ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Integrované povolování (IPPC)

INTEGROVANÁ PREVENCE A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ (IPPC), souhrnné informace za rok 2007

Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC z anglického Integrated Pollution Prevention and Control) je základním kamenem harmonizace české legislativy v oblasti životního prostředí s legislativou Evropské unie.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), nabyl účinnosti dne 1. ledna 2003. Současně byly přijaty prováděcí předpisy k zákonu: vyhláška MŽP č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění a nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách.

Zákon o integrované prevenci byl několikrát novelizován, úplné znění zákona o integrované prevenci vyšlo s účinností od 1.1.2006 pod č. 435/2006 Sb.

Integrované povolení – rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky k provozu zařízení včetně provozu činností přímo spojených s provozem zařízení v místě. Vydává se namísto rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů zejména v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci stanoví

  • postup podání žádosti, zveřejnění, projednání a vydání integrovaného povolení a jeho změn, náležitosti integrovaného povolení
  • systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách
  • výkon státní správy při integrované prevenci a omezování znečištění
  • ukládání pokut od 500 000 do 7 000 000 Kč podle závažnosti porušení zákona, při opětovném narušení až do dvojnásobku.

 

Provozovatelé stávajících zařízení uvedených do provozu do 30. října 2000, jehož provozovatel podal žádost o stavební povolení do 30. října 1999, mají povinnost získat integrované povolení k 30. říjnu 2007.

Provozovateli zařízení uvedeného do provozu po datu 30. 10. 2000 (a jehož provozovatel podal žádost o stavební povolení po datu 30. 10. 1999) uložil zákon povinnost do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona podat žádost o vydání integrovaného povolení příslušnému úřadu.

Provozovatel zařízení, který podal žádost o stavební povolení pro zařízení do 31. prosince 2002 a do tohoto data nebylo pro zařízení vydáno stavební povolení, musí doložit integrované povolení současně s návrhem, na základě kterého má být započato s užíváním stavby podle zvláštního právního předpisu. Tímto návrhem se rozumí žádost o povolení k předčasnému užívání stavby, žádost o souhlas se zkušebním provozem a návrh na zahájení kolaudačního řízení.

Stavební povolení pro nová zařízení nelze vydat bez pravomocného integrovaného povolení. Provozovatel zařízení, který podal žádost o stavební povolení do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a jestliže do tohoto data nebylo pro toto zařízení vydáno stavební povolení, je povinen doložit integrované povolení současně s návrhem na zahájení kolaudačního řízení.

Provozovatel zařízení nespadajícího do působnosti zákona o integrované prevenci může požádat o integrované povolení dobrovolně.

 

IPPC v Praze

Na území hl. m. Prahy je podle informací OOP MHMP cca 30 stávajících zařízení dle přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb.

Od účinnosti zákona bylo konce roku 2007 vydáno 25 pravomocných integrovaných povolení a desítky jejich změn.

 

Tab. Přehled stávajících zařízení v Praze dle přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb. (stav k 31.12. 2007)

Kategorie Zařízení

Kategorie 1.1

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. - Výtopna Třeboradice

45273600

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. - Teplárna Veleslavín

45273600

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. - Výtopna Juliska

45273600

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. - Výtopna Krč

45273600

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. - Teplárna Holešovice

45273600

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. - Teplárna Malešice

45273600

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. - Teplárna Michle

45273600

Kategorie 2.6

Avia Ashok Leyland Motors, s. r. o., dříve DAEWOO AVIA, a. s.

27422356

České aerolinie a.s. - Povrchové úpravy pro generální opravy podvozků

45795908

Kategorie 3.1

Českomoravský cement, a. s., závod Radotín

26209578

Kategorie 4.1 a)

LINDE GAS, a. s. - Výroba acetylenu

00011754

Kategorie 4.1 b)

BARVY A LAKY Praha, s. r. o.

48584533

Kategorie 4.5

INTERPHARMA PRAHA, a.s.

44265409

ZENTIVA, a. s.    

49240030

Sevapharma, a.s. - Farmaceutická výroba v imunologické oblasti

25107305

Kategorie 5.1

Purum s.r.o. - Neutralizační stanice I. v areálu Transfer Energy a.s.

62414402

VAKABRNOCZ s.r.o. - Zařízení k využívání nebezpečného odpadu

25523236

EKOM CZ a.s. - Sklad odpadů a nebezpečných odpadů

26462061

Kategorie 5.2

Pražské služby, a. s. - Spalovna Malešice

60194120

Kategorie 5.4

A.S.A., spol. s r.o. - Skládka odpadů S-OO3 se sektorem S-OO1 Ďáblice

45809712

Kategorie 6.4 a)

Xaverov, a. s.

27242731

Kategorie 6.4 b)

Coca-Cola Beverages Česká republika, spol. s r. o.

41189698

GENERAL BOTTLERS CR s.r.o. - Výroba nápojů

48587354

Pivovary Staropramen a.s. - Pivovar Staropramen

45273693

Kategorie 6.4 c)

Mlékárna Pragolaktos, a.s. - Mlékárna Pragolaktos

27133079

Zdroj: OOP MHMP

Tisk 10.11.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 38441 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru