ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Místní Agenda 21 a udržitelný rozvoj > Místní Agenda v ČR a Praze

Městská část Praha-Libuš a Místní Agenda 21

Městská část Praha – Libuš

http://www.praha-libus.cz

Základní údaje: Aktivity v oblasti MA21 zahájeny v roce 2005. Od r. 2006 registrována v kategorii D, v roce 2008 splnění podmínek pro kategorii C. Člen NSZM ČR od r. 2005. Ustavena funkce koordinátora projektu.

 

Místní Agenda 21 (MA 21) v MČ Praha – Libuš - projekt Zdravá Libuš a Písnice: MČ Praha – Libuš byla v listopadu 2005 přijata jako první městská část v Praze i v ČR do Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM ČR). V souladu s metodikou NSZM byla veřejnost v roce 2006 zapojena do projektu Zdravá Libuš a Písnice. V rámci tohoto projektu se veřejnost podílí na vytváření komunitního Plánu zdraví a kvality života Libuš a Písnice s  uplatněním principů udržitelného rozvoje na místní úrovni. Městská část Praha – Libuš se tak snaží ve spolupráci s občany zlepšit kvalitu veřejné správy. Občané v místě žijící i pracující mohou ovlivnit rozvoj svého území zapojením se do celého procesu a to zapojením se do pracovních skupin, vyjádřením se na kulatých stolech či uplatněním svých názorů a připomínek na veřejném fóru.

První podoba komunitního Plánu zdraví a kvality Libuš a Písnice, jehož zpracování předcházela jednání v pracovních skupinách utvořených z místních občanů různého věku, pohlaví a profesí (ve spolupráci s NSZM ČR), byla veřejně projednána v dubnu 2006. Do projektu se během března a dubna 2006 aktivně zapojily také děti z místních základních škol, které se výtvarně i literárně vyjadřovaly k tématu „Jak zlepšit prostředí na Libuši a Písnici“. Některé prezentace děti veřejně představily na dubnovém veřejném fóru.
V červnu 2006 zastupitelstvo MČ schválilo Plán zdraví a kvality života Libuš a Písnice pro rok 2006-2007 s tím, že se bude plán ročně aktualizovat a veřejně projednávat. Rada MČ jmenovala pracovní skupiny složené z občanů k další realizaci projektu Zdravá Libuš a Písnice. V říjnu 2006 se MČ Praha – Libuš dostala svými aktivitami (dle stanovených kritérií MA21, více na cenia.ma21.cz) do kategorie „D“.

Od roku 2006 má projekt svého koordinátora (pracovník humanitního odboru ÚMČ), Zastupitelstvem MČ byl zároveň jmenován odpovědný politik projektu (starosta MČ). V roce 2006 Rada MČ jmenovala Komisi pro Zdravou Libuš a Písnici a MA 21, ve které jsou zástupci neziskového sektoru, podnikatelů, školy, zájmových aktivit, seniorů, zastupitelů aj. Zastupitelstvo MČ schválilo Deklaraci projektu Zdravá Libuš a Písnice, na základě které se zavazuje k naplňování udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života převážně prostřednictvím MA 21, Zdraví 21, Akčního plánu zdraví a životního prostředí (LEHAP).

V březnu 2007 schválila Rada MČ Akční plán procesu MA 21 pro rok 2007. Do projektu se zapojily základní a mateřské školy, převážně do kampaní Den Země a Dny zdraví. Nově ustavené žákovské zastupitelstvo zahájilo realizaci projektu Bezpečná cesta do školy ve spolupráci s MHMP, MČ Praha - Libuš, o. s. Nadace Partnerství, o. s. Oživení, o. s. a Pražské matky a začalo se pravidelně setkávat se starostou MČ. Místní lékaři se formou besed zapojili do kampaně Dny zdraví. Na konci roku 2007 schválilo zastupitelstvo spolupráci s o. s. TIMUR a odsouhlasilo plnění indikátoru A.1 – Spokojenost občanů s místním společenstvím. MČ Praha - Libuš splnila kategorii „C“ v rámci oficiálních kritérií MA 21.

Ministerstvo vnitra udělilo MČ Praha - Libuš cenu za kvalitu v územní veřejné správě za rok 2006 s názvem „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“.

 

Hlavní aktivity v roce 2008:

V lednu 2008 schválila RMČ Plán zlepšování pro rok 2008, kde měla komise stanoveny cíle vedoucí k naplňování projektu Zdravá Libuš a Písnice a ke zlepšení procesu MA 21. Městská část na realizaci MA 21 spolupracuje s mnoha partnery. Jedním z nich je žákovské zastupitelstvo, složené z aktivních mladých lidí ve věku 12 – 17 let, které v roce 2008 realizovalo několik projektů zaměřených především na mobilitu – např. Bezpečná cesta do školy, Cyklojízda pro děti, Cyklostojany do škol nebo Pražské zvonění, na kterém spolupracoval i místní Klub Junior. S rodiči a dětmi sdruženými kolem Mateřského centra Kuřátko, o.s. realizovala MČ Libuš několik projektů pro zlepšení životního prostředí - např. projekt Mimizahrádka nebo anketa Zeleň a veřejná prostranství.
Studenti z gymnázia Písnická se v roce 2008 zapojili do realizace dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ, zaměřené na zjišťování spokojenosti obyvatel s místním společenstvím a na mobilitu a místní přepravu, což jsou dva základní ukazatele ze Sady společných Evropských indikátorů (ECI) sledovaných mnoha městy realizujícími projekty MA 21 napříč celou Evropou.
Významnou akcí v Libuši je již tradičně Den Země, které se účastní všechny mateřské a základní školy na jejím území, ČSOP Koniklec a EKODOMOV, někteří místní podnikatelé i většina z výše jmenovaných organizací. Obdobně populární je i Den Zdraví.
MČ Praha Libuš uspěla v roce 2008 s podáním dvouletého projektu Strategický rozvoj MČ Praha-Libuš s principy udržitelnosti/udržitelného rozvoje, na jehož realizaci získala z Revolvingového fondu MŽP částku 700 000,-Kč. Jeho cílem je sledování místních indikátorů udržitelného rozvoje (ECI), vytvoření strategického plánu rozvoje v kvalitě místní Agendy 21 a jeho posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), a dále zapojování veřejnosti do projednávání dílčích politik a rozhodování např. formou kulatých stolů nebo větších setkání a seminářů.
Dalším významným realizovaným projektem je mezinárodní projekt MODEL, který zavádí energetický program s akčním plánem snížit celkovou spotřebu energie o 10% v budovách a zařízením patřících MČ a propagovat udržitelné hospodaření s energiemi mezi místními obyvateli.
MČ Praha-Libuš získala v roce 2008 cenu Ministerstva vnitra ČR „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“ za metodu místní Agendy 21 v roce 2008.

Aktualizace popisu k prosinci 2008.
Kontaktní osoba: koordinátorka projektu - Iva Hájková, ÚMČ Praha - Libuš, humanitni@praha-libus.cz

 

 

 

 

Tisk 10.11.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 26012 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru