Strategický plán

Strategický plán hl. m. Prahy

 

Žižkov

Strategický plán hl. m. Prahy je dlouhodobým koncepčním dokumentem, který stanovuje cíle, priority a cesty při řešení klíčových otázek rozvoje města na období 15 - 20 let. Byl schválen v roce 2000 (viz usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25. 5. 2000, předkladatel rada ZHMP, zpracovatel Útvar rozvoje hl. m. Prahy) a v prosinci 2008 byla schválena jeho aktualizace (viz usnesení Zastupitelstva číslo 22/42 ze dne11. 12. 2008, předkladatel Rada HMP, zpracovatel Útvar rozvoje hl. m. Prahy). Vždy za určité období bude i nadále zpracována a Zastupitelstvu HMP předložena k projednání monitorovací zpráva o naplňování strategické koncepce hl. m. Prahy.


 

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy proběhla na základě usnesení Rady HMP č. 0221 ze dne 17. 2. 2004 a usnesení Zastupitelstva HMP č. 15/08 ze dne 26. 2. 2004 k monitorovací zprávě o naplňování strategické koncepce hl. m. Prahy v období 2002–2003. Hlavním důvodem aktualizace byly významné události a změny, k nimž došlo od schválení prvního strategického dokumentu Prahy tohoto typu, a to zejména důsledky vstupu České republiky do Evropské unie, růst bezpečnostních rizik spojených s globálním terorismem a povodněmi (srpen 2002), nové trendy v územním plánování nebo záměr Prahy ucházet se o pořádání letních olympijských her.

MetroZpracovatelem Strategického plánu hl. m. Prahy je Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje města ve spolupráci s ostatními odbory MHMP a s organizacemi města.
V rámci aktualizace se konaly 3 workshopy na téma Územní rozvoj a doprava, Bezpečnost a Praha na trhu evropských měst. Aktualizovaný dokument byl v roce 2008 podroben hodnocení vlivu Strategického plánu hl. m. Prahy na životní prostředí (SEA), do něhož se zapojily městské části Prahy, neziskové organizace, dotčené obce Středočeského kraje s rozšířenou působností a dotčené správní úřady.

V souladu s usnesením Zastupitelstva HMP č. 22/42 ze dne 11. 12. 2008 připravil Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy návrh „Programu realizace strategické koncepce hlavního města Prahy na období 2009-2015“.

 

 Kontaktní osoba:

PhDr. Milan Turba, vedoucí odboru strategické koncepce ÚRM

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 11. 12. 2008 usnesením č. 22/42 aktualizaci Strategického plánu
hl. m. Prahy.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 22. 10. 2009 usnesením č. 30/84  Program realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009-2015

 Přílohy 
Zápis veřejného projednání Vyhodnocení vlivů Aktualizace strategického plánu hlavního města Prahy na životní prostředí, veřejné zdraví a lokality NATURA 2000 Pdf
 SEA   Pdf
 příloha č.2 SEA  Pdf
 Hodnocení Natura 2000  Pdf
Stanovisko Ministerstva životního prostředí Pdf
Vypořádání připomínek Pdf
Tisk 2.3.2010 | Administrator, OPR | Přečteno: 175213 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru