ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Posuzování vlivů na ŽP (EIA)

EIA v Praze - informace z ročenky Praha ŽP 2005

(Informace z ročenky Praha ŽP 2005 - kapitola POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ /EIA/)

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA)

Posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví upravuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (dále jen zákon). Podle tohoto zákona podléhají posuzování vlivů na životní prostředí záměry (projektová EIA) a koncepce (strategická EIA), jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. Níže uvedené informace se vztahují pouze k záměrům (projektová EIA) na území hl. m. Prahy posuzovaným v období od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005.

Ve sledovaném období obdržel Odbor ochrany prostředí MHMP jako příslušný úřad 51 oznámení (viz tab.). Na základě zjišťovacího řízení byly 3 procesy EIA ukončeny závěrem, že záměr bude dále posuzován dle zákona, u 1 záměru na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci není třeba zpracovávat a oznámení se považuje za dokumentaci. 37 zjišťovacích řízení skončilo závěrem, že záměr nebude dále posuzován dle zákona. Ve sledovaném období byly 4 procesy EIA ukončeny na žádost investora.

Mezi projednávanými záměry opět převládaly záměry ve smyslu bodu 10.6 kategorie II přílohy č. 1 zákona (skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, parkoviště nebo garáže), tzn. různé polyfunkční objekty, kde vedle obchodní funkce je zastoupena funkce administrativní, kulturní, sportovní apod. (viz tab.). Členění dle správních obvodů hl. m. Prahy je uvedeno v tabulce.

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 8. 2005, obdržel MHMP celkem 157 oznámení.

Poznámka: Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 0252 ze dne 1. 3. 2005 došlo ode dne 1. 4. 2005 ke změně Organizačního řádu Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen MHMP), a to mj. tak, že s účinností od 1. 7. 2005 byl zrušen odbor životního prostředí MHMP a jeho činnosti delimitovány do nově vzniklého odboru ochrany prostředí MHMP s tím, že odbor ochrany prostředí MHMP přejímá veškerá práva a závazky odboru životního prostředí MHMP.

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad (záměry dle přílohy č. 1 kategorie I zákona) obdrželo ve sledovaném období 7 oznámení záměrů na území hl. m. Prahy (viz tab.), u 4 procesů EIA bylo zjišťovací řízení ukončeno závěrem, že záměr bude dále posuzován dle zákona, u 1 záměru na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci není třeba zpracovávat a oznámení se považuje za dokumentaci. 2 zjišťovací řízení skončila závěrem, že záměr nebude dále posuzován. Ve sledovaném období byl 1 proces EIA ukončen na žádost investora.

MŽP jako příslušný úřad obdrželo od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 8. 2005, celkem 25 oznámení, týkajících se území hl. m. Prahy.

Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad neobdržel ve sledovaném období žádný záměr, který by svými vlivy zasahoval na území hl. m. Prahy, ale projednával 2 záměry s vlivy na území hl. m. Prahy z minulého období, které byly ukončeny závěrem zjišťovacího řízení, že záměr nebude dále posuzován (viz tab.). Od nabytí účinnosti zákona do 31. 8. 2005 projednával Krajský úřad Středočeského kraje celkem 5 záměrů s vlivy zasahujícími na území hl. m. Prahy.

Podrobné informace o procesu EIA, včetně obsahu oznámení, závěrů zjišťovacích řízení, dokumentací o hodnocení vlivů na životní prostředí, posudků a stanovisek obsahuje Informační systém EIA na internetových adresách: www.ceu.cz/eia/is/ nebo www.praha-mesto.cz/eia.

Tomuto zákonu předcházel zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, podle kterého se stále ještě posuzují 2 záměry dotýkající se území hl. m. Prahy a ve sledovaném období byl 1 proces EIA ukončen na žádost investora (viz tab.).

 

Tabulky:

Tisk 22.5.2006 | Jiří Stach | Přečteno: 80419 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru