ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče

Drobné vodní toky a vodní díla

dalejský potok

Územím Prahy protéká kromě Vltavy a Berounky ještě 360 km drobných vodních toků, z čehož 249 km má ve správě hl. m. Praha, 76 km Zemědělská vodohospodářská správa, 24 státní podnik Povodí Vltavy, 6 km státní podnik Povodí Labe a 5 km státní podnik Lesy ČR.
Mezi nejvýznamnější pražské potoky patří Rokytka, která je nejdelším pražským potokem (celková délka 37,5 km, z čehož na území Prahy je to 30,3 km ). Největším pražským potokem je Botič, jehož celková délka je 34,5 km. Dalšími významnými potoky jsou Litovicko-Šárecký potok ( 23,48 km ), Dalejský potok (14,3 km ) a Kunratický potok ( 13,3 km ). Historicky nejvýznamnější potok je dnes již nepatrný potůček Brusnice, jehož jméno se objevuje v nestarších legendách o založení Prahy.
Vodní toky Prahy - mapka, Seznam pražských vodních toků, délky toků, správci atd. - tabulka (.xls, 216 kByte, stav k 5/2014).

Na území Prahy se dále nachází kolem 290 ha vodních ploch, z čehož je 182 rybníků o ploše 180 ha, 3 přehradní nádrže o ploše 57 ha a 37 retenčních nádrží o ploše 29 ha.
Hlavní město Praha, zastoupené Odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP (MZO MHMP), spravuje prostřednictvím Lesů HMP v současnosti 47 rybníků, 4 vodní díla a 33 retenční nádrže.
K nejvýznamnějším nádržím patří Vodní dílo Hostivař ( 34,9 ha ), Vodní dílo Džbán ( 13 ha ), Vodní dílo Jiviny ( 9 ha ) a Počernický rybník ( 19,4 ha ), který je zároveň nejcennější vodní plochou z hlediska výskytu fauny a flóry.

Provoz a údržbu vodních toků zabezpečují pro hlavní město převážně Lesy hl.m. Prahy - středisko vodních toků, které jsou zároveň správcem některých vodních děl (98) na území Prahy. 

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP (dříve Odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP) na úseku vodního hospodářství

  • zastupuje hl. m. Prahu podle §14 vodního zákona
  • vykonává za hl. m. Prahu funkci správce drobných vodních toků a vodohospodářsky ucelených úseků drobných vodních toků podle zvláštního zákona
  • zajišťuje výkon investorských činností u staveb na drobných vodních tocích a na vodních plochách, zařazených do schváleného rozpočtu HMP, u nichž je HMP investorem
  • sleduje vývoje technologií souvisejících s ochranou vod, koordinuje práce na asanaci starých zátěží ve vodních tocích
  • sleduje změny kvality povrchových vod a iniciuje sankce a nápravná opatření příslušných vodoprávních úřadů 

Seznam vodoprávních úřadů - tabulka (.xls, 56 kByte)

projekt Obnova a revitalizace pražských nádrží Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP a Lesy hl. města Prahy realizují od roku 2003 projekt s názvem Obnova a revitalizace pražských nádrží.
Do konce roku 2009 bylo v rámci projektu opraveno, odbahněno nebo vybudováno 27 nádrží.
více o projektu na stránkách Lesů hl.m. Prahy
 

Správa vodních toků v Praze

KONTAKTY na Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP, oddělení péče o zeleň (Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1):

Ing. Richard Polifka
236 005 818, richard.polifka@praha.eu 
- kontrola správy vodních toků oblast JIH ( povodí Botiče, Kunratického p., Libuňského p., Cholupického p., Komořanského p.), zástupce hl. m. Prahy jako investora vodohospodářských staveb na vodních tocích a nádržích, koordinátor generelů vodních toků.
Ing. Jiří Karnecki 236 005 817, jiri.karnecki@praha.eu 
- kontrola správy vodních toků oblast ZÁPAD ( povodí Litovicko-Šáreckého p., Motolského p., Dalejského p., Brusnice a Lipanského p.), zástupce hl. m. Prahy jako investora vodohospodářských staveb na vodních tocích a nádržích, garant projektů „Obnova a revitalizace pražských nádrží“ a „Potoky pro život“
Ing. Martina Buchtíková 236 005 810, martina.buchtikova@praha.eu 
- kontrola správy vodních toků oblast SEVER (povodí Bohnického p., Čimického p., Drahaňského p., Rokytky), garant monitoringu a vyhodnocování  kvality vody, zajišťovaná dotací z fondů EU

Lesy hl. m. Prahy, Středisko vodní toky - POHOTOVOST: 777 719 009

kontakty ve formátu MS-word (vel. 39 kbyte)


Naše tipy: 
  • -


Tisk 19.6.2014 | Jiří Stach | Přečteno: 77722 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru