ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Posuzování vlivů na ŽP (EIA)

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) - souhrnné údaje za rok 2007, tabulky

 

Tab. 1: Členění podle druhu posuzovaného záměru, příslušný úřad OOP MHMP, oznámení podaná v období od  1. 1. 2007 do 31. 12. 2007

Čistírny odpadních vod s kapacitou nad 100 tis. ekvivalentních obyvatel a kanalizace pro více než 50 000 napojených obyvatel. (dle bodu 1.5 kategorie I příl. č. 1 zákona) 2 0,94%
Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové poměry (např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko - technická meliorace, atd.) na ploše od 10 do 50 ha  (dle bodu 1.3 kategorie II příl. č. 1 zákona) 2 0,94%
Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm (dle bodu 1.9 kategorie II příl. č. 1 zákona) 3 1,41%
Polygrafické provozy se spotřebou vybraných nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků (dle bodu 5.6 kategorie II příl. č. 1 zákona) 2 0,94%
Výroba stavebních hmot a výrobků (dle bodu 6.2 kategorie II příl. č. 1 zákona) 2 0,94%
Zařízení pro skladování ropy nebo ropných produktů s kapacitou 5 000 až 100 000 t.  (dle bodu 7.4 kategorie II příl. č. 1 zákona) 1 0,47%
Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic (dle bodu 9.1 kategorie II příl. č. 1 zákona) 6 2,82%
Tramvajové, podzemní nebo speciální dráhy včetně lanovek. (dle bodu 9.3 kategorie II příl. č. 1) 1 0,47%
Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů (dle bodu 10.1 kategorie II příl. č. 1 zákona) 4 1,88%
Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (dle bodu 10.4 kategorie II příl. č. 1) 2 0,94%
Skladové nebo obchodní komplexy vč. nákupních středisek, parkoviště nebo garáže (dle bodu 10.6 kategorie II příl. č. 1 zákona) 89 41,78%
Sportovní areály, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály  (dle bodu 10.8 kategorie II příl. č. 1 zákona) 6 2,82%
Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v územích chráněných podle zvláštních právních předpisů (dle bodu 10.10 kategorie II příl. Č. 1 zákona) 1 0,47%
Záměry podle přílohy č. 1, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a technologie neuvedené v bodech této přílohy, které mohou významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo nebo ptačí oblasti (dle bodu 10.15 kategorie II přílohy č. 1 zákona) - do 22. 8. 2007 92 43,19%
C E L K E M 213 100,00%

 

 

Tab. 2: Členění podle správních obvodů, příslušný úřad OOP MHMP, oznámení podaná v období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 

Správní obvod Počet záměrů
Praha 1 8
Praha 2 4
Praha 3 9
Praha 4 15
Praha 5 21
Praha 6 11
Praha 7 9
Praha 8 11
Praha 9 13
Praha 10 8
Praha 11 11
Praha 12 19
Praha 13 12
Praha 14 5
Praha 15 11
Praha 16 4
Praha 17 3
Praha 18 0
Praha 19 7
Praha 20 4
Praha 21 3
Praha 22 6
akce zasahující do více správních obvodů 19
C E L K E M 213

 

 

Tab. 3: Přehled záměrů EIA dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění, příslušný úřad OOP MHMP, posuzovaných v období od 1. 9. 2007 do 31. 12. 2007
(údaje za období 1. 1. 2007- 31. 8. 2007 jsou uvedeny
v příslušné tabulce v ročence Praha životní prostředí 2007)

Pořad. č.  Název akce Datum oznámení EIA Závěr zjišťovacího řízení Fáze procesu EIA (stav k 31.12. 2007)
021 Dočasné parkoviště Štěpařská, Hlubočepy 9.10.2002 15.11.2002 EIA ano proces EIA ukončen 23.10.2007 dle § 23, odst. 2 zákona
052 Podzemní garáže Klárov v Praze 1 - Malá Strana, ul. U Železné lávky 15.5.2003 16.7.2003 EIA ano zpracovává se dokumentace
081 Administrativní budova X-POINT, ul. Vyskočilova, Praha 4 5.1.2004 23.2.2004 EIA ano zpracovává se dokumentace
105 Polyfunkční centrum Grafická, Praha 5 - Smíchov 18.8.2004 18.10.2004 EIA ano zpracovává se dokumentace
112 Tiskárna MATRIX Media, s.r.o., Přístavní 29, Praha 7 25.10.2004 4.1.2005 EIA ano zpracovává se dokumentace
158 Polyfunkční budova Poutník, Praha 11, k. ú. Háje 12.9.2005 8.12.2005 EIA ano zpracovává se dokumentace
168 Hornická činnost v dobývacím prostoru Zbraslav IV na výhradních ložiscích štěrkopísku Lahovice a Lahovice I, Praha 16 22.12.2005 5.4.2006 EIA ano zpracovává se dokumentace
169 Podzemní garáže na náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3 29.12.2005 27.3.2006 EIA ano souhlasné stanovisko 2.10.2007 
171 Recyklační středisko minerálních stavebních odpadů, k. ú. Třeboradice (WECO) 2.1.2006 2.3.2006 EIA ano zpracovává se dokumentace
174 Lahovičky, k. ú. Lahovice, k. ú. Radotín, Praha 16 6.1.2006 9.3.2006 EIA ano zpracovává se dokumentace
176 Mobilní betonárna Stetter M 1,5 - Praha 15, k. ú. Hostivař 18.1.2006 17.3.2006 EIA ano dokumentace vrácena k přepracování 6.12.2006 
180 Pražský veletržní areál 25.11.2005 19.5.2006 EIA ano zpracovává se dokumentace
189 Recyklační závod minerálních stavebních odpadů, k. ú. Ruzyně 14.4.2006 19.9.2006 EIA ano zpracovává se dokumentace
208 Libeňská spojka, st. č. 8313, Praha 8 24.7.2006 3.11.2006 EIA ano zpracovává se dokumentace
209 Obalovna živičných směsí, Praha 15 - Dolní Měcholupy 27.7.2006 8.11.2006 EIA ano zpracovává se dokumentace
239 Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská, Praha - Čakovice 21.9.2006 20.12.2006 EIA ano veřejné projednání 11.12.2007
243 Administrativní centrum 5. května, k.ú. Michle, Praha 4 2.10.2006 24.1.2007 EIA ano veřejné projednání 4.12.2007
244 VITEK CENTER, mezi ul. Na Poříčí a Na Florenci, Praha 1 – Nové Město (září 2006) 4.10.2006 22.1.2007 EIA ano zpracovává se dokumentace
253 Komunikační propojení MČ Praha 12 s Pražským okruhem, stavbou SOKP 513 – křižovatka s SOKP Komořany, stavba č. 8560 18.10.2006 2.3.2007 EIA ano posudek zveřejněn 11.12.2007
259 Kontejnerové překladiště Praha - Malešice (říjen 2006) 1.11.2006 13.2.2007 EIA ano veřejné projednání 4. a 30.10.2007
263 Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov, Praha 5, Praha 13 7.11.2006 21.3.2007 EIA ano 20.12.2007 dokumentace vrácena na přepracování
265 Zkapacitnění Štěrboholské radiály 13.11.2006 7.2.2007 EIA ano 23.10.2007 zveřejněn posudek
280 Rozšíření haly galvanických úprav LETOV LETECKÁ VÝROBA s.r.o., Praha 18, k.ú. Letňany 5.12.2006 30.5.2007 EIA ano 21.12.2007 zveřejněn posudek
290 Stavba č. 0057 - Prodloužení stoky A2, etapa 0004 - Gravitační stoka z Cholupic do A2 - 2. část 21.12.2006 2.3.2007 EIA ano zpracovává se dokumentace
293 Novostavba areálu PPL, Praha - Řeporyje (prosinec 2006)  27.12.2006 4.12.2007 EIA ne  
299 Tepelný napáječ Libeň - Holešovice 4.1.2007 10.10.2007 EIA ne  
311 Rozšíření využití odpadů při výrobě cementového slínku v cementárně Radotín, Praha 16 18.1.2007 14.5.2007 EIA ano 30. 11. 2007 zveřejněna dokumentace
314 Dočasná odstavná stání, sídliště Košík, Doupovská – Východ a Toulcův dvůr, Praha 15 - Hostivař 24.1.2007   probíhá zjišťovací řízení
321 Administrativní centrum Metronom Západ, Praha 13, k.ú. Stodůlky 5.2.2007 21.6.2007 EIA ano proces EIA ukončen na žádost investora 13.9.2007
337 AC Sparta - Podvinný Mlýn - 2. etapa, Praha 9 - Libeň 2.3.2007 23.10.2007 EIA ne  
342 Sklad komponent v areálu TRW Volant, a.s., Praha 20, k.ú. Horní Počernice 8.3.2007 23.10.2007 EIA ne  
348 Obytný soubor Milíčovský háj jih a východ, Praha 11, k.ú. Háje, Chodov a Újezd u Průhonic 20.3.2007 13.6.2007 EIA ano zveřejněn posudek 13.12.2007
361 Dvoupodlažní nástavba na objektu Vrátkovská 2069, 2070, 2071 a podzemní parking, Praha 10 12.4.2007   probíhá zjišťovací řízení
369 Stavba č. 0212 - MÚK Bystrá, Praha - Satalice a Horní Počernice 19.4.2007   probíhá zjišťovací řízení
374 Neveřejná čerpací stanice pohonných hmot v areálu firmy EFES, spol. s r.o., Praha - Řeporyje 25.4.2007 4.12.2007 EIA ne  
384 Obchodní a společenský dům Pankrác, budova B1, Praha 4 - Pankrác 10.5.2007   probíhá zjišťovací řízení
388 Karlovarská Business Park – objekty F+G, Praha 6, k.ú. Ruzyně 18.5.2007 3.9.2007 EIA ne  
389 Stavba č. 0138 – TV Kunratice, etapa č. 0008 – Kanalizace IV 16.5.2007 25.9.2007 EIA ano zpracovává se dokumentace
393 ABS Jets CENTRUM - LKPR JIH, Letiště Praha – Ruzyně, Praha 6 22.5.2007 6.9.2007 EIA ne  
394 Bytové domy Košíře, ul. Pod Kavalírkou, parc.č. 718, 732 a 722/4, Praha 5, k.ú. Košíře 23.5.2007 14.9.2007 EIA ne  
395 Stavba č. 7552: Budovatelská - Mladoboleslavská 25.5.2007   probíhá zjišťovací řízení
396 Stavba č. 0211: Lipnická - Ocelkova 25.5.2007   probíhá zjišťovací řízení
397 Stavba č. 8559 – Komunikační propojení Evropská – Svatovítská, Praha 6 25.5.2007 26.11.2007 EIA ano zpracovává se dokumentace
398 Hromadné podzemní garáže v lokalitě Škroupovo náměstí, Praha 3 28.5.2007 30.10.2007 EIA ano zpracovává se dokumentace
399 Neveřejná čerpací stanice pohonných hmot – Obchodní areál Vídeňská, Praha - Kunratice 30.5.2007   probíhá zjišťovací řízení
402 Rezidence Park Mrázovka, ul. na Zatlance a Ostrovského, Praha 5, k.ú. Smíchov 4.6.2007 21.11.2007 EIA ne  
405 Terénní úpravy se zalesněním Štěrboholy "Pod Valem" 8.6.2007 17.9.2007 EIA ne  
408 Bytové domy "Na Pomezí" v Praze 5 14.6.2007 16.11.2007 EIA ne  
410 Rekonstrukce a dostavba areálu FOJA, ul. Radlická 105, Praha 5, k.ú. Radlice 18.6.2007 25.9.2007 EIA ne  
411 OAC Millennium 2001, Praha 3 - Vinohrady 20.6.2007 30.11.2007 EIA ne  
412 Obytný soubor, ul. U Vodojemu, Praha 9 – Horní Počernice 20.6.2007 5.10.2007 EIA ne  
413 Rekonstrukce budovy Úřadu MČ Praha 6 s dvorní přístavbou a garážemi, Čs. armády 23, Praha 6 - Bubeneč 12.6.2007 19.9.2007 EIA ne  
414 Bytový soubor Na Pláni, Praha 5 - Smíchov 28.6.2007 10.12.2007 EIA ne  
416 Skladový a prodejní areál řeziva - hala 2, parc. č. 1716; 1720/1; 1720/2, k. ú. Řeporyje 3.7.2007 3.12.2007 EIA ne  
418 Stavební úpravy autoservisu pro parkování osobních automobilů, Biskupcova 21/18, Praha 3 10.7.2007 27.9.2007 EIA ne  
419 Bytový komplex "Divoké údolí", Praha 9 - Hrdlořezy 7.6.2007 10.12.2007 EIA ne  
421 Administrativní objekt Praha - Roztyly 17.7.2007 25.9.2007 EIA ano zpracovává se dokumentace
422 Nadstavba OV nad stanicí metra a polyfunkční objekt Vltavská, Praha 7 16.7.2007   probíhá zjišťovací řízení
424 Anglická mezinárodní škola Praha, rozšíření parkoviště, č.parc. 871/1, k.ú. Libuš, Praha - Libuš 17.7.2007 5.10.2007 EIA ne  
425 Dostavba skladovací haly firmy UNIKONT PRAHA s.r.o., k.ú. Malešice, Praha 10 20.7.2007 11.10.2007 EIA ne  
426 Diskontní prodejna Plus, Praha 12, k.ú. Modřany 20.7.2007   probíhá zjišťovací řízení
429 Administrativní budova s odstavnými garážemi firmy RONAD, k.ú. Horní Měcholupy, Praha 15 20.7.2007 12.10.2007 EIA ne  
431 RIVERGARDENS - západ - Praha 8 25.7.2007 21.12.2007 EIA ne  
432 Areál automobilů TUkas a.s., Praha - Štěrboholy 19.7.2007   probíhá zjišťovací řízení
433 TV Libuš, etapa 0012, obchvatová komunikace stavba č. 0088, k.ú. Písnice, Cholupice, Kunratice 30.7.2007   probíhá zjišťovací řízení
434 Rekonstrukce čerpací stanice pohonných hmot Benzina a stavba restaurace McDonald´s, ul. Novopacká, Praha - Horní Počernice 1.8.2007   probíhá zjišťovací řízení
435 Administrativní komplex AK Affinity, mezi ulicemi Blažimská a Klíčova, Praha 11, k.ú. Chodov 26.7.2007   probíhá zjišťovací řízení
436 Parkoviště Bažantnice v areálu Pražského hradu, Praha 1, k.ú. Hradčany 31.7.2007 5.11.2007 EIA ne  
437 Parkoviště pro administrativní budovu – Budějovická 1, Praha 4 1.8.2007 6.11.2007 EIA ne  
438 Sportovní areál Hlubočepy, ul. Hlubočepská, Praha 5 2.8.2007   probíhá zjišťovací řízení
439 Obytný soubor Nová Nikolajka, ul. U Nikolajky, Praha 5, k. ú. Smíchov 2.8.2007   probíhá zjišťovací řízení
440 Rekonstrukce a dostavba areálu Vršovického zámečku, Praha 10, k. ú. Vršovice 3.8.2007 15.11.2007 EIA ne  
441 Autosalon Klokočka Centrum, a. s. – Rekonstrukce lakovny a klempírny, Karlovarská ul., Praha 17  7.8.2007 7.11.2007 EIA ne  
442 Selektivní katalytická redukce oxidů dusíku – ZEVO Malešice, Praha – Štěrboholy, Praha 10 8.8.2007 9.11.2007 EIA ne  
443 Obytný soubor „U Botiče“, Praha 10 – Záběhlice (srpen 2007)“  10.8.2007 18.12.2007 EIA ne  
444 Obytná zástavba Holečkova 26, Praha 5 10.8.2007   probíhá zjišťovací řízení
445 Výtlačný řad splaškové kanalizace a vodovodní řad Praha Pitkovice - Horní Měcholupy 13.8.2007   probíhá zjišťovací řízení
446 Bytový dům, ul. Bělohorská, Praha 6, k.ú. Břevnov 9.8.2007 3.12.2007 EIA ne  
447 Vrtaná studna, parc. č. 471/107, k.ú. Křeslice 13.8.2007 17.9.2007 EIA ne  
448 Stavba č. 4685 „V. Chuchle – Výstavba hřiště pro účely ZŠ Ch. Masarykové“, Praha – Velká Chuchle 13.8.2007 25.9.2007 EIA ne  
449 Vrtaná studna, parc. č. 1240/29, k.ú. Kolovraty 15.8.2007 17.9.2007 EIA ne  
450 Bytový komplex V Mezihoří, Praha 8, k.ú. Libeň (Palmovka) 15.8.2007 17.12.2007 EIA ne  
451 Administrativní budova, ul. Drahobejlova 29, Praha 9, k.ú. Libeň  13.8.2007 29.11.2007 EIA ne  
452 Vrtaná studna, parc. č. 173, k.ú. Kunratice 25.6.2007 14.9.2007 EIA ne  
453 Vrtané studny, parc. č. 1361/168, 1361/170, 1361/171, k.ú. Vinoř 15.8.2007 14.9.2007 EIA ne  
454 Výstavba bytového domu v ulici Jateční 37, Holešovice - Praha 7 na parcelách č. 1174, 1173, 1177/1 16.8.2007   proces EIA ukončen na žádost investora 16.10.2007;
455 Výstavba bytového domu v ulici Jateční 35, Holešovice - Praha 7 na parcelách č. 1175, 1176, 1177/2 16.8.2007   proces EIA ukončen na žádost investora 16.10.2007;
456 Rekonstrukce a dostavba Křemencova 18, č. p. 164/II, Praha 1, k. ú. Nové Město 21.8.2007 7.11.2007 EIA ne  
457 Rezidence Dalejské výhledy, Praha 13, k.ú. Stodůlky 21.8.2007 25.10.2007 EIA ne  
458 Obytný soubor PRAGA, Praha 10 a Praha 15 22.8.2007   probíhá zjišťovací řízení
459 Vybudování protipovodňových opatření na stokové síti v oblasti Karlína, část A 24.8.2007 ZZŘ EIA ano z 11.10.2007 zrušen usnesením MHMP z 25.10.2007 probíhá zjišťovací řízení
460 Společensko - obchodní centrum Modřany, Praha 12 24.8.2007   probíhá zjišťovací řízení
461 Business Technology Park - Polyfunkční dům SO.01.13 (Rozšíření objektu SO.01.12), Praha 11 - Chodov 28.8.2007   probíhá zjišťovací řízení
462 Auto Jarov – mechanická dílna, Praha 3, k.ú. Žižkov 28.8.2007   probíhá zjišťovací řízení
463 Administrativní budova AB Gemma, mezi ulicemi Blažimská a Klíčova, Chodovec city, Praha 11, k.ú. Chodov 29.8.2007   probíhá zjišťovací řízení
464 Obchodní centrum PLUS, Praha - Braník 3.9.2007   probíhá zjišťovací řízení
465 SACRE COEUR II – polyfunkční dům, bytový dům a dům pro seniory, Praha 5 - Smíchov 3.9.2007   proces EIA ukončen na žádost investora 28.12.2007
466 Veřejné parkoviště Kytlická, Praha 9, k.ú. Prosek 3.9.2007   probíhá zjišťovací řízení
467 Rozšíření parkovacích stání bytového domu Mydlářka 164/9, č. parc. 3151, 3152, k.ú. Dejvice, Praha 6 3.9.2007 3.12.2007 EIA ne  
468 Skladovací a provozní hala firmy Schubert Partner a.s., parc. č. 2668/6, 2668/10, 2668/15, k. ú. Kyje 3.9.2007   probíhá zjišťovací řízení
469 Administrativní centrum Českomoravská, Praha 9, k.ú. Libeň 3.9.2007 17.12.2007 EIA ne  
470 Vybudování protipovodňových opatření na stokové síti v oblasti Karlína, část B 6.9.2007 13.12.2007 EIA ne  
471 Kotelna na biomasu, Na Slupi 2, Praha 2 – Nové Město 17.7.2007 28.12.2007 EIA ano zpracovává se dokumentace
472 Senovážné náměstí 3, č.p. 993, Praha 1 – Stavební úpravy a dostavba ve dvorním traktu 10.9.2007 11.12.2007 EIA ne  
473 Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 10.9.2007   probíhá zjišťovací řízení
474 Metronom Západ, Praha 13, k. ú. Stodůlky (září 2007) 10.9.2007 4.12.2007 EIA ne  
475 Prodejní centrum Lehovec, Praha 14, k.ú. Hloubětín 11.9.2007   probíhá zjišťovací řízení
476 Polyfunkční budova Lehovec, Praha 14, k.ú. Hloubětín 12.9.2007   probíhá zjišťovací řízení
477 Dvoupodlažní zapuštěné garáže ve vnitrobloku, Drahobejlova ul., Praha 9, k.ú. Libeň 12.9.2007   probíhá zjišťovací řízení
478 Bytové domy Braník – Mezivrší, Praha 4, k.ú. Braník (srpen 2007)  12.9.2007   probíhá zjišťovací řízení
479 Obytný soubor Kavčí hory, Praha 4 - Nusle 7.9.2007   probíhá zjišťovací řízení
480 Administrativně skladový komplex Camping Gaz s.r.o., č. parc. 1233/2, k. ú. Dolní Chabry, Praha 8 14.9.2007   probíhá zjišťovací řízení
481 Obytný soubor Nad Čimickým údolím 1, Praha 8 17.9.2007   probíhá zjišťovací řízení
482 Bytový dům Plzeňská třída, Praha 5, k.ú. Smíchov 19.9.2007   probíhá zjišťovací řízení
483 Kopaná studna pro plánovaný bytový dům, č.parc. 353/14, k.ú. Štěrboholy, Praha 15 3.7.2007   probíhá zjišťovací řízení
484 Rezidence Musílkova – Slávy Horníka, Praha 5, k.ú. Košíře 4.9.2007   probíhá zjišťovací řízení
485 Obytný soubor Tulipa Rokytka, 2. etapa výstavby – objekty 3 a 4, Praha 9, k.ú. Vysočany 27.9.2007   probíhá zjišťovací řízení
486 Golfové hřiště ZÁMECKÝ GOLF PRAHA v Praze 9 - Vinoři 3.10.2007   probíhá zjišťovací řízení
487 Řepkové pole, obytná čtvrť ABBEY Slivenec II 12.10.2007   probíhá zjišťovací řízení
488 Obytný soubor Nová Harfa IV, Praha 9, k.ú. Vysočany 15.10.2007   probíhá zjišťovací řízení
489 Administrativní budova IMOBA 2, mezi ulicemi Blažimská a Klíčova, Praha 11, k.ú. Chodov 17.10.2007   probíhá zjišťovací řízení
490 Obchodně administrativní centrum Vokovice, Evropská ul., Praha 6 25.10.2007   probíhá zjišťovací řízení
491 Výstavba bytového domu v ulici Jateční 37, Holešovice - Praha 7 na parcelách č. 1174, 1173, 1177/1 (říjen 2007) 24.10.2007   probíhá zjišťovací řízení
492 Výstavba bytového domu v ulici Jateční 35, Holešovice - Praha 7 na parcelách č. 1175, 1176, 1177/2 (říjen 2007) 24.10.2007   probíhá zjišťovací řízení
493 Bytové domy U Šabatů, k. ú. Újezd u Průhonic, Praha 11 26.10.2007   probíhá zjišťovací řízení
494 Mimoúrovňová křižovatka R/4 Zbraslav – Lipence, Praha 5 26.10.2007   probíhá zjišťovací řízení
495 Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická, provozní úsek V.A1 Dejvická (mimo) – Petřiny, provozní úsek V.A2 Petřiny (mimo) - Motol 29,.10.2007   probíhá zjišťovací řízení
496 Dům pro seniory, ul. Nad Kavalírkou, Praha 5, k.ú. Košíře 31.10.2007   probíhá zjišťovací řízení
497 Výrobna betonových směsí, zařízení staveniště ZS 5 Troja, Praha 7, k.ú. Libeň 5.11.2007   probíhá zjišťovací řízení
498 Objekty A, B, C, D – bytové domy, Praha 12, k.ú. Modřany (Neoriviera) 5.11.2007   probíhá zjišťovací řízení
499 Bytový dům Sedmikráska, mezi ul. Kurta Konráda, Drahobejlova, Ocelářská a U Svobodárny, k.ú. Libeň, Praha 9 6.11.2007   probíhá zjišťovací řízení
500 Stavba skladové haly - areál SAPARIA a.s., Libušská 319, parc. č. 886, k. ú. Písnice 19.11.2007   probíhá zjišťovací řízení
501 Obytný soubor Na Vackově, Praha 3 - Žižkov 19.11.2007   probíhá zjišťovací řízení
502 Komerční zóna Horní Počernice Sever - D&D IV, Praha 20 20.11.2007   probíhá zjišťovací řízení
503 Obchodní centrum, ul. Poděbradská 36, Praha 9, k.ú. Vysočany 21.11.2007   probíhá zjišťovací řízení
504 Prague Point Building, ul. Budějovická, Praha 4 21.11.2007   probíhá zjišťovací řízení
505 Office Centrum Triangl, ul. Jeremiášova, Praha 13, k.ú. Stodůlky 28.11.2007   probíhá zjišťovací řízení
506 Komplexní rekonstrukce a dostavba areálu na rezidenční bydlení Troja – Panský statek, Praha - Troja 30.11.2007   probíhá zjišťovací řízení
507 Modřanský háj - obytný soubor, Praha 12 - Modřany 5.12.2007   probíhá zjišťovací řízení
508 ČVUT – Nová budova Dejvice, Praha 6 6.12.2007   probíhá zjišťovací řízení
509 Instalace tiskového stroje Lithoman IV-64S a odstavení dvou tiskových strojů Heidelberg, Svoboda Press a.s., Praha 10 10.12.2007   probíhá zjišťovací řízení
510 Obchodní centrum Southgate, při ul. Komořanská a Generála Šišky, Praha 12, k.ú. Modřany 11.12.2007   probíhá zjišťovací řízení
511 Skladovací hala v areálu Technimat s.r.o., k.ú. Horní Počernice, Praha 20 19.12.2007   probíhá zjišťovací řízení
512 VGP Park Horní Počernice, Praha 20 19.12.2007   probíhá zjišťovací řízení

 

 

Tab. 4: Přehled záměrů EIA dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění,  příslušný úřad MŽP, posuzovaných v období od 1. 9. 2007 do 31. 12. 2007
(údaje za období 1. 1. 2007- 31. 8. 2007 jsou uvedeny v příslušné tabulce v ročence Praha životní prostředí 2007)

Název akce Datum oznámení EIA Závěr zjišťovacího řízení Fáze procesu EIA (stav k 31.12. 2007)
Krematorium pro zvířata chovaná v zájmových chovech 24.3.2004 31.5.2004 EIA ano zpracovává se dokumentace
Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně (projekt PraK), II. etapa 12.1.2005 18.3.2005 EIA ano zpracovává se dokumentace
Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně 22.8.2005 2.12.2005 EIA ano 17.12.2007 zveřejněna dokumentace
Městský okruh, stavba č. 0081 Pelc Tyrolka - Balabenka 9.9.2005 9.12.2005 EIA ano zpracovává se dokumentace
Městský okruh, stavba č. 0094 v úseku Balabenka - Štěrboholská radiála 9.9.2005 30.11.2005 EIA ano zpracovává se dokumentace
Praha - Beroun - nové železniční spojení 8.11.2005 30.12.2005 EIA ano zpracovává se dokumentace
Břevnovská radiála - č. 7553 12.1.2006 16.3.2006 EIA ano zpracovává se dokumentace
Ďáblice, II. etapa skládky odpadů - rozšíření 25.1.2007 30.3.2007 EIA ano 7.12.2007 zveřejněn posudek
Přeložka vedení 2 x 110 kV (V903/904) TR Letňany - TR Třeboradice (úsek stožár č. 4 - stožár č. 6) 1.9.2007 26.11.2007 EIA ne  
Navýšení kapacity spalovny nebezpečného odpadu ve Fakultní nemocnici v Motole 20.11.2007   probíhá zjišťovací řízení
Špičkový zdroj 45 MW - zdroj energie - plynová turbína (Špičkový zdroj 50 MW -zdroj energie - plynová turbína; nový název) 10.12.2007   probíhá zjišťovací řízení
Tisk 9.7.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 23880 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru