ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče

Oprava retenční nádrže Černý most je dokončena

projekt je spolufinancován evropskou unií, evropským fondem pro regionální rozvoj a mmr PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MMR


Požerák - retenční nádrž Černý mostLetos v dubnu byla dokončena celková revitalizace retenční nádrže Černý Most (Aloisov), která byla zahájena v dubnu 2006.

Vznik retenční nádrže Černý most je spojen s výstavbou sídliště Černý most na přelomu 80. a 90. let minulého století. Původně měla nádrž sloužit k akumulaci dešťových vod z plánovaného sídliště. Tomu odpovídá i výška hráze a monstrózní bezpečnostní přeliv.

Při výstavbě sídliště však byly dešťové vody svedeny do takzvaného malého Kyjáku, který zároveň slouží jako nádrž na usazování sedimentu. RN Černý most tak zůstala závislá pouze na přítoku vody z bezejmenného potoka. Také došlo k přetvarování celého údolí a k zasypání bezejmenného potoka, který byl pod celým parkem zatrubněn.

Zbytek původního koryta se nachází ještě na konci parku pod poliklinikou. Kdysi velké povodí potoka bylo zastavěno a protkáno inženýrskými sítěmi, které dešťovou vodu odvádějí do štěrkových obsypů kanalizace. Z těchto důvodů se nádrž Černý most po léta potýkala s nedostatkem vody. Jediné zlepšení nastalo pouze v době, kdy v těsné blízkosti praskl vodovod a nádrž se naplnila. Dalším problémem nádrže byla nekvalitně postavená hráz, skrz kterou voda prosakovala a vytékala z trubek pod hrází.

V roce 2004 byla nádrž převedena na hlavní město Prahu a získal jí do správy Odbor ochrany prostředí. Ve stejném roce, na podnět městské části Praha 14, byl zadán projekt průzkumů na navrácení vody do nádrže. V rámci těchto průzkumných prací byla zmapována okolní síť dešťové kanalizace a provedeno několik geologických vrtů. Voda byla zjištěna v obsypech dešťové kanalizace vedoucí pod ulicí Pospíchalova. Po dokončení a vyhodnocení průzkumů byl zadán projekt „Zajištění přítoku vody  do retenční nádrže Černý most“, který řeší celkovou revitalizaci nádrže. Celý projekt byl řešen v úzké spolupráci s MČ Praha 14, která projekt schvalovala a poskytla řadu důležitých podkladů.

Nejdůležitější součástí projektu bylo zabezpečení nového, stálého přítoku vody, který se podařilo získat utěsněním drenážních obsypů dešťové kanalizace a vyvedením této vody zpět do nádrže. Tento nový zdroj, cca 0,5 l/s vody, by měl zastavit vysychání nádrže a může způsobit i mírné navýšení hladiny. I tak bude napouštění trvat až několik měsíců a závisí na množství srážek v tomto roce.

Dalším krokem byla celková rekonstrukce všech objektů, včetně odstranění nevzhledného betonového opevnění. V místě hráze bylo toto opevnění nahrazeno kamennou dlažbou. Pravý břeh byl celý přetvarován - původně strmé svahy jsou dnes pozvolnější, nově bylo také vybudováno několik  kamenných teras pro posezení u vody a rybaření. Původní vegetace byla nahrazena novou výsadbou stromů a keřů, např. dubem, javorem, olší či svídou.

Po napuštění nádrže a ustálení hladiny budou ještě břehy osázeny vlhkomilnou mokřadní vegetací. Kromě rákosu a orobince (tzv. doutníků) zde bude i řada kvetoucích rostlin, jako jsou žluté kosatce nebo fialová vrbice. Vzhledem k velkému množství volně pobíhajících psů byl uprostřed nádrže vybudován také malý ostrůvek. Ten by měl sloužit jako klidová zóna zejména pro vodní ptáky a obojživelníky. Po dokončení stavebních a ozeleňovacích prací vznikne na místě nevzhledné retenční nádrže kousek přírody a pěkný rybník, který bude dominantou okolního parku. V příštím roce zde bude obnovena i rybí násada a s ní spojený sportovní rybolov.

 


Stavba: Zajištění přítoku vody do nádrže Černý most a oprava díla,  Praha 14 - k.ú. Černý most
Investor: Hlavní město Praha - Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35
Zástupce investora: Ing. Jiří Karnecki - tel.: 236 005 817
Projektant a TDI: Ing. Jiří Jílek 
Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy - středisko vodní toky, Práčská 1885, Praha 10
Vedoucí střediska: Ing. Ondřej Palička   
Stavbyvedoucí: Zdeněk Baloun 
Doba realizace: duben 2006 – duben 2007


související články:

Tisk 24.5.2007 | Pavel Mojžíš | Přečteno: 7528 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru