ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Posuzování vlivů na ŽP (EIA)

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) - souhrnné údaje za rok 2013

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění – dále jen zákon, podléhají posuzování vlivů na životní prostředí záměry (projektová EIA) a koncepce (strategická EIA), jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. EIA je používaná zkratka z anglického názvu pro posuzování vlivů na životní prostředí: Environmental Impact Assessment.


V roce 2013 obdržel odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP) jako příslušný úřad 53 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení dle zákona (dále jen proces EIA). Na základě zjišťovacího řízení bylo v roce 2013 11 procesů EIA ukončeno závěrem, že záměr bude dále posuzován dle zákona a 38 zjišťovacích řízení skončilo závěrem, že záměr nebude dále posuzován dle zákona. V tomto období bylo vydáno celkem 5 stanovisek dle § 10 zákona, z toho 1 stanovisko, že je záměr nepřijatelný. Na žádost investora bylo ukončeno 10  procesů EIA (viz tab. č. 1).

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2013, obdržel MHMP celkem 901 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení.

Ze záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení byly nejvíce zastoupeny záměry ve smyslu bodu 10.6 kategorie II přílohy č. 1 zákona (skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, parkoviště nebo garáže), tzn. různé polyfunkční objekty, kde vedle obchodní funkce je zastoupena funkce administrativní, kulturní, sportovní apod. (viz tab. č. 2). Členění záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení dle správních obvodů hl. m. Prahy je uvedeno v tabulce č. 3.


Ode dne 22. 8. 2007, tj. od nabytí účinnosti novely zákona, která rozšířila posuzování vlivů na životní prostředí i na záměry nedosahující limitních hodnot, do 31. 12. 2013 bylo na MHMP celkem podáno 2254 úplných podlimitních oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a. V roce 2013 bylo podáno 364 oznámení, v tomto počtu nejsou započítána nedoplněná podlimitní oznámení. Od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 bylo pro ­­­ 363 záměrů vydáno sdělení, že nepodléhají zjišťovacímu řízení a pro 7 záměrů sdělení, že podléhají zjišťovacímu řízení.


Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) jako příslušný úřad obdrželo v roce 2013 4 oznámení záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení týkajících se území hl. m. Prahy. Ve sledovaném období byly 2 procesy ukončeny závěrem zjišťovacího řízení, že záměr nebude dále posuzován dle zákona, 2 záměry byly ukončeny závěrem, že záměr bude dále posuzován a byla vydána 2 souhlasná stanoviska dle § 10 zákona. Na žádost investora byl ukončen 1 proces EIA (viz tabulka č. 4).

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2013, obdrželo MŽP celkem 67 oznámení záměrů týkajících se území hl. m. Prahy.


Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad neobdržel ve sledovaném období žádný záměr podléhající zjišťovacímu řízení, který by svými vlivy zasahoval na území hl. m. Prahy. Pro 1 proces EIA byl v roce 2013 vydán závěr zjišťovacího řízení, že záměr bude dále posuzován (viz tabulka č. 5).

 

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2013, bylo Krajským úřadem Středočeského kraje projednáváno celkem 13 záměrů podléhajících závěru zjišťovacího řízení s vlivy zasahujícími na území hlavního města Prahy.


Podrobné informace o procesu EIA, včetně obsahu oznámení, závěrů zjišťovacích řízení, dokumentací o hodnocení vlivů na životní prostředí, posudků a stanovisek obsahuje Informační systém EIA na internetových adresách http://www.cenia.cz/eia.

Tisk 4.7.2014 | Jiří Stach | Přečteno: 58785 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru