ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Posuzování vlivů na ŽP (EIA)

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) - souhrnné údaje za rok 2011

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění – dále jen zákon, podléhají posuzování vlivů na životní prostředí záměry (projektová EIA) a koncepce (strategická EIA), jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. EIA je používaná zkratka z anglického názvu pro posuzování vlivů na životní prostředí: Environmental Impact Assessment.


V roce 2011 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP) jako příslušný úřad 44 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení dle zákona. Na základě zjišťovacího řízení bylo v roce 2011 7 procesů EIA ukončeno závěrem, že záměr bude dále posuzován dle zákona a 37 zjišťovacích řízení skončilo závěrem, že záměr nebude dále posuzován dle zákona. V tomto období byla vydána 3 stanoviska dle § 10 zákona, všechna byla souhlasná. Na žádost investora bylo ukončeno 13 procesů EIA (viz tab. č. 1).

Od nabytí účinnosti zákona č. 100/2001 Sb., tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2011,  obdržel MHMP celkem 804 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení.

Ze záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení byly nejvíce zastoupeny záměry ve smyslu bodu 10.6 kategorie II přílohy č. 1 zákona (skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, parkoviště nebo garáže), tzn. různé polyfunkční objekty, kde vedle obchodní funkce je zastoupena funkce administrativní, kulturní, sportovní apod. (viz tab. č. 2). Členění záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení dle správních obvodů hl. m. Prahy je uvedeno v tabulce č. 3.

 

Ode dne 22. 8. 2007, tj. od nabytí účinnosti novely zákona, která rozšířila posuzování vlivů na životní prostředí i na záměry nedosahující limitních hodnot, do 31. 12. 2011 bylo na MHMP celkem podáno 1517 podlimitních oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, z toho v roce 2011 bylo podáno 308 oznámení. Od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 bylo pro 298 záměrů vydáno sdělení, že nepodléhají zjišťovacímu řízení a pro 3 záměry sdělení, že podléhají zjišťovacímu řízení.


Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) jako příslušný úřad obdrželo v roce 2011 6 oznámení záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení týkajících se území hl. m. Prahy. Ve sledovaném období byly 2 procesy  ukončeny závěrem zjišťovacího řízení, že záměr nebude dále posuzován dle zákona, 2 záměry byly ukončeny závěrem, že záměr bude dále posuzován a byla vydána 3 stanoviska dle § 10 zákona. Na žádost investora byly ukončeny 2 procesy EIA (viz tabulka č. 4).

 

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2011, obdrželo MŽP celkem 58 oznámení záměrů týkajících se území hl. m. Prahy.


Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad neobdržel ve sledovaném období žádné záměry podléhající zjišťovacímu řízení, které by svými vlivy zasahovaly na území hl. m. Prahy ani neprobíhalo posuzování žádného záměru na sledovaném území, všechny byly dokončeny v minulých letech.

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2011, bylo Krajským úřadem Středočeského kraje projednáváno celkem 12 záměrů podléhajících závěru zjišťovacího řízení s vlivy zasahujícími na území hlavního města Prahy.


Podrobné informace o procesu EIA, včetně obsahu oznámení, závěrů zjišťovacích řízení, dokumentací o hodnocení vlivů na životní prostředí, posudků a stanovisek obsahuje Informační systém EIA na internetových adresách http://www.cenia.cz/eia.

Tisk 14.8.2012 | Jiří Stach | Přečteno: 60643 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru