WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 
 

E4  POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, INTEGROVANÁ PREVENCE A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ

E4.1  POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA)

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen zákon), podléhají posuzování vlivů na životní prostředí záměry (projektová EIA) a koncepce (strategická EIA), jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.

V roce 2009 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (OOP MHMP) jako příslušný úřad 81 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení dle zákona. Na základě zjišťovacího řízení bylo 9 procesů EIA v roce 2009 ukončeno závěrem, že záměr bude dále posuzován dle zákona a 69, že nebude. V tomto období bylo vydáno 6 stanovisek dle § 10 zákona, na žádost investora bylo ukončeno 9 procesů EIA a 1 proces byl předán k dokončení na Ministerstvo životního prostředí.

Za celé období 2002–2009 od nabytí účinnosti zákona č. 100/2001 Sb., tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2009, obdržel OOP MHMP celkem 690 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení.

Ze záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení byly nejvíce zastoupeny záměry ve smyslu bodu 10.6 kategorie II přílohy č. 1 zákona (skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, parkoviště nebo garáže), tzn. různé polyfunkční objekty, kde vedle obchodní funkce je zastoupena funkce administrativní, kulturní, sportovní apod.

Od nabytí účinnosti novely zákona (od 22. 8. 2007 do 31. 12. 2009) bylo na OOP MHMP podáno celkem 882 podlimitních oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, z toho 365 oznámení v roce 2009. Pro 373 záměrů bylo v roce 2009 vydáno sdělení, že nepodléhají zjišťovacímu řízení a pro 5, že řízení podléhají.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) jako příslušný úřad obdrželo v roce 2009 6 oznámení záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení týkajících se území hl. m. Prahy a jeden proces z MHMP převzalo k dokončení řízení. Ve sledovaném období byly 3 procesy ukončeny závěrem, že záměr nebude dále posuzován dle zákona, 4 se závěrem, že posuzován bude. Byla vydána 2 stanoviska dle § 10 zákona. Za období 2002–2009 obdrželo MŽP celkem 49 oznámení záměrů týkajících se území hl. m. Prahy.

Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad v roce 2009 obdržel 2 záměry podléhající zjišťovacímu řízení, které by svými vlivy zasahovaly na území hl. m. Prahy. Dva procesy EIA byly ukončeny závěrem, že záměr nebude dále posuzován dle zákona. Bylo vydáno 1 stanovisko. Za období 2002–2009 bylo Krajským úřadem SČK projednáváno celkem 10 záměrů podléhajících závěru zjišťovacího řízení s vlivy zasahujícími na území hl. m. Prahy.

Další informace: www.cenia.cz/eia nebo http://envis.praha-mesto.cz/eia.

Tab. E4.1.1 Bilance podaných oznámení v členění podle správních obvodů, příslušný úřad OOP MHMP, 2009

Správní obvod / Administrative district

Počet záměrů
Number of plans

Praha / Prague 1

2

Praha / Prague 2

0

Praha / Prague 3

1

Praha / Prague 4

4

Praha / Prague 5

3

Praha / Prague 6

5

Praha / Prague 7

0

Praha / Prague 8

5

Praha / Prague 9

3

Praha / Prague 10

2

Praha / Prague 11

0

Praha / Prague 12

1

Praha / Prague 13

3

Praha / Prague 14

1

Praha / Prague 15

7

Praha / Prague 16

4

Praha / Prague 17

1

Praha / Prague 18

4

Praha / Prague 19

1

Praha / Prague 20

6

Praha / Prague 21

0

Praha / Prague 22

3

Akce zasahující do více správních obvodů
Plans concerning multiple administrative districts

25

Celkem / Total

81

Zdroj: OOP MHMP

Nahoru

E4.2  INTEGROVANÁ PREVENCE A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ (IPPC)

Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) je základním kamenem harmonizace české legislativy v oblasti životního prostředí s legislativou Evropské unie.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), nabyl účinnosti dne 1. 1. 2003. Současně byly přijaty prováděcí předpisy k zákonu.

V hl. m. Praze bylo od účinnosti zákona (2003) do konce roku 2009 vydáno 31 pravomocných integrovaných povolení a 84 jejich změn. Z toho 3 povolení zanikla z důvodu ukončení provozu. Ke konci roku 2009 tak bylo v Praze evidováno 28 zařízení s vydaným integrovaným povolením.

Další informace: www.env.cz/ippc, www.ippc.cz, www.cenia.cz/ippc.

 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011