B4. OdpadyEvidence odpadů

Obr B4.1 : Podíly odpadů produkovaných na území hl. m. Prahy
podle jejich původu, 2011

Zdroj: OŽP MHMP

V Praze je dlouhodobě evidován nárůst produkce odpadů. V roce 2011 však byl zaznamenán razantní pokles jejich celkové produkce, a to o cca 30 % oproti roku 2010 (4,6 mil. tun v roce 2011, 6,6 mil. tun v roce 2010). Uvedený pokles byl způsoben výrazným poklesem produkce ve skupině stavebních a demoličních odpadů (cca 2,2 mil. tun).

Z celkového množství produkovaného odpadu bylo cca 36 % využito na území hlavního města Prahy, z čehož např. energetické využití činilo 14,6 %, 11 % bylo použito na terénní úpravy a 18,3 % recyklováno. Odstraňování odpadů skládkováním na území města činilo cca 1,6 % z celkové produkce odpadů. Spalování odpadů bez energetického využití se již od roku 2005 daří udržet na necelé desetině procenta z celkové produkce odpadů.

Tab. B4.1 : Produkce odpadů
s členěním na ostatní a nebezpečné [tis. tun]

Odpady 2005 2009 2010 2011
Celkem 3 535 6 144 6 795 4 715
z toho Nebezpečné 186 136 211 109
Ostatní 3 349 6 008 6 584 4 605

Zdroj: 2005 - VÚV T.G.M., v.v.i. - CeHO, 2009 – 2010 – CENIA (ISOH),
2011 - OŽP MHMP


Obr B4.2 : Podíl odpadu z celkové produkce využitého a odstraněného na území hl. m. Prahy (vybrané způsoby využití), 2003-2011

Zdroj: OŽP MHMP


Komplexní nakládání s komunálními odpady

Množství vyprodukovaného komunálního odpadu od občanů v roce 2011 dosáhlo 395,9 tis. tun, což činí cca 320 kg na obyvatele a oproti roku 2010 nárůst o 2,8 %, pokračuje tedy dlouhodobý trend mírného nárůstu.

I nadále je rozvíjen komplexní systém nakládání s komunálními odpady Praze. Podíl využitého odpadu přesáhl v roce 2011 již 86 % (54 % činilo energetické využití). V roce 2011 mírně poklesl oproti roku 2010 doposud rostoucí objem využitelných složek odpadu (papíru, skla, plastů, nápojových kartonů a bioodpadu, celkem činil cca 64,9 tis. tun, meziroční pokles cca o 1,8 %).

Nadále je zajišťován sběr nebezpečných složek komunálního odpadu (sběrné dvory, stabilní sběrny NO, mobilní sběr aj.). V roce 2011 narostl již na 15 počet sběrných dvorů hl. m. Prahy (z původních 13 z roku 2010), počet stanovišť tříděného sběru odpadů zůstal v součtu na stejné výši (cca 3 270 veřejných sběrných míst a více než 1 090 přímo v objektech na území Pražské památkové rezervace). Důležité postavení v rámci systému má také sběr bioodpadu (sezónně pomocí velkoobjemových kontejnerů, dále prostřednictvím stabilního sběrného místa bioodpadu v Praze 10 – Malešicích a sběrných dvorů HMP) a sběr objemného odpadu, rovněž prostřednictvím sběrných dvorů hl. m. Prahy a velkoobjemových kontejnerů přistavených v ulicích na území hl. m. Prahy.

Obr B4.3 : Organizace zajištění svozu směsného a tříděného odpadu prostřednictvím oprávněných firem,
sběrné dvory a stabilní sběrny nebezpečného odpadu, 2011

Zdroj: RVP MHMP


Obr B4.4 : Vývoj produkce a nakládání s komunálním odpadem

Zdroj: RVP MHMP


Obr B4.5 : Vývoj množství vytříděného papíru, skla, plastů, nápojových kartonů a bioodpadu [t]

Zdroj: RVP MHMP


Obr B4.6 : Vývoj produkce směsného odpadu [tis. t]

Zdroj: RVP MHMP


Náklady komplexního nakládání s komunálním odpadem

Celkové náklady komplexního nakládání s komunálním odpadem činily v roce 2011 cca 1,2 miliardy Kč. Největší část nákladů patří nakládání se směsným odpadem. Částka cca 760 mil. Kč je převážně hrazena občany v rámci výběru poplatků za komunální odpad. Město v závislosti na výši inflace a změn DPH doplácí na tuto službu 5 až 20 % ze svého rozpočtu.

Ze zbývající části nákladů je hrazen tříděný sběr, který zahrnuje provoz sběrných dvorů, nakládání s tříděným odpadem, systém sběru a zpracování nebezpečných odpadů, projekty sběru bioodpadu a náklady na nadstandardní služby. Náklady na tříděný sběr v roce 2011 činily cca 317 mil. Kč, na nebezpečný odpad 12 mil. Kč, provoz sběrných dvorů cca 54 mil. Kč a nakládaní s objemným odpadem cca 51 mil. Kč. Společnost EKO-KOM v roce 2011 podpořila tříděný sběr částkou 156,4 mil. Kč a Ministerstvo financí ČR uhradilo městu na zajištění svozu lékáren částku 1 727 057 Kč.

Obr B4.7 : Vývoj nákladů na komplexní systém nakládání s odpady [tis. Kč]

Zdroj: RVP MHMP


Obr B4.8 : V roce 2011 instalované podzemní kontejnery
na separovaný odpad v Praze 10 (U Vršovického nádraží)

Zdroj: RVP MHMP

Obr B4.9 : V říjnu 2011 otevřený sběrný dvůr hl. m. Prahy
v MČ Praha-Běchovice v Podnikatelské ulici

Zdroj: RVP MHMP