Předešlé CHÚ 02 - Národní přírodní památka Barrandovské skály Další CHÚ

02 - Národní přírodní památka Barrandovské skály

Základní údajeLevý svah údolí Vltavy mezi Malou Chuchlí a Barrandovským mostem u ústí Hlubočepského údolí. K.ú. Hlubočepy, Malá Chuchle. V: 11,5712 ha, n.v.: 200-300 m. Z: vyhláška NVP č. 4/1982 Sb. NVP z 27.5.1982.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyJeden z nejúplnějších palezoických profilů na světě od svrchního ordoviku po nejvyšší část spodního devonu (mezinárodní stratotyp stupně zlíchov, významný geologický útvar Barrandova skála - unikátní ukázka zvrásnění prvohorních vápenců) a naleziště zkamenělin; společenstva teplomilné skalní stepi.

Geologie, geomorfologie, pedologieKlasický geologický profil od svrchního ordoviku do devonu (stupeň zlíchov). Unikátní ukázky zvrásnění a jiného tektonického postižení devonských hornin projevy souvisejícími s variským vrásněním, stratotyp spodní hranice stupně zlíchov (devon) související se světoznámou lokalitou korálového obzoru v lomu U kapličky. Velmi významná jsou též paleontologická naleziště především ve spodním siluru a svrchní části kopaninského souvrství svrchního siluru. Ze zkamenělin se nalézají např. trilobiti rodu Odontochile a Reedops, koráli, orthoceři, graptolit Testograptus testis, mlži Slava, Isiola, Snoopyia insolita. Území je součástí typické oblasti výskytu mezinárodního stupně prag (devon) a je místem typického vývoje pražského souvrství ve facii dvorecko-prokopských vápenců (stupeň prag, devon). Z významnějších zlomů je území postiženo ve své z. části směrnými přesmyky zdvojujícími vrstevní sled spodního siluru a ordoviku. Na svazích celý sled půd od protorendzin a protorankerů po hnědé rendzinyeubazické hnědé půdy na diabasech.

BotanikaVýchozy vápenců a diabázů hostí xerotermní společenstva s kostřavou sivou s řadou vzácných druhů (sesel sivý, bělozářka liliovitá, devaterníček šedý). Většina skalních srázů však je zarostlá výsadbou akátu a mahalebky, jen ojediněle se prosazují druhy původní šípákové doubravy jako je dub pýřitý (šípák) a dřín.

ZoologiePřirozená teplomilná společenstva bezobratlých, z reliktních stepních střevlíčků jsou zde Notiophilus rufipes, Harpalus serripes, Panageus bipustulatus, motýli otakárek ovocný a fenyklový, plži Pupilla sterri a Granaria frumentum. Dnes již jen ojediněle je možno pozorovat ještěrku obecnou. Z ptáků pěnice pokřovní, budníček menší, strnad obecný, nověji hnízdí opět straka obecná.

LesnictvíZčásti druhotně zalesněno akátem, mahalebkou, borovicí černou atd., nálety jasanu.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíHospodařit dle LHP, razantní redukce náletových a výmladkových dřevin na skalách. Postupně odstraňovat akát a umožnit sukcesi k šípákové doubravě, udržovat bezlesí na skalních ostrožnách.

PoznámkaVýznamný skalní útvar s pamětní deskou klasika české i světové paleontologie Joachima Barranda je opravdovou učebnicí geologie v přírodě a častým cílem exkurzí. Necelý rok po smrti J. Barranda 14. června 1884 tu byla slavnostně odhalena 4,8 metru dlouhá a 1,5 metru vysoká železná deska s nápisem Barrande. Zdejší pozemek přešel do správy Národního muzea v Praze. Barrandova skála se tak stala nejstarší geologickou rezervací na území Rakousko-Uherska a možná i v celé Evropě.

LiteraturaChlupáč (1988), Kubíková (1987)


deska s nápisem Barrande v NPP Barrandovské skály
Deska s nápisem Barrande v NPP Barrandovské skály

vrstvy vápenců
Silně provrásněné vrstvy vápenců v NPP Barrandovské skály

Mlž Cardiola contrastans
Mlže Cardiola contrastans z kopaninských vrstev siluru popsal J. Barrande


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ