ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Památné stromy > Za památnými stromy Prahy

Trasa č.3 - Z Podolí přes Krč na Budějovickou

[ Charakter trasy, délka, zhodnocení I Podrobný popis trasy I  Památné stromy na trase I Zajímavosti na trase I Fotogalerie I Zpět na úvodní stránku aplikace I Popis trasy v PDF formátu /A4 skládačka/ ]


Charakter trasy, délka, zhodnocení:

Typická městská trasa, přesto půjdete mimo hlavní dopravní ruch, případně souběžně s ním, ale nebudete o něm ani vědět, jen uslyšíte zvuk velkoměsta.
Trasu lze rozdělit na dvě části: rovinatou a stoupání z Krče na Budějovickou. Rovinatá část, až na krátké stoupání v ul. Mezivrší, je bezproblémová. Stoupání od TJ Sokol Praha Krč lze zdolat buď po přírodní pěšince nebo ulicí Krčskou.

Délka trasy:
Celá trasa je dlouhá necelých 10 km.
Propojení zámeček v Krči – rybník Labuť je dlouhé 600 metrů.

Pěší Cyklo Bezbariérovost
(kočárky, senioři)
Počet stromů:
skupiny/jedinci

Vhodné

Možné
- Několik kratších a prudších stoupání.

Možné
-
Průchod parkem u krčského zámečku. Stoupání ul. Krčskou.

6 / 7


Podrobný popis trasy:

Začátek trasy:

Zastávka tramvají 3, 17, 21 Kublov na Podolském nábřeží.

Průběh trasy:

   
 0 km

Zastávka Kublov
Přímo na úrovni tramvajové zastávky je sportovní areál Sokol Podolí, na jeho pozemku roste první památný strom na trase. Abyste se ke stromu dostali, musíte obejít sokolovnu a dostat se na její druhou stranu k ulici Podolské.

 0,2 km
ul. Podolská
Pokud obejdete vpravo sokolovnu a zahnete vlevo, dostanete do ul. Podolské a ke vstupu na hřiště, kde roste památný dub. Další cesta vede po ul. Podolské k plaveckému areálu.
 0,6 km
Plavecký stadion Podolí
Chůzí po ul. Podolské minete jediný pražský plavecký stadion. Pokračujtestále rovně po ulici Podolské.
 1,5 km
Jeremenkova ulice
Přejděte Dvorecké náměstí a ul. Jeremenkovu. Pokračujte po levé straně podél parku stále ulicí Podolskou. Po 100 metrech odbočte kolmo vlevo do uličky Vysoká cesta. Dostanete se do zcela nepražného, lehce zapomenutého až pitoreskního prostředí, pokračujte vpravo podél domků po levé ruce.
 1,9 km
Památná hruška
Nedlouho před koncem uličky Vysoká cesta roste památná hruška obecná. Od stromu pokračujte dolů, vpravo k ulici Modřanské a dále vlevo směrem na Braník.
2,1 km

PP Branické skály
Po vaší levé straně začne malý parčík s dětským hřištěm, nad kterým se budou tyčit skalní stěny PP Branické skály.

2,4 km

Českobratrský kostel
Po levé straně minete Českobratrský kostel, který je přímo pod skalní stěnou, od něj pokračujte rovně na malé prostranství, jako by náměstíčko, kde vlevo začíná ulice Branická, po ní jděte dále.

2,6 km

ul. Školská
První ulicí Školskou odbočte vlevo a nahoru podél školy ke kostelíku sv. Prokopa, po levé straně, pod schodištěm je informační tabule k PP Školní vrch. Od kostela pokračujte vpravo stále ulicí Školní..

3,1 km

ul. Mezivrší
Ulice Školní ústí do ulice Mezivrší, zde odbočte vlevo a vystoupejte pod první vyšší panelový dům, kde mezi opuštěnými objekty kotelny a restaurace rostou památné stromy.

3,4 km

Památné stromy
Na prostranství mezi zástavbou roste několik stromů, z nichž některé jsou vyhlášeny jako památné. Jedná se o duby letní v ul. Mezivrší.
Následně se vraťte zpět dolů až k ulici Pod vinohradem, zde odbočte vlevo a pokračujte až na konec této ulice.

4,0 km
Branické náměstí
Ulicí Pod Vinohradem a následně vlevo ul. Pod svahem dojdete na Branické náměstí se sochou Mistra Jana Husa. Pod náměstím pokračujte vlevo.
4,2 km
ul. Za mlýnem
Současně s ulicí Za mlýnem začíná pod ní podlouhlý park jmenující se Ekopark Za mlýnem, lemovaný korytem Kunratického potoku. Uprostřed parku, vede pěšinka, která vás dovede k mostku přes potok.
4,6 km

Můstek
Přes Kunratický potok vede můstek na opačný břeh, kde pokračujte vlevo společně s cyklotrasou A22 a dále po ní až k ulici Sulické.

6,6 km
ul. Sulická
Minuli jste několik sportovišť a společně s CT A22 jste došli až ke světelně řízené křižovatce s ulicí Sulickou. Zde přejděte na opačnou stranu k železniční stanici Praha – Krč, podél které stále ledujte cyklotrasu A22.
6,9 km
Krčský zámeček
Trasa vede kolem bývalého krčského zámečku, před kterým roste památný javor mleč. Dále pokračujte stále v původním směru po cyklotrase, ale ihned za koncem oplocení areálu zámečku – hotelu odbočte vlevo na hráz mezi rybníky.
7,3 km
Jižní spojka
Hráz mezi rybníky končí před dvěma podchody, první je pod Jižní spojkou, druhý pod ul. V podzámčí. Za pozornost stojí zanedbané okolí tohoto místa v kontrastu s mozaikovou výzdobou podchodů. Po projití podchodů je před vámi budova TJ Sokol Praha Krč. Před budovou odbočte vlevo.
Zde máte dvě možnosti pokračování. Můžete buď jít kousek ulicí V podzámčí a vpravo do ulice Krčské nebo můžete jít pěšinkou mezi ploty, která vás rovněž dovede do ulice Krčské.
7,7 km
ul. Krčská
Jak již bylo řečeno, obě varianty vás dovedou do úzké a poměrně prudce stoupající ulice Krčské, v které roste další památný strom.
7,9 km Lípa republiky
Před koncem ulice Krčské, po pravé straně uvidíte u branky domu č. p. 205 znak památného stromu, vlastní Lípa republiky je ukryta v zahradě.
Před vámi je poslední úsek trasy, tedy cesta ke stanici metra Budějovická.
8,3 km Kostel sv. Františka z Assisi
Z ulice Krčské odbočte na jejím konci vpravo do ul. U krčské vodárny. Na rohu s ulicí U Habrovky stojí po pravé straně nenápadný dřevěný kostel sv. Františka z Assisi.
Další cesta již opravdu vede přímo k metru na Budějovické, kam vás dovedou ulice Na krčské stráni a Antala Staška.

Zakončení trasy:

Konec trasy vás dovedl přímo ke stanici Budějovická metra linky C, zároveň zde má zastávku řada městských autobusů. Dalším nejbližším památným stromem je platan v parku Jezerka.

Pokud od zámečku v Krči budete pokračovat stále rovně po CT, dostanete se k rybníku Labuť, tedy na další trasu po památných stromech – trasa číslo 4. Kunratický les.


Památné stromy na trase:

Číslo za označením stromu uvádí identifikační číslo OOP MHMP.

   
Dub letní v Podolí, Quercus robur – 101 Strom je chráněn od roku 2009, je vysoký 23 metrů a má obvod kmene 368 cm.
Přestože jde o strom starý, roste zde již asi 160 let, k jeho vyhlášení za památný došlo až v roce 2009. Od roku 1892, kdy byla založena tělocvičná jednota Sokol Praha – Podolí, stojí nad sportovišti.
Hrušeň obecná pod Vysokou cestou, Pyrus communis – 055 Strom je chráněn od roku 2002, je vysoký 14,5 metru a má obvod kmene 200 cm.
Dobře ukryta je hrušeň v Braníku, ale vyhledat ji stojí za to, především pro zajímavé okolí, kde se střetává původní zástavba s moderní výstavbou. Samotná hrušeň ničím nevyniká. Zajímavé je, že o její ochranu požádali sami občané z okolí.
Skupina dubů letních v Mezivrší, Quercus robur – 087 Dva stromy jsou chráněny od roku 2008, jsou vysoké 17 a 25 metrů a mají obvod kmene 302 a 324 cm.
Třetí strom, dub letní v Mezivrší, Quercus robur – 095, je vysoký 18 metrů, má průměr kmene 237 a jako památný byl rovněž vyhlášen v roce 2008.
Osud nejen tří památných stromů v Mezivrší byl ještě v roce 2007 nejistý. V té době soukromý investor usiloval o výstavbu obytného komplexu, kvůli které by došlo k vykácení veškeré zeleně, tedy zřejmě i těchto dubů. Proti projektu a především proti kácení se postavili obyvatelé z okolí a byl podán návrh na vyhlášení stromů za památné, díky čemuž získali zvláštní ochranu.
Javor mleč u krčského zámečku, Acer platanoides- 106 Strom je chráněn od roku 2010, je vysoký 24 metrů a má obvod kmene 354 cm.
Velmi pěkný strom je jedním z největších javorů na území Prahy. Stáří stromu, který je ve velmi dobrém stavu je odhadováno na 170 let.
Lípa republiky v Krčské ulici, lípa velkolistá, Tilia platyphilla - 042 Strom je chráněn od roku 2001, je vysoký 19 metrů a má obvod kmene 252 cm.
Veřejnosti nepřístupný strom roste na zahradě domu č. p. 205
Své jméno „Lípa republiky“ si tento strom opravdu zaslouží, protože byl skutečně vysazen v roce 1918


Zajímavosti na trase:

 Plavecký stadion v Podolí
 foto

Sportovní areál se nachází v prostoru bývalého vápencového lomu a byl do provozu uveden v roce 1965. Vnitřní bazén je dlouhý 50 metrů a je zde krytá 10 m skokanská věž. Venkovní bazény jsou dlouhé 50 a 33 metrů, u menšího je druhá skokanská věž, je u nich tribuna pro 11 853 sedících diváků.

 PP Branické skály
 foto

Přírodní památku představuje výrazný skalní útvar na pravém břehu Vltavy, skládající se ze dvou částí: Branické skály a Školního vrchu. K vyhlášení došlo v roce 1968 na rozloze 9,1 ha. Je zde chráněno paleontologické naleziště a teplomilná společenstva rostlin a živočichů. Jedná se o výrazný geomorfologický prvek.

 Českobratrský kostel v Braníku
 foto

Dřevěný kostelík byl dokončen v roce 1948. Stavba je ze smrkového dřeva a byla projektována jako provizorium na 20 let, architekt Pavel Bareš. V roce 1990 získal kostelík novou apsidu z borového dřeva podle návrhu arch. Davida Vávry.

Kostel sv. Prokopa v Braníku
 foto

Kostel byl postaven v novorománském stylu roku 1900 podle návrhu arch. Rudolfa Vomáčky. Před kostelem je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého, která sem byla přemístěna roku 1950.

PP Školní vrch
 foto

Neveliká lokalita se zachovalou skalní stepí přirozeným výchozem vápence s bohatými nálezy zkamenělin hlavonožců.

Kostel sv. Františka z Assisi
 foto

Kostelík byl postaven v roce 1941 jako provizorní kaple, ale jako kostelík slouží pod vžitým názvem „kostelíček Na Habrovce“ dodnes. Vnitřek kostela byl vytvořen v druhé polovině 20. století podle plánů arch. Hladíka. Ke kostelu patří i okolní zahrada.


Tisk 1.3.2012 | Jiří Stach | Přečteno: 15454 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru