Předešlé CHÚ 09 - Přírodní památka Ctirad Další CHÚ


09 - Přírodní památka Ctirad

Základní údajeS. okraj návrší Děvín nad Zlíchovem včetně zářezu silnice u Dívčích Hradů a opuštěného lomu v. pod železnicí. K.ú. Radlice, Smíchov. V: 6,44 ha, n.v.: 250-300 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyVýznamné odkryvy silurem a devonem Barrandienu s opěrnými geologickými profily a nalezišti zkamenělin, skalní a stepní vegetace, krajinný prvek.

Geologie, geomorfologie, pedologieV zářezu silnice leží významné odkryvy v motolském, přídolském a kopaninském souvrství; v opuštěném lomu pod železnicí vystupují i vápence spodního devonu (pražské souvrství). Klasické naleziště zkamenělin od dob J. Barranda, např trilobiti Odontochile hausmanni, Reedops cephalotes. Odkryvy jsou převážně umělé, nicméně původní srázy ostrého zářezu Vltavy jsou patrné. Půdy mají převážně charakter rendzin, zčásti jsou druhotné.

BotanikaVegetaci dnes tvoří náhradní společenstva skal a strmých strání s řadou druhů význačných pro vápencový podklad, šíří se křoviny. Na částech přirozených svahů skalní společenstva seselu šedého a kostřavy sivé. Cenný je s. svah obrácený ke Konvářce, kde se zachoval květnatý porost válečky prapořité s výskytem ohroženého trličníku brvitého.

ZoologieDruhotné refugium drobných bezobratlých, z nichž jsou blíže známi plži; výskyt pontického druhu páskovky žíhané (Cepaea vindobonensis). Z plazů se dosud vyskytuje ještěrka obecná. V minulém století, včetně širšího okolí, hnízdiště skalníka zpěvného, pražští ptáčníci odtud vybírali mláďata.

LesnictvíBezlesí vyjma drobného hájku při z. okraji s lípou malolistou, dubem letním a červeným a modřínem.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíV minulosti bylo území dotčeno těžbou vápenců a stavbou komunikací, především železnice, v jejichž zářezech byly odkryty významné gelogické profily. V současné době není území hospodářsky využíváno.

LiteraturaSkalický (1986)


Letecký pohled na PP Ctirad od jihovýchodu
Letecký pohled na PP Ctirad od jihovýchodu

Zvrásněné vrstvy silurských vápenců v PP Ctirad
Zvrásněné vrstvy devonských vápenců v PP Ctirad

Vápence v PP Ctirad hostí společenstva skalních stepí
Vápence v PP Ctirad hostí společenstva skalních stepí


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ