ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče

Rekonstrukce rybníka Pod Vlkem

Rekonstrukce rybníka Pod Vlkem, ilustrační foto  
Rybník Pod Vlkem vznikl někdy ve 40.letech minulého století na levostranném přítoku Prokopského potoka jako zdroj vody pro případ požáru. Potok již z větší části zmizel, ale rybník se téměř v nezměněné podobě dochoval až do dnešní doby. V současnosti je rybník napájen zejména z pramenů nad rybníkem, má betonové břehy a dno a nemá žádné vypouštěcí ani napouštěcí zařízení. Okolí rybníka je zarostlé různou náletovou vegetací a dno je zanesené cca 113 m3 sedimentu.

V roce 2009 převzal rybník odbor ochrany prostředí MHMP a v rámci celopražského projektu „Obnova a revitalizace pražských nádrží“ začala příprava celkové revitalizace rybníka. Projekt řeší celkové odbahnění rybníka, výstavbu vypouštěcího a záložního napouštěcího zařízení, opravu a zpřírodnění břehů a vegetační úpravy.

 

Fáze rekontrukce rybníka

Stavební objekt 01 – Odbahnění
Odbahněním nádrže dojde ke snížení maximálního možného objemu úživného organického sedimentu. Hranice odbahnění je navržena pouze v prostoru zátopy s minimálním dotčením břehových partií. Odtěžením 113 m3 sedimentu z prostoru nádrže se zvýší objem zásobního objemu nádrže ze současných 251 m3 na 364 m3. Zatopená plocha 0,05 ha zůstane stejná i po odbahnění. Průměrná hloubka vody v nádrži se zvýší z 0,50 m na 0,72 m.

Stavební objekt 02 – Hráz
Rekonstrukce hráze spočívá ve vybourání stávajícího betonového opevnění návodního svahu hráze, odtěžení části zeminy z návodního svahu, úpravě sklonů a provedení nového opevnění návodního svahu hráze pomocí kamenné rovnaniny a drátokamenných košů.

Stavební objekt 03 – Břehové partie
Břehové partie budou mírně rozvolněny a část břehů bude opevněna pomocí vegetačních kokosových rohoží a část, pro zajištění přístupu k vodní hladině,  kamennou dlažbou.

Stavební objekt 04 – Nátokový objekt
Pro posílení přítoku v málo vodném období je navrženo vybudování dodatečného přítoku z dešťové kanalizace přes lapač ropných látek.

Stavební objekt 05 – Výpustný objekt
Pro potřeby vypouštění a čištění nádrže bude v jižní části zřízeno nové výpustní zařízení (požerák), které bude obloženo lomovým kamenem. Odpad bude zaústěn do dešťové kanalizace vedoucí do Prokopského potoka.

Cílem revitalizace je zachovat v této lokalitě kvalitní vodní plochu s vysokým estetickým a ekologickým potenciálem.
Doba realizace 8/2011 – 4/2012 je navržena s ohledem na pravidelné rozmnožování ropuchy obecné, které zde každoročně z jara probíhá.


 Rekonstrukce rybníka Pod Vlkem, Příklad výsadby vegetačního opevnění  Rekonstrukce rybníka Pod Vlkem, Příklad zdiva z křemitého porfynu

 

Charakteristiky RYBNÍKA

typ nádrže:    napájená z pramenů
objem:    364 m3
plocha hladiny: 500 m2

 

Rekonstrukce rybníka Pod Vlkem, Situace opravy hráze a objektů

Tisk 1.2.2012 | Jiří Stach | Přečteno: 60481 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru