ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Aktivity města, krajská koncepce EVVO

Koncepční dokumenty a aktivity hl.m. Prahy v oblasti EVVO

koncepce

Základními koncepčními dokumenty v oblasti EVVO na celostátní úrovni jsou Státní program EVVO ČR (dokument schválený usnesením vlády ČR č. 1048 ze dne 23. října 2000) a navazující akční plány (aktuálním je Akční plán SP EVVO v ČR na léta 2007 až 2009 (schválený usnesením vlády ČR č. 1155 ze dne 11. října 2006). Strategickým cílem SP EVVO ČR je praktické uplatňovaní principů udržitelného rozvoje v celé výchovně vzdělávací struktuře společnosti.
Podrobné informace (na stránkách CENIA): www.cenia.cz, část Environmentální vzdělávání a osvěta, odkaz Dokumenty. V návaznosti na uvedené koncepční dokumenty probíhala v jednotlivých krajích příprava krajských systémů a koncepcí EVVO (více informací najdete na stránkách odd. EVVO CENIA, české informační agentury životního prostředí na adrese www.cenia.cz v části EVVO a veřejná správa - Krajské koncepce EVVO).

Základní rámec EVVO v hl.m. Praze:

V roce 2002 schválila Rada hl.m. Prahy svým usnesením č. 1741 ze dne 22.10. 2002 cíle a hlavní úkoly EVVO na území hl.m. Prahy (uvedeny v příloze č. 1 tohoto usnesení) v návaznosti na Státní program EVVO v ČR.

V návaznosti na uvedené celostátní koncepční dokumenty, výše uvedené usnesení Rady hl.m. Prahy a programové prohlášení Rady hl.m. Prahy na léta 2002 – 2006 proběhla příprava krajské koncepce EVVO v hl.m. Praze. Zpracování proběhlo v rámci projektu realizovaného týmem CpKP střední Čechy a REC ČR v úzké spolupráci s Řídícím výborem projektu a za účasti odborných poradců. V rámci projektu proběhla řada kulatých stolů, seminářů  a dalších doprovodných akcí a aktivit zaměřených na co nejširší zapojení veřejnosti do přípravy dokumentu. Hlavní výstup projektu – „Krajská koncepce EVVO na území hlavního města Prahy“ – byl v listopadu 2004 předložen výboru životního prostředí Zastupitelstva HMP a tento předloženou koncepci projednal a doporučil ji Radě HMP ke schválení. Rada HMP následně svým usnesením č. 0121 ze dne 1.2. 2005 Krajskou koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl.m. Prahy na roky 2005 – 2015 schválila. Koncepce základním strategickým dokumentem v této oblasti do r. 2015.
V návaznosti na uvedené usnesení jsou zpracovávány akční plány na jednotlivé roky příp. delší období (Akční plán KK EVVO kraje Hlavní město Praha na rok 2007 více, Akční plán KK EVVO kraje Hlavní město Praha na rok 2008, Akční plán Krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na období 2009 - 2010 víceAkční plán KK EVVO kraje Hlavní město Praha na rok 2011 (více), aktuálním je Akční plán KK EVVO kraje Hlavní město Praha na období 2012-2013 schválený Radou HMP dne 7. února 2012 (základní informace o dokumentu).
Podrobné informace o přípravě koncepce (na stránkách CpKP).
V roce 2007 byla obsazena funkce krajského koordinátora EVVO v Praze (kontaktní údaje) a zároveň jmenována Poradní skupina environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (PS EVVO) v hl. městě Praze (aktuální seznam členů, zápisy z jednání).


UPOZORNĚNÍ !!!
!!! Akce Dny vody aneb voda pro život plánovaná na 4. a 5. června ve Stromovce je ZRUŠENA
a přesouvá se na zářijový termín
. Konkrétní termín bude ještě upřesněn. (viz První náměstek primátora Hudeček vydal zákaz vstupu do pěti parků v Praze – platí do odvolání, tisková zpráva HMP, 2. června 2013)

 

Vybrané aktivity odborů MHMP zabývajících se problematikou EVVO:

odbor městské zeleně a odpadového hospodářství (do 30.6. 2013 název Odbor rozvoje veřejného prostoru, RVP MHMP)
vybrané aktivity: hl.m. Praha každoročně vyhlašuje granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy - jednou z tématických oblastí je také EVVO (materiály k městským grantům v ŽP jsou zveřejňovány na úřední desce a webových stránkách města). Odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP připravuje pro občany informační kampaně a informační materiály týkající se ŽP v hl.m.Praze. V rámci spolupráce  s městskými částmi a ostatními organizacemi se odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP podílí na řadě akcí v oblasti EVVO (sběrné ekologické soutěže na pražských školách, vzdělávání pedagogických pracovníků, osvětové akce a výstavy s tématikou ŽP aj.).

 

odbor školství, mládeže a tělovýchovy (SMT MHMP)
vybrané aktivity: Odbor zabezpečuje dlouhodobě agendu spojenou s celoměstskými programy podpory vzdělávání a celoměstskými programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy, které každoročně vyhlašuje hl. m. Praha. V rámci těchto programů jsou podávány a podporovány rovněž projekty související s EVVO.

Tisk 17.9.2007 | Jiří Stach | Přečteno: 214848 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru