WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 

OBSAH

Úvodní slovo primátora

A

ZÁKLADNÍ INFORMACE
SHRNUTÍ; ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MĚSTA; INDIKÁTORY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE HL. M. PRAHY

 

 

B

STAV A VÝVOJ SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

B1

OVZDUŠÍ
METEOROLOGIE A KLIMA; EMISE – ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ; IMISE – KVALITA OVZDUŠÍ;
OVZDUŠÍ – NÁSTROJE A DALŠÍ INFORMACE

B2

VODA
POVRCHOVÁ VODA; PITNÁ VODA; ODPADNÍ VODA; HAVARIJNÍ ÚNIKY ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK;
PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

B3

KRAJINA A ZELEŇ
BILANCE PLOCH; UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ; OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY; MĚSTSKÁ ZELEŇ;
BIOINDIKAČNÍ MONITORING ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

B4

ODPADY
EVIDENCE ODPADŮ; KOMPLEXNÍ NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY; NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI

B5

HLUK
HODNOCENÍ HLUKU; HLUK Z POZEMNÍ DOPRAVY; LETECKÝ HLUK

 

C

POPULACE A ZDRAVÍ
OBYVATELSTVO, DOMY A BYTY; STATISTIKY ZDRAVÍ OBYVATELSTVA; ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ;
BIOLOGICKÉ FAKTORY

 

D

HOSPODÁŘSTVÍ A SOUVISEJÍCÍ FAKTORY
EKONOMIKA, PRÁCE, FINANCE; ENERGETIKA; DOPRAVA

 

E

NÁSTROJE A POLITIKY
VYBRANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ; STRATEGIE A KONCEPCE; EKONOMICKÉ NÁSTROJE; POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ; ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ; DOBROVOLNÉ NÁSTROJE; MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE; INFORMAČNÍ SYSTÉMY

 

F

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
INFORMAČNÍ ZDROJE, KONTAKTY

   

Přehled hlavních zkratek; Autoři a organizace

 
 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011