ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Posuzování vlivů na ŽP (EIA)

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) - souhrnné údaje za rok 2008

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění – dále jen zákon, podléhají posuzování vlivů na životní prostředí záměry (projektová EIA) a koncepce (strategická EIA), jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. EIA je používaná zkratka z anglického názvu pro posuzování vlivů na životní prostředí: Environmental Impact Assessment.

Pozn.:
Informace v tabulkách se vztahují pouze k záměrům projektové EIA na území hl. m. Prahy posuzovaným v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008.


V roce 2008 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP) jako příslušný úřad 97 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení dle zákona. Na základě zjišťovacího řízení bylo v roce 2008 15 procesů EIA ukončeno závěrem, že záměr bude dále posuzován dle zákona a 107  zjišťovacích řízení skončilo závěrem, že záměr nebude dále posuzován dle zákona. V tomto období bylo vydáno 9 stanovisek dle § 10 zákona, na žádost investora bylo ukončeno 12 procesů EIA a 1 proces byl předán k dokončení zjišťovacího řízení na Ministerstvo životního prostředí v souladu s § 23 odst. 3 a 4 zákona (viz tab. č. 1).
Od nabytí účinnosti zákona č. 100/2001 Sb., tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2008,  obdržel MHMP celkem 609 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení.

 

 

Ze záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení byly nejvíce zastoupeny záměry ve smyslu bodu 10.6 kategorie II přílohy č. 1 zákona (skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, parkoviště nebo garáže), tzn. různé polyfunkční objekty, kde vedle obchodní funkce je zastoupena funkce administrativní, kulturní, sportovní apod. (viz tab. č. 2). Členění záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení dle správních obvodů hl. m. Prahy je uvedeno v tabulce č. 3.

 

Ode dne 22. 8. 2007, tj. od nabytí účinnosti novely zákona, do 31. 12. 2008 bylo na MHMP celkem podáno 517 podlimitních oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, z toho bylo v roce 2008 podáno 425 oznámení. Od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 bylo pro 401 záměrů vydáno sdělení, že nepodléhají zjišťovacímu řízení a pro 11 záměrů sdělení, že podléhají zjišťovacímu řízení.

Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) jako příslušný úřad obdrželo v roce 2008 7 oznámení záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení týkajících se území hl. m. Prahy, z toho ve 2 případech byla místo oznámení předložena dokumentace dle § 6 odst. 5 zákona. Dále MŽP převzalo dle § 23 odst. 3 a 4 zákona 1 proces z MHMP k dokončení zjišťovacího řízení. Ve sledovaném období byly 2 procesy  ukončeny závěrem zjišťovacího řízení, že záměr nebude dále posuzován dle zákona, 2 záměry byly ukončeny závěrem, že záměr bude dále posuzován a bylo vydáno 1 stanovisko dle § 10 zákona (viz tabulka č. 4).
Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2008, obdrželo MŽP celkem 43 oznámení záměrů týkajících se území hl. m. Prahy.

 

Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad obdržel ve sledovaném období 3 záměry podléhající zjišťovacímu řízení, které by svými vlivy zasahovaly na území hl. m. Prahy, z nich 2 procesy EIA byly ukončeny závěrem zjišťovacího řízení, že záměr nebude dále posuzován dle zákona a 1 záměr byl ukončen závěrem, že záměr bude dále posuzován, nebylo vydáno žádné stanovisko (viz tab. č. 5).
Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2008, bylo Krajským úřadem Středočeského kraje projednáváno celkem 8 záměrů podléhajících závěru zjišťovacího řízení s vlivy zasahujícími na území hlavního města Prahy.


Podrobné informace o procesu EIA, včetně obsahu oznámení, závěrů zjišťovacích řízení, dokumentací o hodnocení vlivů na životní prostředí, posudků a stanovisek obsahuje Informační systém EIA na internetových adresách:
http://www.cenia.cz/eia nebo http://envis.praha-mesto.cz/eia.

Tisk 1.9.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 64531 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru