ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Zvláště chráněná území > Přírodní památky

PP Bohnické údolí

Kategorie ZCHÚ: Přírodní památka

Zřizovací předpis: Vyhláška č. 4/1982 Sb. NVP

Katastrální území: Bohnice (Praha 8)

Důvod ochrany:  Zachování teplomilných společenstev rostlin a živočichů skal a skalních stepí na jižních svazích údolí Bohnického potoka

Rozloha: 4,59 ha

 přírodní památka bohnické údolí - hranice území  bohnické údolí - ortofotomapa 2003

Plán péče schválen: 31.10.2000

Fotodokumentace:  foto 2003 a 2004

Charakteristika území:
Přírodní památka Bohnické údolí se rozkládá na jižně orientovaných svazích údolí Bohnického potoka v místech, kde na povrch vystupují skalky tvořené pevnými břidlicemi předprvohorního stáří. Současný tvar údolí byl vymodelován působením Vltavy a jejích přítoků. Důkazem toho jsou usazené vrstvy valounků a štěrku (zejména v horní části svahů nedaleko altánu), které jsou součástí tzv. suchdolské terasy Vltavy, jež v těchto místech tekla ve spodním pleistocenu, v donauské době ledové asi před jedním a půl až dvěma miliony let.
Historie osídlení a využívání území člověkem sahá až do doby před asi pěti a půl tisíci lety, kdy obyvatelé nedalekého hradiště na Zámcích postupně vykáceli les a zemědělsky a pastevně využívali okolní pozemky. V pozdější době bylo území využíváno převážně k pastvě a později také jako vinice. Její pozůstatky ve formě teras a přístupových cest jsou ve svahu patrné dodnes.

Cílem ochrany je zachování teplomilných rostlinných společenstev skal a skalních stepí, které vznikly a byly udržovány zemědělskou činností člověka a pastvou. 
Na skalách a v jejich blízkém okolí roste řada vzácných rostlin jako je tařice skalní, koniklec luční český, křivatec český, třemdava bílá, bělozářka liliovitá, plamének přímý nebo tolita lékařská. Skalnaté výchozy lemují skupiny dubu zimního, habru obecného a javoru klenu; často se vyskytují jeřáb břek a jeřáb muk, svída dřín, dřišťál obecný, skalník obecný a růže galská. Území přirozeně zarůstá křovinnými porosty s převahou trnky a svídy, které v poslední době vytlačují společenstva skalních stepí.
Z významných a chráněných živočichů se v území vyskytují z bezobratlých teplomilné mandelinky a nosatci. Z motýlů především otakárek ovocný a fenyklový a modrásek rozchodníkový. Z obojživelníků a plazů se ve vlhčích místech můžeme setkat s mlokem skvrnitým nebo čolkem obecným, na skalách a v jejich okolí jsou hojní ještěrka obecná a slepýš křehký. Z ptáků lze zahlédnout strakapouda velkého a žlunu zelenou a v křovinách pěnici pokřovní, slavíkovou a černohlavou. Savci jsou zastoupeni zejména lasicí kolčavou a lasicí hranostajem.

bohnické údolí - květena
 

Přehled dosavadní péče: 
 

Zajímavosti: 

Tisk 20.10.2004 | | Přečteno: 30995 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru