ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče

Drobné vodní toky a vodní díla

dalejský potok

Územím Prahy protéká kromě Vltavy a Berounky ještě 360 km drobných vodních toků, z čehož 249 km má ve správě hl. m. Praha, 76 km Zemědělská vodohospodářská správa, 24 státní podnik Povodí Vltavy, 6 km státní podnik Povodí Labe a 5 km státní podnik Lesy ČR.
Mezi nejvýznamnější pražské potoky patří Rokytka, která je nejdelším pražským potokem (celková délka 37,5 km, z čehož na území Prahy je to 30,3 km ). Největším pražským potokem je Botič, jehož celková délka je 34,5 km. Dalšími významnými potoky jsou Litovicko-Šárecký potok ( 23,48 km ), Dalejský potok (14,3 km ) a Kunratický potok ( 13,3 km ). Historicky nejvýznamnější potok je dnes již nepatrný potůček Brusnice, jehož jméno se objevuje v nestarších legendách o založení Prahy.
Vodní toky Prahy - mapka, Seznam pražských vodních toků, délky toků, správci atd. - tabulka (.xls, 216 kByte, stav k 5/2014).

Na území Prahy se dále nachází kolem 290 ha vodních ploch, z čehož je 182 rybníků o ploše 180 ha, 3 přehradní nádrže o ploše 57 ha a 37 retenčních nádrží o ploše 29 ha.
Hlavní město Praha, zastoupené Odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP (MZO MHMP), spravuje prostřednictvím Lesů HMP v současnosti 47 rybníků, 4 vodní díla a 33 retenční nádrže.
K nejvýznamnějším nádržím patří Vodní dílo Hostivař ( 34,9 ha ), Vodní dílo Džbán ( 13 ha ), Vodní dílo Jiviny ( 9 ha ) a Počernický rybník ( 19,4 ha ), který je zároveň nejcennější vodní plochou z hlediska výskytu fauny a flóry.

Provoz a údržbu vodních toků zabezpečují pro hlavní město převážně Lesy hl.m. Prahy - středisko vodních toků, které jsou zároveň správcem některých vodních děl (98) na území Prahy. 

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP (dříve Odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP) na úseku vodního hospodářství

  • zastupuje hl. m. Prahu podle §14 vodního zákona
  • vykonává za hl. m. Prahu funkci správce drobných vodních toků a vodohospodářsky ucelených úseků drobných vodních toků podle zvláštního zákona
  • zajišťuje výkon investorských činností u staveb na drobných vodních tocích a na vodních plochách, zařazených do schváleného rozpočtu HMP, u nichž je HMP investorem
  • sleduje vývoje technologií souvisejících s ochranou vod, koordinuje práce na asanaci starých zátěží ve vodních tocích
  • sleduje změny kvality povrchových vod a iniciuje sankce a nápravná opatření příslušných vodoprávních úřadů 

Seznam vodoprávních úřadů - tabulka (.xls, 56 kByte)

projekt Obnova a revitalizace pražských nádrží Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP a Lesy hl. města Prahy realizují od roku 2003 projekt s názvem Obnova a revitalizace pražských nádrží.
Do konce roku 2009 bylo v rámci projektu opraveno, odbahněno nebo vybudováno 27 nádrží.
více o projektu na stránkách Lesů hl.m. Prahy
 

Správa vodních toků v Praze

KONTAKTY na Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP, oddělení péče o zeleň (Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1):

Ing. Richard Polifka
236 005 818, richard.polifka@praha.eu 
- kontrola správy vodních toků oblast JIH ( povodí Botiče, Kunratického p., Libuňského p., Cholupického p., Komořanského p.), zástupce hl. m. Prahy jako investora vodohospodářských staveb na vodních tocích a nádržích, koordinátor generelů vodních toků.
Ing. Jiří Karnecki 236 005 817, jiri.karnecki@praha.eu 
- kontrola správy vodních toků oblast ZÁPAD ( povodí Litovicko-Šáreckého p., Motolského p., Dalejského p., Brusnice a Lipanského p.), zástupce hl. m. Prahy jako investora vodohospodářských staveb na vodních tocích a nádržích, garant projektů „Obnova a revitalizace pražských nádrží“ a „Potoky pro život“
Ing. Martina Buchtíková 236 005 810, martina.buchtikova@praha.eu 
- kontrola správy vodních toků oblast SEVER (povodí Bohnického p., Čimického p., Drahaňského p., Rokytky), garant monitoringu a vyhodnocování  kvality vody, zajišťovaná dotací z fondů EU

Lesy hl. m. Prahy, Středisko vodní toky - POHOTOVOST: 777 719 009

kontakty ve formátu MS-word (vel. 39 kbyte)


Naše tipy: 
  • -


Revitalizace retenční nádrže R6 Chodovecký

V souvislosti s výstavbou Jižního Města byla v polovině sedmdesátých let budována soustava retenčních nádrží na Chodoveckém potoce. Nádrže byly uvedeny do provozu v druhé polovině sedmdesátých let. Zhoršující se stav betonových konstrukcí nádrže vyvolal potřebu rekonstrukce celé nádrže. více

Revitalizace retenční nádrže R6 Chodovecký
13.03.2012  
 

Revitalizace retenční nádrže Říčanka

Protože retenční nádrž byla postavena jako čistě technické vodní dílo, což je patrné zejména na monstrózních betonových objektech nádrže, nebylo řešeno její zapojení do okolní krajiny. Časem sice došlo k částečnému zpřírodnění a zapojení do okolí, ale i tak nádrž nesplňuje současné požadavky na vodní plochy v Praze. více

Revitalizace retenční nádrže Říčanka
9.03.2012  
 

Revitalizace Hořejšího rybníka

V rámci revitalizace Hořejšího rybníka a přilehlé části Rokytky bude provedeno odtěžení 25 000 m3 sedimentu. Poškozené betonové opevnění břehů bude v celé délce odstraněno a nahrazeno těžkým kamenným záhozem. více

Revitalizace Hořejšího rybníka
2.03.2012  
 

Revitalizace rybníků Jordán a Sladkovský

Rybník Sladkovský, menší z obou rybníků je historickým rybníkem, který je zanesen již na mapách z roku 1848. Větší rybník Jordán byl vybudován v 60. letech dvacátého století na přítoku Kunratického potoka. Od té doby nebyla na rybnících prováděna žádná údržba a rybníky postupně chátraly. V rámci celkové revitalizace budou oba rybníky postupně odbahněny, břehy budou na několika místech zpozvolněny a budou opraveny hráze a vypouštěcí zařízení. Oba rybníky dostanou nové dřevěné požeráky a hráze budou opevněny kamennou dlažbou uloženou do štěrku. více

Revitalizace rybníků Jordán a Sladkovský
8.02.2012  
 

Revitalizace RN R5 Chodovecká

V souvislosti s výstavbou Jižního Města byla v polovině 70. let vybudována soustava retenčních nádrží na Chodoveckém potoce. Retenční nádrž R5 Chodovecká je v současné době využívána především k udržení nárazových děšťových srážek na území Jižního Města – Chodov. Revitalizace retenční nádrže byla vyvolána zhoršujícím se stavem betonových konstrukcí nádrže a dále nevyhovujícím řešením sdruženého objektu přelivu, díky kterému není možné využít maximálního retenčního objemu nádrže. Z těchto důvodů přistoupil odbor ochrany prostředí MHMP k celkové revitalizaci soustavy Chodoveckých nádrží s ohledem na maximální využití jejich retenční schopnosti a rekreačního potenciálu. více

Revitalizace RN R5 Chodovecká
1.02.2012  
 

Rekonstrukce rybníka Pod Vlkem

Rybník Pod Vlkem vznikl někdy ve 40.letech minulého století na levostranném přítoku Prokopského potoka jako zdroj vody pro případ požáru. Potok již z větší části zmizel, ale rybník se téměř v nezměněné podobě dochoval až do dnešní doby. V roce 2009 převzal rybník odbor ochrany prostředí MHMP a v rámci celopražského projektu „Obnova a revitalizace pražských nádrží“ začala příprava celkové revitalizace rybníka. Projekt řeší celkové odbahnění rybníka, výstavbu vypouštěcího a záložního napouštěcího zařízení, opravu a zpřírodnění břehů a vegetační úpravy. více

Rekonstrukce rybníka Pod Vlkem
1.02.2012  
 

Revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka v Ruzyni

Projekt revitalizace navazuje na již realizovaný projekt otevření Litovicko-Šáreckého potoka u Obory Hvězda a řeší úpravu další části potoka v délce 125 m. více

Revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka v Ruzyni
1.02.2012  
 

Výsadby vrbových proutků dobrovolníky z Hnutí Brontosaurus aneb s vrbou nejlépe k vodě.

Základní článek Hnutí Brontosaurus, Klub přátel Lukova, společně se žáky základní školy Karla Čapka a dalšími dobrovolníky osázely 14. května 2011 části břehů rybníků Aloisov a Martiňák vrbovými proutky. Celkem došlo k vysazení cca 100 ks vrbových řízků. Cílem akce bylo zpevnění svahů, do budoucna vytvoření úkrytů pro ptactvo a jiné živočichy a zvýšení biodiverzity lokalit. více

Výsadby vrbových proutků dobrovolníky z Hnutí Brontosaurus aneb s vrbou nejlépe k vodě.
3.06.2011  
 

NOVÉ RYBÁŘSKÉ REVÍRY ČRS Územního svazu města Prahy

Nové nádrže s režimem lovu ryb – rybářské revíry vzniklé převodem z rybochovných zařízení s účinností od soboty 30.4. 2011. více

NOVÉ  RYBÁŘSKÉ  REVÍRY ČRS Územního svazu města Prahy
21.04.2011  
 

Revitalizace okolí Hostivařské přehrady

Odbor ochrany prostředí MHMP od roku 2009 revitalizuje okolí Hostivařské přehrady a Hostivařského lesoparku. V roce 2009 byla realizována celková rekonstrukce retenční nádrže R1 Hájecká na Hájeckém potoce, v roce 2010 pak proběhlo vypouštění Hostivařské přehrady kvůli plánovanému odbahnění a revitalizaci a bylly zahájeny práce na obnově retenční nádrže R2 Hájecká (nyní před dokončením), práce na opravě poškozené komunikace kolem Hostivařské přehrady a vegetační úpravy pravého břehu a práce na obnově historického sadu nacházejícího se nad retenční nádrží R3 Hájecká. Plánována je také úprava hráze retenční nádrže R3 Hájecká. více

Revitalizace okolí Hostivařské přehrady
5.04.2011  
 

Připravena revitalizace Retenční nádrže R5 Chodovecká

V roce 2011 proběhne celková revitalizace Retenční nádrže R5 Chodovecká, která zahrne odstranění sedimentů, úpravy hráze a břehů, úpravy vyústění dešťové kanalizace a úpravy přelivu a vyústění. více

Připravena revitalizace Retenční nádrže R5 Chodovecká
22.03.2011  
 

Revitalizace Kostoprdského rybníka

V březnu 2011 zahájilo hl.m. Praha práce na revitalizaci Kostoprdského rybníka. Ukončeny by měly být v červnu 2011. Součástí prací je mj. odbahnění rybníka a oprava hráze a dalších objektů. více

Revitalizace Kostoprdského rybníka
17.03.2011  
 

Vysazování doprovodných porostů v okolí vodních ploch v roce 2010

Účelem těchto výsadeb je zejména podpoření ekologické, estetické a rekreační funkce , dále pak i stabilizace břehů vodních nádrží a potoků. V prvních měsících roku lze bilancovat, co se odboru ochrany prostředí MHMP podařilo z plánovaných akcí v loňském roce realizovat. více

Vysazování doprovodných porostů v okolí vodních ploch v roce 2010
8.03.2011  
 

Plán výlovů rybníků hl.m. Prahy, podzim 2010

Obdobně jako v uplynulých letech proběhne během října a listopadu v Praze tradiční podzimní výlov rybníků. více

Plán výlovů rybníků hl.m. Prahy, podzim 2010
4.10.2010  
 

výstava fotografií Voda v Praze

Výstava je umístěna v budově Magistrátu hl.m. Prahy v Jungmannově ulici a potrvá do konce září 2010 více

výstava fotografií Voda v Praze
17.09.2010  
 
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru