahy
investor  Hlavní město Praha, Magistrát hl. města Prahy, Odbor ochrany prostředí
Zástupce investora Ing. Richard Polifka
Dodavatel Lesy hl. města Prahy, Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele Ing. Ondřej Palička
PROJEKTANT Ing. Cyril Mikyška AŽP
REALIZACE březen 2012 – prosinec  2012
Náklady 12 mil. Kč

 

Tisk 2.3.2012 | Jiří Stach | Přečteno: 61621 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru