ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče > Po Praze podél potoků

Více o aplikaci Po Praze podél potoků

titulek - po praze podél potoků

 

Na území Prahy naleznete nejméně 126 malých vodních toků a dvě řeky. Tyto potoky, říčky a řeky vytváří přirozenou síť zelených koridorů, které více či méně prostupují celým městem. Větší část těchto potoků je minimální délky, případně jsou svedeny pod zem, tedy zatrubněny či zaklenuty. Přesto je zde zhruba třicet toků, protékajících přírodou vklíněnou (ne-li přímo zapomenutou) do Prahy nebo se nacházejících v jejím okolí. Naštěstí podél naprosté většiny těchto potoků vedou nejrůznější cesty, od pěšinek vyšlapaných rybáři, přes cesty s turistickým značením či nejrůznější obslužné komunikace až po kvalitní trasy s cyklostezkami. Výhodou cest podél potoků je uzákoněná existence ochranného pásma podél vodních toků, a tak jen naprosté minimum potoků a jejich břehů je nepřístupných.

Trasy popsané v projektu „Po Praze podél potoků“ mapují celkem 28 pražských potoků, Berounku a Vltavu, navíc jsou zde dva okruhy, propojující jednotlivé trasy navzájem. Vznikl tak systém radiál – potoků a osy – Vltavy, to vše propojeno zmiňovanými okruhy. Je až překvapivé, jak intenzivně jsou tyto trasy lidmi využívány a přitom málo propagovány. Většina Pražanů zná pouze Botič a Rokytku, mnoho pražských potoků a jejich okolí je známo pouze obyvatelům žijícím v jejich bezprostředním okolí. Naštěstí vzrůstá zájem lidí o krátké výlety po svém městě, o možnost cestovat po něm pěšky či na kole co nejvíce přírodou či parky, především stranou od automobilového provozu. Právě pro tyto účely jsou trasy podél pražských potoků dobrou inspirací. Je jen potěšitelné, že tohoto stavu využívají ve stále větší míře i příslušné orgány a instituce. Vznikají tak kvalitní stezky podél potoků a jejich okolí je postupně zvelebováno a zpřístupňováno návštěvníkům. Příkladem budiž Botič, Prokopský nebo Motolský potok a časem jistě přibudou další.

Je jen na vás nakolik a jak popsané trasy využijete. V každém případě věříme, že při svých cestách podél pražských potoků objevíte některá místa, scenérie a zákoutí, která byste v Praze asi neočekávali. A pokud vás nic nepřekvapí, možná alespoň využijete tras podél potoků jako cest pro příjemné procházky nebo projížďky či jako součást jiných výletů.

 

Historie projektu Po Praze podél potoků

Původní zpracování projektu Pražské potoky (dále PP) vzniklo v průběhu jara a léta 2003. Hlavním cílem bylo prozkoumat a zdokumentovat možnosti využití vodních toků na území a v blízkosti Prahy a jejich ochranných pásem pro pěší a cyklistické trasy. Trasy byly hledány co nejblíže popisovaných toků, proto místy nevedly po oficiálních cestách nebo cyklotrasách. Zároveň byly dokumentovány problémy na těchto cestách (nekvalitní povrch, chybějící můstky, jiné překážky). Vedení tras bylo voleno primárně pro pěší využití. Použitelnost trasy pro cyklisty byla zhodnocena u každé trasy zvlášť a nebyly důsledně hledány objízdné trasy pro cyklisty.

Zpracování PP z roku 2005 pro využití na internetových stránkách hl.m. Prahy s názvem „Po Praze podél potoků“ zahrnuje jednak aktualizaci údajů (od roku 2003 vzniklo několik nových cyklotras či jiných cest týkajících se tras původních), novou fotodokumentaci zaměřenou zejména na kvality a krásy popisovaných tras (dokumentace v původní verzi PP byla zaměřena spíše na problematická místa) a přizpůsobení tras pro cyklisty, tedy nalezení a vyznačení tras po oficiálních cestách, cyklotrasách a cyklostezkách.

Během léta 2007 proběhla souhrnná kontrola všech tras s navazující postupnou aktualizací popisu tras na těchto stránkách (září 2007).

 

Struktura podrobných popisů jednotlivých tras

 

Popis každé trasy obsahuje několik částí, které popisují daný potok a trasu a rovněž podávají základní rady na cestu.

Trasy jsou popisovány především s ohledem na pěší návštěvníky. Vzhledem k tomu, že popisované trasy nejsou v naprosté většině oficiálními cyklotrasami, zohlednění použitelnosti tras pro jízdu na kole je jen orientační. Cyklisté pak musí dodržovat nejen uzákoněná pravidla jízdy na kole, ale především pravidla slušného chování a brát ohled na chodce.

Všechny trasy byly projety v období jaro a léto roku 2005 a popisovaný stav se vztahuje k tomuto období. Při současném tempu výstavby, například čtvrtí rodinných domků, se dá očekávat, že bude rychle docházet ke změnám především v blízkosti okrajových městských částí (například: Uhříněves, Křeslice, Újezd n. Lesy a jinde, kde jsme již staveništi projížděli). Další změny jistě nastanou i na dalších místech, kde je plánována výstavba cyklostezek (podél železnice do Modřan, u Rokytky v Hloubětíně, Botič atd.), případně se budovaly jiné stavby (stavba silničního přemostění u Chuchle). Tyto změny, a věříme že půjde jen o změny k lepšímu, budou průběžně zaznamenávány a pravidelně zanášeny do popisu tras.

 

Popis každé trasy obsahuje v současnosti tyto části:

 • všeobecný ÚVOD zahrnující základní informace o dotyčném vodním toku a jeho okolí (jeho délka, místo kde pramení, kudy protéká, jakým prostředím apod.);
 • POPIS TRASY, její kilometráž (s přesností na 100 metrů) a upozornění na zajímavosti v okolí včetně začátku trasy a její další návaznosti pro pěší a cyklisty (napojení na vlak, prostředky MHD, turistické značené cesty, stávající cyklotrasy a cyklostezky);
  Začátek trasy je zohledněn zvlášť pro pěší návštěvníky a zvlášť pro cyklisty. V některých případech je začátek pro obě skupiny shodný, pak je toto zdůrazněno.
  Vlastní popis trasy je ve formě tabulky se třemi sloupci:
  1. sloupec - km
  Zde je uvedena kilometráž naměřená podle cyklopočítače, tak jak byly jednotlivé trasy ve skutečnosti projety. Přesnost je uváděna na 100 metrů, ale může se lišit od údajů, jaké vyjdou vám. K chybě dojde jednak odlišným nastavením počítače a dále součtem odchylek při vlastním průjezdu trasy. Prostě každý půjde nebo pojede trošku jinudy. Údaje uvedené v přístroji GPS jsou rovněž odlišné a jsou kratší. Zjednodušeně lze toto vysvětlit tím, že přístroj měří trasu po bodech, spojených přímkami a výsledná trasa je pak součtem těchto přímek. Měření přístrojem tak vynechává délku oblouků zatáček atp.
  2. sloupec – MÍSTO
  Každá kolonka je uvedena názvem místa, ke kterému se přibližně vztahuje údaj o vzdálenosti. Název i údaj v km jsou pouze orientační, a nevyjadřují přesně daný bod, například u obcí jsme ve většině případů měřili v jejím středu, což mohla být náves, autobusová zastávka, budova místního úřadu atp.
  Dále je zde popsán průběh trasy, tedy “kudy a kam“. U komplikovanějších úseků je popis podrobnější. Pokud vede trasa podél daného potoku společně s turistickou značkou nebo značením cyklotrasy, je popis jednodušší.
  3. sloupec – ZAJÍMAVOST
  Pod pojmem zajímavost se rozumí pozoruhodnost rázu přírodního, kulturního, historického, technického atd., zkrátka jde o místo, které stojí za pozornost. V popisu nejsou zahrnuty zajímavosti všeobecně známé, jejichž popis by zabíral mnoho místa a lze jej nalézt na jiných místech (příkladem budiž Vyšehrad, Hradčany a mnoho dalších).
  Pokud se v daném místě nachází nějaká zajímavost, je ve sloupci uveden její název. Po kliknutí na jméno zajímavosti se zobrazí podrobnosti o ní, případně také její fotografie.
 • Další návaznosti - popsáno je zde zejména napojení na vlak a prostředky MHD (vhodné ukončení tras), dále turistické značené cesty, stávající cyklotrasy a cyklostezky. Odděleně najdete popisy pro pěší a pro cyklisty;
 • popis zajímavostí v okolí trasy (kulturní, historické, přírodovědné, technické atp.) - zajímavosti všeobecně známé jsou pouze zmíněny. V úvodu každé zajímavosti je uveden údaj o vzdálenosti, na které se přibližně na trase nachází;
 • "Co řekli autoři": poslední část popisu trasy krátce hodnotí popisovanou trasu, po jak kvalitních cestách a jak náročným terénem se jde, případně jede na kole a další připomínky k trase;
 • fotodokumentaci zachycující jak zajímavá místa na trase, tak i důležité orientační body a rozcestí atp.;
 • přehledovou (orientační) mapku trasy.

 

v textu POUŽITÉ ZKRATKY:

PP = přírodní památka
PR = přírodní rezervace
CS = cyklostezka
CT = cyklotrasa
m.č. = městská část
CHKO = chráněná krajinná oblast
ČOV = čistírna odpadních vod
NS = naučná stezka
NPP = národní přírodní památka


O autorech

Jiří Juřík
Autor projektu, "vše objel a zdokumentoval".

Alena Šťovíčková, MHMP, odbor informatiky, specializace v GIS technologiích, zejména na Sw ESRI ArcGIS
V projektu PPP zpracování dat a návrh prezentace v dynamické mapě.

Jiří Stach, MHMP, odbor ochrany prostředí (dříve odbor informatiky), správa informačního serveru o životním prostředí v Praze ENVIS
V projektu PPP zpracování HTML části aplikace.

T-Mapy, spol. s.r.o.
Smluvní partner při řešení dynamické mapy PPP.

Tisk 29.9.2005 | Jiří Stach | Přečteno: 77568 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru