ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Integrované povolování (IPPC)

Agenda integrovaného povolování, SEA a odpadového hospodářství

 

A. Integrované povolování, dochází k rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení s výjimkou zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu  - více informací

B. Strategické EIA (tzn. SEA), odd. integrovaného povolování zajišťuje koordinaci procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí a podílí se na procesu posuzování územně plánovací dokumentace na ŽP - více informací

C. Odpadové hospodářství - informace pro firmy.

 

Agendu  integrovaného povolování, SEA a odpadového hospodářství na OŽP MHMP řeší:


fonek.jpg  kontaktní údaje 


Integrované povolování:

Činnost je vymezena zákonem č.76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon stanoví mimo jiné povinnost provozovatelům velkých průmyslových a zemědělských zařízení, výrobcům potravin a krmiv, provozovatelům skládek, spalovacích zařízení a ostatním, která spadají do některé z kategorií činností v příloze č. 1 k zákonu, provozovat zařízení pouze s platným integrovaným povolením (§ 16).

Integrovaným povolením se podle § 2 písm. g) rozumí rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky k provozu zařízení, a které se vydává namísto rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany veřejného zdraví a v oblasti zemědělství, pokud to tyto předpisy umožňují.

Vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění stanoví vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

Podle § 42, § 43 a § 45 zákona jsou vymezena jednotlivá zařízení, která se liší časovým režimem procesu udělování integrovaného povolení. Sledovaným parametrem je datum podání žádosti o stavební povolení.

Jestliže provozovatel provozuje zařízení bez platného integrovaného povolení uloží Česká inspekce životního prostředí podle § 34 provozovateli pokutu.

Místně příslušný správní úřad podle § 19 oprávněn: 

  • uložit provozovateli zařízení provést v přiměřené lhůtě opatření k nápravě
  • v případě zjištění, že zařízení je provozováno v rozporu s podmínkami integrovaného povolení, rozhodovat o správních deliktech
  • vyzvat provozovatele zařízení v přiměřené lhůtě stanovené úřadem k podání žádosti o změnu integrovaného povolení 
  • vydat provozovateli zařízení rozhodnutí o omezení nebo zastavení provozu zařízení nebo jeho části
  • zahájit z moci úřední řízení o změně integrovaného povolení


 

 

 

Tisk 7.2.2007 | Veronika Horvathová, OZP | Přečteno: 60728 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru