Předešlé CHÚ 05 - Přírodní památka Bohnické údolí Další CHÚ

05 - Přírodní památka Bohnické údolí

Základní údajeSkalnaté svahy pravého břehu v dolní části údolí Bohnického potoka, sz. od kostela sv. Petra a Pavla, po pravé straně silnice ze starých Bohnic k Vltavě. K.ú. Bohnice - Praha 8. V: 4,59 ha, n.v.: 200-260 m. Z: vyhláška NVP č. 4/1982 Sb. NVP z 27.5.1982.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyZachování teplomilných společenstev skalních stepí a teplomilných křovin s výskytem vzácných druhů.

Geologie, geomorfologie, pedologieJ. orientované svahy hlubokého údolí Bohnického potoka s vystupujícími skalami mírně kyselých břidlic. Většina území je tvořena tmavě šedými až černými masivními, jemnozrnnými až středně zrnitými drobami s podřízenými vložkami břidlic svrchního proterozoika (kralupsko - zbraslavská skupina). Na skalách protoranker, na úpatí skal ranker až mělká hnědozem.

BotanikaBývalé vinice zarůstá keřová vegetace s trnkou obecnou a skalníkem obecným, skupiny dubů a ovocné stromy. Význačné druhy: tařice skalní, plamének přímý, koniklec luční, třemdava bílá aj. Větší část svahů zarostlá teplomilnými křovinami, další vývoj směřuje k rekonstrukčně mapované jednotce tolitové doubravy. Již dnes populace dubu zimního a břeku. Na skalách tařicová skalní společenstva, na sutích lemové společenstvo kakostu krvavého a třemdavy bílé.

ZoologiePřirozená teplomilná společenstva bezobratlých skalní stepi. Z mandelinkovitých např. Labidostomis humeralis a Longitarsus foudrasi, z nosatcovitých rod Trachyphloeus a krytonosec Ceutorhynchus gallorhenanus. Ojedinělě možno nalézt mloka skvrnitého a čolka obecného. Hojná je ještěrka obecná, méně slepýš křehký. Z ptáků je běžný strakapoud velký, méně žluna zelená. Při vodě hnízdí konipas bílý, v křovinách pěnice pokřovní, pěnice slavíková a hojně pěnice černohlavá. Častá je lasice kolčava i hranostaj.

LesnictvíV širším okolí druhotná lesní společenstva (s akátem, borovicí lesní a černou spolu s dalšími jehličnatými dřevinami), která byla vytvořena během zalesnění v minulém století. Na hranách skal se ojediněle vyskytují duby. S. část pokrývají převážně teplomilné křoviny s převahou růže šípkové, trnky obecné a hlohu obecného, j. část hlavně listnatý les s převahou dubu, habru a akátu.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíUdržet volné úpatí skalních suků pro rozvoj světlomilné skalní vegetace a teplomilných lemů. Část území, tzv. "Lísek" byla v minulosti využívána jako vinice, svahy upraveny terasováním a četné stopy po lámání kamene.

LiteraturaKubíková (1976), Kubíková (1994)


Teplomilná společenstva skalních stepí jsou chráněna v PP Bohnické údolí
Teplomilná společenstva skalních stepí jsou chráněna v PP Bohnické údolí


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ