Předešlé CHÚ 8a - Národní přírodní památka Cikánka I Další CHÚ

8a - Národní přírodní památka Cikánka I

Základní údajeHorní svahy Radotínského údolí a přiléhající náhorní plošina nad sliveneckými lomy Na Cikánce. K.ú. Radotín, Praha 5. V: 4,55 ha, n.v.: 300-330 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranySpolečenstva teplomilných skalních stepí, největší ukázka tohoto typu biotopu v Praze převážně v plošinné poloze.

Geologie, geomorfologie, pedologiePodklad tvoří pražské souvrství, stupeň prag spodního devonu a stupeň zlíchov spodního devonu. Pražské souvrství je vyvinuto ve facii šedých mikritických hlíznatých vápenců v několika přirozených výchozech. Zlíchovské souvrství na povrch nevystupuje. V těsné blízkosti jsou známé vápencové lomy Na Cikánce, kde probíhala těžba již od středověku (od 13. století). Byly používány jako mramory na výrobu obkládacích desek i uměleckých děl. Půdy tvoří převážně mělké rendziny.

BotanikaPůvodně šípáková lesostep, po odlesnění vznikla náhradní xerotermní travinná a keřnatá společenstva. Pastvina se společenstvem smělku štíhlého a kavylu Ivanova. Typické druhy jsou ostřice nízká, čekanice porýnská, kostřava žlábkatá, kostřava walliská, především pak kavyl Ivanův, který má právě zde svůj plošně největší výskyt na území Prahy. Z dalších druhů je možno uvést sasankovku lesní, chrpu chlumní, prvosenku jarní, koniklec luční český, kavyl vláskovitý a ožanku kalamandru.

ZoologieRozsáhlá teplomilná skalní step hostí řadu druhů bezobratlých. Bylo zjištěno 278 druhů motýlů, např. otakárek fenyklový a přástevník medvědí, z brouků krytohlavec Coptocephala quadrimaculata, nosatčík Apion interjectum (monofág na jetelovci chlumním), krytonosec Phrydiuchus topiarius (na šalvěji luční). Poměrně vysoké procento (15%) reliktních druhů svědčí o přírodní zachovalosti CHÚ. Střevlíkovití brouci jsou bioindikačně významnou skupinou. Bylo zjištěno 50 druhů, např. Harpalus caspius roubali a Panagaeus bipustulatus. Menší význam mají obratlovci. Běžná je ještěrka obecná, vzácně se vyskytuje ještěrka zelená. Z ptáků hnízdí např. linduška lesní, budníček menší, ťuhýk obecný a skřivan polní. Bezlesí.

PoznámkaV dávné minulosti bylo celé území převážně zalesněno, po odlesnění je ovlivňovala pastva a později těžba vápenců a navazující prašnost spadem z blízké cementárny v Radotíně. V nedávné době se těžba přesunula dále od CHÚ a v cementárně byl výrazně omezen spad. V současné době je lokalita nejvíce ohrožena pozvolným zarůstáním. Proto jsou v posledních letech prováděny asanační zásahy, optimální pro další zachování stávajících poměrů by však bylo obnovení extenzivní pastvy.

LiteraturaDostál (1936), Chlupáč (1988), Kubíková (1997), Svoboda, Prantl (1950)

Cikánka video

Letecký pohled na NPP Cikánka od západu
Letecký pohled na NPP Cikánka od západu

V NPP Cikánka I je plošně největší výskyt kavylu Ivanova v Praze
V NPP Cikánka I je plošně největší výskyt kavylu Ivanova v Praze


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ