ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Aktivity města, krajská koncepce EVVO

Přehled členů Poradní skupiny environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (PS EVVO) v hl. městě Praze

(aktuální stav platný od 7/2013)

Jméno Zaměstnavatel Funkce, pracovní zaměření

Ing. Eva Beránková

ÚMČ Praha 13, odbor životního prostředí

oddělení kontroly odpadů a ovzduší; činnosti v odpadovém hospodářství a ekologické výchově

Ing. Jana Blažíčková

zastupitelka MČ P6

ex voto, s.r.o.

konzultantka odpadového hospodářství, zabývá se propagací třídění odpadů

Mgr. Petr Daniš

Sdružení TEREZA

předseda sdružení Tereza, zkušenosti s vedením seminářů pro učitele, s vedením kurzů manažerských a lektorských dovedností a kurzů týmové spolupráce

Mgr. Ing. Petr Holý

Magistrát hl. m. Prahy, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, oddělení sekretariátu (změna názvu odboru s účinností od 1.7. 2013, dříve odbor rozvoje veřejného prostoru)

Krajský koordinátor EVVO v Praze

Kontakt:
Petr.holy@praha.eu
Tel.: 236 004 257
Mobil: 736 755 165

Ing. Jan Chvátal

Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr

předseda ZČHB Botič

PhDr.  Kateřina Jančaříková, Ph.D.

PedF UK v Praze, Katedra biologie a environmentálních studií 

vedoucí centra environmentálního vzdělávání a výchovy, odborný asistent

Ing. Jitka Janovičová

Magistrát hl. m. Prahy, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, oddělení sekretariátu (změna názvu odboru s účinností od 1.7. 2013, dříve odbor rozvoje veřejného prostoru)

semináře pro pedagogy, materiály k EVVO

Kontakt:
Jitka.Janovicova@praha.eu
Tel.: 236 004 260

Ing. Václav Nejman Lesy hl. m. Prahy vedoucí Střediska ekologické výchovy Lesů HMP

Ing. Ivan Štěpka

ZŠ a MŠ Na Beránku, Praha 4 - Modřany

učitel přírodopisu a ekologické výchovy, projekty a akce z oblasti z environmentální a estetické výchovy na škole

Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc.

Klub ekologické výchovy (KEV)

Předsedkyně Klubu ekologické výchovy (KEV), vedoucí katedry učitelství a didaktiky biologie, Přírodovědecké fakulty UK v Praze.

 

Poradní skupina EVVO je ustavena jako poradní a kontrolní složka realizace Krajské koncepce EVVO na území hl. města Prahy a navazujících Akčních plánů KK EVVO. Poradní skupina EVVO není organizace s právní subjektivitou. Členství v Poradní skupině EVVO je dobrovolné. Poradní skupina EVVO se schází pravidelně dle potřeby (minimálně čtvrtletně, stanovení četnosti schůzek vyhází ze schváleného jednacího řádu Poradní skupiny EVVO). Poradní skupina EVVO je vedena krajským koordinátorem EVVO. Pro svá jednání má Poradní skupina EVVO k dispozici podklady předložené krajským koordinátorem EVVO, event. další podklady a podněty veřejnosti.

Poradní skupina zajišťuje zejména tyto činnosti:
- průběžná iniciace, kontrola a vyhodnocování postupu naplňování Koncepce,
- projednávání podkladů koordinátora ohledně postupu realizace Koncepce,
- projednávání připomínek a podnětů odborné i laické veřejnosti,
- příprava Akčního plánu Krajské koncepce EVVO pro jednotlivá období,
- doporučování témat a kritérií výběru projektů v oblasti EVVO v rámci grantového a výběrového řízení,
- spolupráce při přerozdělování financí pro EVVO vyhrazených z rozpočtu HMP,
- spolupráce při vytváření motivačních soutěží pro obyvatele Prahy, propagaci aktivit EVVO,
- spolupráce při naplňování internetového portálu EVVO,
- vyhodnocování specifické potřeby Prahy v rámci EVVO,
- spolupráce při zajišťování kvalifikovaných lektorů a programů EVVO (certifikační systém), ekologických výukových programů pro školy,
- spolupráce při zajišťování dostatečného množství středisek a center pro realizaci EVVO


Tisk 1.7.2013 | Jiří Stach | Přečteno: 59429 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru