Předešlé CHÚ 17 - Přírodní památka Housle Další CHÚ

17 - Přírodní památka Housle

Základní údajeErosní rokle při z. okraji obce Lysolaje, hluboce zaříznutá do zarovnané plošiny Hostivické tabule, protažená směrem V-Z. K.ú. Lysolaje - Praha 6. V: 3,8176 ha, n.v.: 290 - 310 m. Z: vyhláška NVP č. 3/1982 Sb. NVP z 27.5.1982.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochrany Významný geomorfologický útvar. Zachování sledu obnažených geologických vrstev a zachování přírodní enklávy obývané řadou bezobratlých i obratlovců.

Geologie, geomorfologie, pedologieVýznamný geologický profil svrchnokřídovými mořskými sedimenty. Obnažené vrstvy jsou čtvrtohorní spraše, křídové opuky a pískovce a proterozoické břidlice. Nevyvinuté půdy charakteru pararendzin na svazích rokle.

BotanikaNa okraji svahu rokle zbytky stepní vegetace - skupiny třešně křovité. Jinak rokle i okolí druhotně zalesněno.

ZoologieZ bezobratlých zasluhují zmínku z motýlů lyšaj lipový a lišejníkovec vroubený, dále střevlík zahradní, s. svraštělý a masově se vyskytující s. hajní. Několik druhů ptáků, např. strnad obecný, mlynařík dlouhoocasý, drozd zpěvný. Ze savců srnec, liška obecná a bělozubka šedá, častý je zajíc polní.

LesnictvíRokle bohužel zalesněná druhotnou směsí akátu a smrku. Dále zde rostou břízy, javory, cenné jsou staré mohutné jasany ztepilé na dně rokle.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíLesní hospodářství - nahodilá těžba dřeva. Při okrajích území zahrádkářské osady. Je třeba uvolnit výsadby v okolí porostů světlomilné třešně křovité, pokusit se o její zachování a zároveň odkrýt geologický profil.

PoznámkaPři vchodu do rokle pramen vody, která je lidmi považována za léčivou (dle rozboru však se v ní vyskytuje baktérie Escherichia coli).

LiteraturaKubíková (1984), Ziegler V. (1994)


Výrazná erozní rokle ve svrchnokřídových horninách v PP Housle
Výrazná erozní rokle ve svrchnokřídových horninách v PP Housle

Erozní rokle v PP Housle patří ke geomorfologicky pozoruhodným útvarům Prahy
Erozní rokle v PP Housle patří ke geomorfologicky pozoruhodným útvarům Prahy


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ