ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče

Připravena revitalizace Retenční nádrže R5 Chodovecká

revitalizace Retenční nádrže R5 Chodovecká, ilustrační foto (současný stav před revitalizací)

V souvislosti s výstavbou Jižního Města byla v polovině 70. let budována soustava retenčních nádrží na Chodoveckém potoce. Nádrže byly uvedeny do provozu v druhé polovině 70. let. V současné době je retenční nádrž R5 Chodovecká využívána především k zachování nárazových srážek na území Jižního Města – Chodov. Svou polohou na okraji Chodova a Spořilova retenční nádrž rovněž vytváří významný krajinný prvek.

Retenční nádrž R5 Chodovecká je průtočná nádrž, napájená vodou ze zatrubněného Chodoveckého potoka, do kterého je též vyústěna dešťová kanalizace z části Jižního Města – Chodova.

Revitalizace retenční nádrže byla vyvolána zhoršujícím se stavem betonových konstrukcí nádrže a dále nevyhovující řešením sdruženého objektu přelivu, díky kterému není možné využít maximálního retenčního objemu nádrže. Z těchto důvodů přistoupil odbor ochrany prostředí MHMP k celkové revitalizaci soustavy Chodoveckých nádrží s ohledem na maximální využití jejich retenční schopnosti a rekreačního potenciálu. 

Základní údaje:

TYP NÁDRŽE: průtočná
ÚČEL NÁDRŽE:  krajinotvorný, retenční
PLOCHA HLADINY:  1 535 m2
OBJEM NÁDRŽE:  1 280  m3
TYP VZDOUVACÍ STAVBY:  zemní sypaná hráz
VODNÍ TOK:  Chodovecký potok
VLASTNÍK:  Hlavní město Praha
SPRÁVA:  Lesy hl. m. Prahy

Fotogalerie - současný stav:

revitalizace Retenční nádrže R5 Chodovecká, ilustrační foto  revitalizace Retenční nádrže R5 Chodovecká, ilustrační foto  revitalizace Retenční nádrže R5 Chodovecká, ilustrační foto

revitalizace Retenční nádrže R5 Chodovecká, ilustrační foto  revitalizace Retenční nádrže R5 Chodovecká, ilustrační foto


Popis revitalizace

Odstranění sedimentů

V rámci revitalizace nádrže bude provedeno odstranění 430 m3 sedimentů zejména v nátokové části nádrže.

Úpravy hráze a břehů

V rámci revitalizace budou z plochy nádrže odstraněny náletové a překážející dřeviny. Svahy na hrázi nádrže budou zpevněny dlažbou z lomového kamene na sucho do stávající patky s uložením na vrstvu geotextilie. Součástí prací bude i navýšení levostranné hráze nádrže v místě stávající komunikace v délce 82,4 m s provedením nového živičného povrchu.

Úpravy vyústění dešťové kanalizace

U stávající výusti ø 1500 bude vybourána stávající monstrózní železobetonová konstrukce opěrné zdi včetně zábradlí a nově vzniklý svah bude odtěžen do sklonu 1 : 1,25. Nové čelo stávající výusti bude vyzděno z lomového kamene. Stávající betonový vývar pod výusti bude nahrazen balvanitým skluzem do betonu s ponecháním výstupků 100-200mm.

Úpravy přelivu a vyústění

Stávající železobetonová konstrukce kašny objektu přelivu bude vybourána včetně všech doplňků a to i včetně dlažby do betonu a části potrubí DN 1500. Bude zřízen nový sdružený objekt přelivu s kašnou nepravidelného tvaru o délce hrany 9,38 m provedený z lomového kamene. Přepadová hrana přelivu je navržena z kamenořezů. Dno kašny bude zpevněno dlažbou z lomového kamene do betonu
Objekt požeráku je navržen z lomového kamene se třemi drážkami, z nichž v první budou osazeny dubové dluže jako norná stěna s osazením česlí. Do 2. a 3. drážky budou osazeny dubové dluže. Dno před vtokem do požeráku bude zpevněno rovnaninou a nátokové křídlo bude provedeno jako betonová zeď z kamenným lícem.


Charakteristiky zrevitalizované nádrže

Plocha hladiny:        1 535 m2
Plocha zátopy při Hmax:    3 410 m2
Nový provozní objem:    1 280 m3
Nový ovladatelný retenční objem:    4 845 m3
Nový neovladatelný retenční objem:    1 235 m3
Nový celkový maximální objem vody:   7 360 m3
Průměrná hloubka nová:       0,84 m


 


 Obrázek bez popisku  projekt Obnova a revitalizace pražských nádrží


INVESTOR
: Hlavní město Praha, Magistrát hl. města Prahy, Odbor ochrany prostředí
 Zástupce investora: Ing. Richard Polifka
DODAVATEL: Lesy hl. města Prahy, Středisko vodní toky,
 Zástupce dodavatele: Ing. Ondřej Palička
PROJEKTANT: Ing. Milan Jícha
REALIZACE: červen 2010 – listopad  2010
NÁKLADY: 5 mil. Kč

 

Tisk 22.3.2011 | Jiří Stach | Přečteno: 61316 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru