ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Integrované povolování (IPPC)

INTEGROVANÁ PREVENCE A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ (IPPC) v hl. m. Praze v roce 2012

(níže uvedené souhrnné informace za rok 2012 jsou převzaty z připravované ročenky Praha životní prostředí 2012)


Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC z anglického Integrated Pollution Prevention and Control) je základním kamenem harmonizace české legislativy v oblasti životního prostředí s legislativou Evropské unie.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), nabyl účinnosti dne 1. 1. 2003. Současně byly přijaty prováděcí předpisy k zákonu: vyhláška MŽP č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění a nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách. Od 1. 1. 2011 je účinná vyhláška č. 363/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení.

Integrované povolení – rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky k provozu zařízení včetně provozu činností přímo spojených s provozem zařízení v místě. Vydává se namísto rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů zejména v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci stanoví

  • postup podání žádosti, zveřejnění, projednání a vydání integrovaného povolení a jeho změn, náležitosti integrovaného povolení
  • systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách
  • výkon státní správy při integrované prevenci a omezování znečištění
  • ukládání pokut (za správní delikty pokuta od 500 000 do 7 000 000 Kč podle závažnosti porušení zákona, pořádková pokuta do 100 000 Kč – může být uložena i opakovaně do výše 1 000 000 Kč).

Provozovatelé stávajících zařízení uvedených do provozu do 30. 10. 2000, jehož provozovatel podal žádost o stavební povolení do 30. 10. 1999, měl povinnost získat integrované povolení k 30. 10. 2007.

Provozovateli zařízení uvedeného do provozu po datu 30. 10. 2000 (a jehož provozovatel podal žádost o stavební povolení po datu 30. 10. 1999) uložil zákon povinnost do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona podat žádost o vydání integrovaného povolení příslušnému úřadu.

Provozovatel zařízení, který podal žádost o stavební povolení pro zařízení do 31. 12. 2002 a do tohoto data nebylo pro zařízení vydáno stavební povolení, musel doložit integrované povolení současně s návrhem, na základě kterého má být započato s užíváním stavby podle zvláštního právního předpisu. Tímto návrhem se rozumí žádost o povolení k předčasnému užívání stavby, žádost o souhlas se zkušebním provozem a návrh na zahájení kolaudačního řízení.

Provozovatel zařízení, který podal žádost o stavební povolení do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a jestliže do tohoto data nebylo pro toto zařízení vydáno stavební povolení, byl povinen doložit integrované povolení současně s návrhem na zahájení kolaudačního řízení.

Stavební povolení pro nová zařízení nelze vydat bez pravomocného integrovaného povolení.

Podstatná změna v provozu zařízení může být uskutečněna pouze na základě pravomocně schválené změny integrovaného povolení podle § 19a zákona.

Provozovatel zařízení nespadajícího do působnosti zákona o integrované prevenci může požádat o integrované povolení dobrovolně.

Další informace: www.mzp.cz/ippc, www.ippc.cz, www.cenia.cz.


IPPC v Praze

V hl. m. Praze bylo od účinnosti zákona (2003) do konce roku 2012 vydáno 36 pravomocných integrovaných povolení a 176 jejich změn. Z toho 3 povolení zanikla z důvodu ukončení provozu. Ke konci roku 2012 tak bylo v Praze evidováno 33 zařízení s vydaným integrovaným povolením.

Tab. 1 Přehled stávajících zařízení v Praze dle přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., Praha, 2012

Kategorie Provozovatel - zařízení

Kategorie 1.1

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Výtopna Třeboradice

45273600

Kategorie 1.1

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Teplárna Veleslavín

45273600

Kategorie 1.1

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Výtopna Juliska

45273600

Kategorie 1.1

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Výtopna Krč

45273600

Kategorie 1.1

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Teplárna Holešovice

45273600

Kategorie 1.1

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Teplárna Malešice

45273600

Kategorie 1.1

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Teplárna Michle

45273600

Kategorie 2.6

Avia Ashok Leyland Motors, s. r. o. - Lakovna kabin nákladních automobilů

27422356

Kategorie 2.6

Czech Airlines Technics, a.s. – Povrchové úpravy pro generální opravy podvozků

27145573

Kategorie 2.6

LETOV LETECKÁ VÝROBA, s. r. o. – Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů

26131820

Kategorie 2.6

TK GALVANOSERVIS, s. r. o. – Povrchové úpravy galvanickým pokovováním a lakováním

25608738

Kategorie 3.1

Českomoravský cement, a. s. -  Zařízení na výrobu cementového slínku v rotačních pecích

26209578

Kategorie 3.5

Jan Fiala – cihelna Štěrboholy

16573188

Kategorie 4.1 a)

LINDE GAS, a. s. – Výrobna acetylenu

00011754

Kategorie 4.1 h)

 

FinTherm Praha – KWH Pipe, a. s. – Výroba předizolovaného potrubí vypěňováním polyuretanové pěny

60192224

Kategorie 4.1 h)

 

TRW Volant a.s. - závod na výrobu, kompletaci a expedici automobilových volantů

61860905

Kategorie 4.5

INTERPHARMA PRAHA, a. s. - INTERPHARMA PRAHA   

44265409

Kategorie 4.5

ZENTIVA, k. s. - Výroba farmaceutických substancí ve společnosti ZENTIVA, k. s., Praha   

49240030

Kategorie 5.1

Purum, s. r. o. – Neutralizační stanice I. v areálu Transfer Energy, a. s.

62414402

Kategorie 5.1

VAKABRNOCZ, s. r. o. – Zařízení k využívání nebezpečného odpadu

25523236

Kategorie 5.1

EKOM CZ, a. s. – Sklad odpadů a nebezpečných odpadů

26462061

Kategorie 5.1

A.P.E., s. r. o. – Čistící stanice vybraných kapalných odpadů

25748777

Kategorie 5.1

Purum, s. r. o. – Deemulgační stanice v areálu ZKL-VRL Praha, a. s.

62414402

Kategorie 5.1

Klio, s.r.o. – Čistírna odpadních vod

25098608

Kategorie 5.1

FN v Motole – Spalovna nebezpečných odpadů v areálu FN Motol

00064203

Kategorie 5.1

Tomáš ZACH – ČEKOS - Neutralizační stanice

13837851

Kategorie 5.1

Ing. Bohumil ŠVÁRA - Komplex zařízení určených k příjmu, skladování a dalšímu využití odpadů

12592706

Kategorie 5.2

Pražské služby, a. s. - Spalovna tuhého komunálního odpadu Malešice (ZEVO Malešice)

60194120

Kategorie 5.4

A.S.A., spol. s r. o. – Skládka odpadů S – OO3 se sektorem S – OO1 Ďáblice

45809712

Kategorie 6.4 b)

Coca-Cola HBC Česká republika, s. r. o. - Výroba nápojů

41189698

Kategorie 6.4 b)

PEPSICO CZ, s.r.o. – Výroba nápojů

48587354

Kategorie 6.4 b)

Pivovary Staropramen, a. s. – Pivovar Staropramen

28914694

Kategorie 6.4 c)

Mlékárna Pragolaktos, a. s. – Mlékárna Pragolaktos

27133079

Zdroj: OŽP MHMP

Tisk 18.11.2013 | Jiří Stach | Přečteno: 38067 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru