ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce

Praha dlouhodobě usiluje o posilování svého významného postavení na evropské i světové scéně a o prohloubení mezinárodní spolupráce. Rozvíjí aktivní vztahy s partnerskými městy, zapojuje se do činnosti mezinárodních organizací a asociací samospráv, podílí se na výměně zkušeností a realizaci mezinárodních projektů, usiluje o prestižní ocenění a realizuje řadu dalších aktivit. Jednou z oblastí mezinárodní spolupráce je i problematika životního prostředí, která se uskutečňuje jak na úrovni politické (např. prostřednictvím účasti představitelů hl. m. Prahy ve Výboru regionů), tak na úrovni administrativy a odborných organizací města.


Činnost v asociacích

Zasedání EEF v Praze v červnu 2012, ilustrační foto (ke zvětšení)

 V problematice životního prostředí je významnou platformou pro výměnu zkušeností organizace EUROCITIES a její Fórum pro životní prostředí (EUROCITIES Environment Forum). Tato organizace sdružuje celkem 140 velkých evropských měst ve 36 zemích. Praha je členem od roku 1993 (více na www.eurocities.org). Do práce v EUROCITIES Environment Forum se aktivně zapojuje v současné době 95 měst. Jejich aktivity se soustřeďují na ovlivňování procesu tvorby legislativy a politik EU, spolupráci a výměnu zkušeností v oblasti ochrany prostředí a udržitelného rozvoje měst, tvorbu a realizaci koncepcí, využití indikátorů a poměřování, přípravu a realizaci společných projektů, zajištění spolupráce různých zainteresovaných stran aj. Specifické aktivity jsou zaměřeny na ochranu klimatu a adaptaci na jeho změny, úlohu měst v realizaci Strategie udržitelného rozvoje EU a implementaci 6. Akčního programu EU pro životní prostředí. Spolupráce hl. m. Prahy byla do května 2012 zajišťována Odborem ochrany prostředí MHMP, v současnosti pak Odborem životního prostředí  MHMP v součinnosti s Odborem rozvoje veřejného prostoru MHMP). V rámci činnosti organizace se Praha v současné době podílí na aktivitách pracovní skupiny „Budget Review Task Force“, která byla sestavena na období 2011–2013 za účelem ovlivňování rozhodovacích procesů na úrovni EU při přípravách víceletého finančního rámce pro léta 2014 – 2020. V prosinci 2010 se Praha připojila k Deklaraci Eurocities o klimatických změnách
V roce 2012 se město  zapojilo také do organizačního zajištění spolupráce uvnitř uskupení, když ve dnech 13. –15. června uspořádalo na svém území pracovní setkání Fóra pro životní prostředí EUROCITIES (EUROCITIES Environment Forum meeting).

UPOZORNĚNÍ !!!

Stránky ENVIS již nejsou od září 2014 aktualizovány a slouží pouze pro archivní účely.
Aktualní informace o životním prostředí v Praze najdete na nových webových stránkách města - Portálu ŽP na adrese: http://portalzp.praha.eu.

 


Mezinárodní srovnání, příklady dobré praxe, ocenění

V letech 2006 a 2007 se Praha zúčastnila mezinárodního projektu „Urban Ecosystem Europe“ s účastí 25 (v roce 2006), resp. 32 (v roce 2007) velkých evropských měst. Výstupem byly publikace porovnávající životní prostředí a politiku životního prostředí prostřednictvím sady indikátorů. Další navazující etapa srovnávacího projektu proběhla v roce 2010 a 2011 v rámci iniciativy INFORMED CITIES, resp. projektu PRIMUS – Policies and Research for an Integrated Management of Sustainability. Projekt podpořený Evropskou komisí v 7. rámcovém programu (7th FP) koordinovala mezinárodní asociace samospráv ICLEI. Praha na projektu spolupracovala formou aktualizace hodnot sledovaných indikátorů. V oblasti informatiky o životním prostředí si Praha vytváří podmínky pro mezinárodní spolupráci již řadu let. V roce 1992 byla vydána první ročenka i v anglické verzi. V následujících letech byly navazovány kontakty, byla zahájena systematická distribuce výstupů ze systému IOŽIP zahraničním partnerům města a systém byl prezentován na mezinárodní scéně. Dostalo se mu významného uznání a byl publikován mezi „vzorovými příklady“ (Good/Best Practices) při různých příležitostech (publikace ENWAP a CAPE vydané v rámci aktivit Evropské komise, DG Information Society, databáze HABITAT Best Practices Hub aj.). Server ENVIS získal v červnu 2003 3. místo v mezinárodní soutěži webových stránek o životním prostředí (UNEP/GRID).


Další aktivity

V uplynulých letech se v Praze uskutečnila řada mezinárodních konferencí a seminářů k tématům životního prostředí a udržitelného rozvoje, kterých se účastnili zástupci města. Např. jednání Eurocities Environment Committee (10/2003, Zpráva o zasedání Eurocities Environment Committee v Praze), konference Sustainable Urban Management - From Policy to Praktice (VII/2004), organizovaná Evropskou komisí (DG Research) ve spolupráci s magistrátem, dále konference k hlukové problematice INTERNOISE (VIII/2004) aj. V březnu 2009 se v Praze konala konference Towards eEnvironment jako akce v rámci předsednictví ČR v EU. Příkladem zapojení se do mezinárodní spolupráce v oblasti energetiky byla účast Prahy v kampani Udržitelná energie Evropa (Sustainable Energy Europe Campaign, www.sustenergy.org). V rámci kampaně byly do databáze partnerských projektů zařazeny příklady dobré praxe realizované v Praze. V roce 2010 byly také monitorovány iniciativy jako Pakt starostů a primátorů (Covenant of Mayors), Smart Cities, stejně jako aktivity EUROCITIES Deklarace ke klimatickým změnám (Declaration on Climate Change) a Zelená digitální charta (Green Digital Charter).


Projekty

Jedním z prvních mezinárodních projektů v oblasti životního prostředí a práce s informacemi, do něhož se Praha zapojila (r.1999), byl projekt CEROI (Cities Environment Reports on the Internet, www.ceroi.net, resp. http://ceroi.net, program UNEP, koordinace GRID – Arendal). Praha společně s dalšími městy zpracovala pilotní prezentaci podle stanovené metodiky. V dalších letech (2000–2002) se Praha účastnila projektů EU v oblasti informatiky o životním prostředí – INTERACT (Interactive Services and Management Support for Environment Impact Assessment and Permitting Procedures) a HEAVEN (Healthier Environment through Abatement of Vehicle Emission and Noise, http://heaven.rec.org). V posledních několika letech se Praha zapojila spoluprací s jinými městy EU i do příprav dalších projektů v tématických oblastech informatika, životní prostředí, územní plánování, doprava aj. (např. Air For Europe, CITEAIR, INTELCITY, INSPIRE, SURE, BOOCLA). Projekty byly představeny podrobněji v minulých ročenkách. Novějšími projekty jsou např. CITEAIR II, PASODOBLE, TRANSPHORM a UHI - URBAN HEAT ISLAND, představené podrobněji v následující části.


Informace o vybraných mezinárodních projektech s účastí hl. m. Prahy

 

CITEAIR II  (Common Information to  European Air II)

(Společná informace  o kvalitě ovzduší v evropských městech a regionech)

Partnerská města Paříž, Praha, Rotterdam, Řím, Sevilla, Burgas a Maribor spolupracovala na vyhodnocování vlivů dopravy na kvalitu ovzduší a na společné metodice informování odborníků a veřejnosti o situaci v oblasti mobility a kvality ovzduší.
Projekt CITEAIR II pokračuje v presentaci on-line údajů o kvalitě ovzduší v evropských městech a regionech na společné webové stránce www.airqualitynow.eu, kde je připojeno 110 evropských měst. Kvalita ovzduší je vyznačena pomocí společného evropského indexu kvalita CAQI a další informace o stavu a opatření pro zlepšení kvality ovzduší v jednotlivých městech. V rámci projektu CITEAIR II jsou do indexu CAQI implementovány požadavky nové evropské směrnice EU CAFE (2008/50/EC)  na limity pro prašný aerosol PM2,5. Některá města, v případě Prahy je to ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, otestovaly zavádění indexů pro předpověď kvality ovzduší. V dalších projektech bude nutná spolupráce na předpovědi kvality ovzduší v zesílené hustotě modelových bodů.
URM se účastnil na závěrečné konferenci projektu v Římě, kde byly prezentovány výsledky modelování předpovědi kvality ovzduší v Praze a dalších evropských městech.
Další spolupráce měst v oblasti kvality ovzduší bude pokračovat projektem ObsAIRve v roce 2012.  

Přínosy pro Prahu:
Účast ÚRM v projektu CITEAIR umožnil porovnání poznatků a zkušeností z oblasti vyhodnocování kvality ovzduší a informování veřejnosti o stavu a vývinu kvality ovzduší. Hlavním přínosem pro ÚRM je výměna zkušeností při zavádění opatření na zlepšení kvality ovzduší a při vyhodnocování účinnosti různých opatření na udržení dopravní mobility a minimalizaci dopadů na kvalitu ovzduší. Tyto poznatky jsou implementovány v Integrovaném krajském programu snižování emisí na celé území aglomerace hlavního města Prahy.

Doba trvání projektu: leden 2008 -  prosinec 2011

 

PASODOBLE (Promote air quality services integrating observations development of basic localised information for Europe)

(Zavedení lokalizované informace o kvalitě ovzduší pomocí integrace pozorování a modelování)

Financován ze 7. rámcového programu Stimulating  the development of downstream GMES services.
ÚRM se projektu účastní jako pozorovatel a poskytovatel zpětné vazby na modelování kvality ovzduší ve spolupráci s výzkumnou organizací VITO, Belgie. Předpokládá se pouze vypracování posudku k předloženým výsledkům projektu a účast na výročních zasedáních projektu. Cestovní náklady budou přefakturovány a zaplaceny přímo hlavním koordinátorem projektu DLR Mnichov.

Přínos pro Prahu:
Projektu PASODOBLE umožní předávání poznatků a zkušeností mezi vědeckou a odborní komunitou a vytvoření podprogramů pro propojení dálkových přenosů znečištění v modelu kvality ovzduší v Praze, které umožní lépe specifikovat zdroje znečištění ovzduší a zlepšit výsledky modelu kvality ovzduší v Praze. 

Doba trvání projektu: květen 2010 - duben 2013

 

TRANSPHORM  (Transport related Air Pollution and Health Impacts - Integrated Methodologies for Assessing Particulate Matter)

(Integrovaná metodika pro posouzení znečištění ovzduší  emisemi prašného aerosolu z dopravy a jeho vlivu na lidské zdraví)

Projekt byl schválen v 7. rámcovém programu pro vědu a výzkum RDT v roce 2009.  Cílem projektu je vytvoření integrované metodiky na vyhodnocení nepříznivých účinků prašného aerosolu vznikajícího z dopravy ve městech na lidské zdraví a vyhodnocení účinnosti vhodných nápravních opatření na zlepšení kvality ovzduší. Partnery projektu jsou význačná univerzitní a výzkumná pracoviště v Evropě. Hlavním koordinátorem projektu je University of Hertfordshire (Velká Británie). www.transphorm.eu

Přínosy pro Prahu:
Projekt TRANSPHORM umožní předávání poznatků a zkušeností mezi vědeckou a odbornou komunitou a vytvoření kvalitnějšího modelu pro posouzení kvality ovzduší v Praze. Ve spolupráci s Výzkumným ústavem pro kvalitu ovzduší NILU Norsko a ČHMÚ Praha budou vypracovány metodiky na stanovení příspěvků prašného aerosolu PM, které překračují limitní hodnoty na většině území Prahy, ke zhoršené kvalitě ovzduší v Praze. Projekt je zaměřen na identifikování zdrojů znečištění PM z dopravy a na vyhodnocení účinků škodlivých koncentrací na zdraví obyvatel. Účast na projektu  URM umožní vyhodnotit potenciální urbanistická řešení a posouzení dalších investičních záměrů.

Doba trvání projektu: leden 2010 – prosinec 2014

 

UHI  - URBAN HEAT ISLAND (Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for counteracting the global Urban Heat Islands phenomenon)

(Vývoj a aplikace urbanistických strategií a opatření na adaptaci a snižování výskytu a účinku extrémně vysokých teplot v centrech velkoměst, tzv. „tepelných ostrovech měst“)

Projekt je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje pod operačním programem Nadnárodní spolupráce Střední Evropa - životní prostředí.

Přínosy Prahu:
Vyhodnocení a modelování stále častějších výskytů extrémně vysokých teplot na území konglomerace hlavního města Prahy, které se směrem do centra zvyšují a vytvářejí tzv. tepelný ostrov města. V porovnání s r. 2000 se výskyt tzv. tropických dní zvýšil v roce 2010 o 12. Extrémně vysoké teploty v létě zatěžují zdraví obyvatel zvýšenými teplotami a zvýšenou koncentrací škodlivin v ovzduší.

Tento fenomén se vyskytuje ve všech městech střední Evropy, které se snaží o zmírnění dopadů oteplování pomocí urbanistických řešení a dalšími možnými strategiemi.
V rámci projektu UHI se pracovníci Katedry meteorologie University Karlovy a Českého hydrometeorologického ústavu zaměří na modelování a predikci tepelného ostrova.  ÚRM se bude podílet na návrhu na vyhodnocení urbanistických řešení na zmírnění dopadů extrémních teplot a znečištění ovzduší.

Doba trvání projektu: červen 2011 -  leden 2014

Tisk 5.2.2013 | Jiří Stach | Přečteno: 192642 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru