Integrované povolování (IPPC)

 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Integrované povolování (IPPC)

Integrované povolování (IPPC) v hl.m. Praze

 uveia2ilu.jpg
Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění – IPPC (z anglického Integrated Pollution Prevention and Control), včetně integrovaného registru znečišťování je základním kamenem harmonizace české legislativy v oblasti životního prostředí s legislativou Evropské unie. Představuje tržně kompatibilní nástroj, který slučuje výhody individuální motivace podniků a jejich vlastníků s možností efektivní účasti odborné i laické veřejnosti v rozhodovacích procesech. Tím podněcuje proces samovolného a dobrovolného zvyšování nároků v oblasti energetické a materiálové úspornosti podniků, environmentální šetrnosti výrobních procesů, výrobků a produkce znečišťujících látek. V oblasti legislativy a její implementace je jedním z pilířů snahy Evropské unie o směřování k trvale udržitelnému rozvoji.


Zákon č. 76/2002 Sb.:

  • stanoví povinnosti provozovatelů zařízení,
  • upravuje postup při vydávání integrovaného povolení a další řízení a postupy týkající se integrovaného povolení,
  • stanoví působnosti orgánů veřejné správy podle tohoto zákona,
  • upravuje náležitosti systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách, zřízení a činnost technických pracovních skupin a zveřejňování informací o nejlepších dostupných technikách,
  • stanoví sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem,
  • upravuje vedení informačního systému integrované prevence a stanoví jeho obsah.


Zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2003, pro stávající zařízení uvedená do provozu do 30. října 2000, jehož provozovatel podal žádost o stavební povolení do 30. října 1999, bylo povinné získat integrované povolení k 30. říjnu 2007.
Provozovateli zařízení uvedeného do provozu po datu 30. 10. 2000 (a jehož provozovatel podal žádost o stavební povolení po datu 30.10. 1999) ukládá zákon povinnost do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona podat žádost o vydání integrovaného povolení příslušnému úřadu .
Provozovatel zařízení,  který podal  žádost o  stavební povolení  do  dne  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona a jestliže do tohoto data nebylo pro toto  zařízení vydáno stavební povolení, je povinen  doložit  integrované  povolení   současně  s  návrhem  na zahájení kolaudačního řízení. 
Stavební povolení pro nová zařízení nelze vydat bez pravomocného integrovaného povolení.

 


Naše tipy, aktuality, upozornění:

- Příručka pro provozovatele ohlašující do integrovaného registru znečišťování (IRZ) k dohledání na: http://www.irz.cz/node/6

Tisk 8.7.2005 | Ing. Dita Pokorná | Přečteno: 204933 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru