ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Integrované povolování (IPPC)

IPPC - souhrnné informace z ročenky Praha ŽP 2007

(Informace z ročenky Praha ŽP 2007, kapitola Integrovaná prevence a omezování znečištění /IPPC/)

Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC z anglického Integrated Pollution Prevention and Control), včetně integrovaného registru znečišťování je základním kamenem harmonizace české legislativy v oblasti životního prostředí s legislativou Evropské unie.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), nabyl účinnosti dne 1. ledna 2003. Současně byly přijaty prováděcí předpisy k zákonu: vyhláška MŽP č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění a nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách. V říjnu roku 2003 byl přijato nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování a v listopadu 2004 byla přijata vyhláška č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování.

Zákon o integrované prevenci byl v roce 2006 novelizován zákonem č. 444/2005 Sb. s účinností od 1. 1. 2006 a dále zákonem č. 222/2006 Sb. s účinností od 1. 6. 2006 (tato novela byla poměrně významná). Úplné znění zákona č. 76/2002 Sb. vyšlo pod č. 435/2006 Sb.

 

Terminologie právních norem

BAT – Best Available Techniques – nejlepší dostupné techniky tj. nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použitých technologií a způsobů jejich provozování, dostupné za rozumných podmínek a zároveň nejúčinnější pro ochranu životního prostředí jako celku.

BREF – BAT Reference Document – referenční dokumenty BAT, tj. dokumenty, které doporučují nejlepší dostupné techniky v daném odvětví. BREFy zatím nejsou k dispozici pro všechna odvětví, schváleny jsou pouze některé a nebo jsou v různém stupni rozpracovanosti. Pracují na nich technické pracovní skupiny (TWGs), do nichž členské státy EU vybírají své experty. Revize příruček by měla probíhat po čtyřech letech.

Evropský registr emisí znečišťujících látek – European Pollutant Emission Register (EPER) – veřejný evropský registr environmentálních údajů o závažných průmyslových činnostech.

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí – databáze údajů o vybraných látkách, jejich přenosech a emisích dle zákona č. 76/2002 Sb. a nařízení vlády č. 368/2003 Sb.

Integrované povolení – rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky k provozu zařízení včetně provozu činností přímo spojených s provozem zařízení v místě. Vydává se namísto rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany veřejného zdraví a v oblasti zemědělství, pokud to předpisy umožňují.

Zákon č. 76/2002 Sb. stanoví

  • postup podání žádosti, zveřejnění, projednání a vydání integrovaného povolení, náležitosti integrovaného povolení
  • zřízení integrovaného registru znečišťování, upravuje povinnost ohlašovat emise ohlašované látky, upravuje zveřejňování údajů z registru
  • systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách
  • výkon státní správy při integrované prevenci a omezování znečištění
  • ukládání pokut od 500 000 do 7 000 000 Kč podle závažnosti porušení zákona, při opětovném narušení až do dvojnásobku.

 

Provozovatelé stávajících zařízení uvedených do provozu do 30. října 2000, jehož provozovatel podal žádost o stavební povolení do 30. října 1999, mají povinnost získat integrované povolení k 30. říjnu 2007.

Provozovateli zařízení uvedeného do provozu po datu 30. 10. 2000 (a jehož provozovatel podal žádost o stavební povolení po datu 30. 10. 1999) uložil zákon povinnost do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona podat žádost o vydání integrovaného povolení příslušnému úřadu.

Provozovatel zařízení, který podal žádost o stavební povolení do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a jestliže do tohoto data nebylo pro toto zařízení vydáno stavební povolení, je povinen doložit integrované povolení současně s návrhem na zahájení kolaudačního řízení.

Stavební povolení pro nová zařízení nelze vydat bez pravomocného integrovaného povolení.

 

IPPC v Praze

Na území hl. m. Prahy je podle informací OOP MHMP cca 30 stávajících zařízení dle přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb.

Od účinnosti zákona bylo konce roku 2006 vydáno 14 pravomocných integrovaných povolení.

 

Tab. Přehled stávajících zařízení v Praze dle přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb.

Kategorie Zařízení

Kategorie 1.1

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. výtopna Třeboradice

45273600

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. teplárna Veleslavín

45273600

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. výtopna Juliska

45273600

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. výtopna Krč

45273600

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. teplárna Holešovice

45273600

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. teplárna Michle

45273600

Kategorie 2.6

Avia Ashok Leyland Motors, s. r. o., dříve DAEWOO AVIA, a. s.

27422356

Kategorie 3.1

Českomoravský cement, a. s., závod Radotín

26209578

Kategorie 4.1 a)

LINDE GAS, a. s. Výrobní centrum Praha

00011754

Kategorie 4.1 b)

BARVY A LAKY Praha, s. r. o.

48584533

Kategorie 4.5

ZENTIVA, a. s.

49240030

Kategorie 5.2

Pražské služby, a. s. Spalovna Malešice

60194120

Kategorie 6.4 a)

Xaverov, a. s.

27242731

Kategorie 6.4 b)

Coca-Cola Beverages Česká republika, spol. s r. o.

41189698

Zdroj: OOP MHMP

Tisk 10.3.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 35197 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru