ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Ovzduší > Souhrnné informace, statistika

Imise – kvalita ovzduší, 2010

Měřicí síť sledování kvality ovzduší

Míra znečištění ovzduší je zjišťována monitorováním koncentrací znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry sítí měřicích stanic. Při hodnocení kvality ovzduší jsou především porovnávány naměřené hodnoty se zákonem stanovenými limity. Rozložení stanic měřících znečištění ovzduší na území hl. m. Prahy v roce 2010 a zastoupení monitorujících organizací znázorňuje obr. 1.

Obr 1: Staniční síť sledování kvality ovzduší, Praha, 2010
Obr. Staniční síť sledování kvality ovzduší, Praha, 2010

Zdroj: ČHMÚ


Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v aglomeraci hl. m. Praha

Oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) se rozumí území v rámci územního celku (zóny nebo aglomerace), kde je překročena hodnota imisního limitu pro ochranu lidského zdraví u jedné nebo více znečišťujících látek (oxid siřičitý, suspendované částice PM10, oxid dusičitý, olovo, oxid uhelnatý a benzen). Během let 2006 – 2010 byly OZKO stanoveny na 2,7 % (2009) až 97,9 % (2006) území aglomerace (tab. 1). V roce 2010 byly OZKO vymezeny na 28,2 % území. Nárůst rozlohy OZKO odpovídal celkovému celorepublikovému zhoršení kvality ovzduší, pravděpodobně zejména v důsledku zhoršených meteorologických a rozptylových podmínek a nejdelší topné sezóny za posledních 10 let.

Obr 2: Vyznačení OZKO vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví, Praha, 2006 a 2010

Obr. Vyznačení OZKO vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví, Praha, 2006 a 2010

 

Tab. 1 : OZKO na území hl. m. Prahy [% plochy města]

Rok Podíl území města
2006 97,9
2007 49,2
2008 9,9
2009 2,7
2010 28,2

Zdroj: ČHMÚ


 

Vybrané znečišťující látky

K nejcitlivěji sledovaným polutantům s nejhustší sítí měřicích stanic náležejí polétavý prach (suspendované částice PM10) a oxid dusičitý (NO2).

Částice PM10

V roce 2010 došlo v případě suspendovaných částic PM10 oproti předchozím letům opět ke zhoršení kvality ovzduší. Znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM10 zůstává jedním z hlavních problémů zajištění kvality ovzduší dle požadavků legislativy. Imisní limit průměrné 24hodinové koncentrace PM10 (50 μg.m-3, povolené překročení 35krát) byl v Praze v roce 2010 překročen více než 35krát na 10 lokalitách ze 17 (v roce 2009 na 3 ze 17). Roční imisní limit PM10 (40 μg.m-3) byl v roce 2010 překročen na jedné monitorovací stanici z 21 (v roce 2009 na žádné stanici).

 

Obr 3: Vývoj ročních charakteristik PM10, Praha, 1996–2010
Obr. Vývoj ročních charakteristik PM10, Praha, 1996–2010

Zdroj: ČHMÚ

 

Tab. 2: Stanice s nejvyššími počty překročení 24hod. limitu PM10, Praha, 2010

Poř. č. Lokalita Klasifikace pLV Max. 24h koncentrace [μg.m-3] 36. nejvyšší 24h koncentrace [μg.m-3]
1 Pha5-Řeporyje B/S/RA 62 120,0 68,0
2 Pha5-Smíchov T/U/RC 71 117,5 65,1
3 Pha2-Legerova (hot spot) T/U/RC 56 142,0 62,0
4 Pha8-Karlín T/U/C 59 107,5 61,4
5 Pha10-Vršovice T/U/R 53 106,0 60,7
6 Pha9-Vysočany T/U/CR 47 155,3 59,3
7 Pha10-Průmyslová T/U/IC 48 132,7 57,8
8 Pha5-Mlynářka T/U/RC 47 99,9 56,6
9 Pha6-Suchdol B/S/R 41 111,6 54,5
10 Pha4-Libuš B/S/R 36 123,8 50,9

Zdroj: ČHMÚ

 

Oxid dusičitý (NO2)

Oproti předchozím dvěma letům vzrostl počet stanic s překročením limitu pro průměrnou roční koncentraci oxidu dusičitého (NO2). Byl také zaznamenán mírný nárůst ročních průměrných koncentraci NO2 kromě jediné na všech měřicích stanicích v Praze.

Na měřicí stanici Praha 2-Legerova byl v roce 2010 zaznamenán, podobně jako v minulých letech, vysoký počet překročení (56) limitní hodnoty hodinové koncentrace oxidu dusičitého 200 μg.m-3, což dokládá velký problém hlavního města s dopravou vedenou středem města.

K překročení ročního imisního limitu oxidu dusičitého dochází v Praze každoročně rovněž převážně na dopravně exponovaných lokalitách. Z celkového počtu 20 stanic došlo k překročení ročního imisního limitu (40 μg.m-3) na 5 lokalitách.

Obr 4: Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací NO2, Praha, 2010
Obr. Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací NO2, Praha, 2010

Zdroj: ČHMÚ

 

Tab. 3: Stanice s nejvyššími počty překročení 24hod. limitu PM10, Praha, 2010

Poř. č. Lokalita Klasifikace Roční koncentrace [μg.m-3]
1 Pha2-Legerova (hot spot) T/U/RC 67,3
2 Pha5-Svornosti T/U/IR 59,4
3 Pha5-Smíchov T/U/RC 44,9
4 Pha9-Vysočany T/U/CR 43,1
5 Pha1-nám. Republiky B/U/C 40,5

Zdroj: ČHMÚ


Modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy (Program ATEM)

Projekt byl zahájen v roce 1992. Od roku 1996 pokračuje projekt ATEM ve dvou základních směrech - pravidelné emisní i imisní aktualizace ve dvouletých cyklech, které umožňuji průběžně sledovat vývoj znečištění ovzduší v Praze v delším časovém období a zpracování variantních modelových výpočtů, tj. hodnocení vlivu všech aktuálních a předpokládaných změn v území na kvalitu ovzduší. V roce 2010 byla dokončena další dvouletá etapa modelového hodnocení. Výstupy pro vybrané sledované polutanty znázorňují následující kartogramy.

Obr. Průměrné roční koncentrace vybraných látek, 2009 – 2010

Tisk 27.2.2013 | Jiří Stach | Přečteno: 22277 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru