Předešlé CHÚ 19 - Přírodní památka Hvížďalka Další CHÚ

19 - Přírodní památka Hvížďalka

Základní údajeZářez přístupové cesty vedoucí do stejnojmenného vápencového velkolomu na pravém boku Radotínského údolí. K.ú. Radotín. V: 1,31 ha, n.v.: kolem 235 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochrany Opěrný geologický profil, významné naleziště zkamenělin. Lokalita mezinárodního významu.

Geologie, geomorfologie, pedologieV současné době okrajový úsek činného velkolomu. V lomové stěně je odkryt nejvyšší úsek kopaninského a celé přídolské souvrství siluru i část souvrství lochkovského spodního devonu, tedy tři geologické jednotky. Opěrný profil k mezinárodnímu stratotypu hranice ludlow - přídol. Jedná se o významné paleontologické naleziště s bohatým výskytem graptolitů (Monograptus ultimus, M. pridolensis), mlžů (Kralovna sp.) a j. Je zde úplně odkryt profil požárským souvrstvím, který dokumentuje vývoj života v přídolském období siluru.

BotanikaZ hlediska vegetace je území značně zdevastováno lomovou činností. Je tu zachována narušená směs zbytků teplomilných hájů a jejich plášťů včetně útržků teplomilných trávníků. Z významnějších druhů přítomna prvosenka jarní, mochna přímá tmavá. Výskyt ruderálů a cizích dřevin, např. borovice černé. Zoologicky nevýznamné. Bezlesí.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíÚzemí je silně zátíženo druhotnými vlivy lomové těžby, probíhající v bezprostředním sousedství (hluk, prašnost ap.). Z hlediska živé složky je dnešní stav devastovaný, je však třeba mít na paměti, že hlavním motivem ochrany je neživá složka přírody a po ukončení těžby se vhodný geologický podklad může uplatnit i vytvořením zajímavých společenstev. Opěrné profily v zářezu je nutno chránit před zarůstáním i před přirozenými zvětrávacími pochody, při kterých se vytvářejí osypy zakrývající geologické výchozy.

PoznámkaNejvýchodnější část přírodní památky byla odkryta v letech 1959 - 1960 při výstavbě administrativního zázemí velkolomu Hvížďalka.

LiteraturaHorný R. (1962), Kříž J. (1985, 1986)


Letecký pohled na PP Hvížďalka od severu. V pozadí obec Kosoř a za ní PR Klapice
Letecký pohled na PP Hvížďalka od severu. V pozadí obec Kosoř a za ní PR Klapice

Výchozy vápenců s četnými zkamenělinami v PP Hvížďalka
Výchozy vápenců s četnými zkamenělinami v PP Hvížďalka

Graptoliti rodu Monograptus patří k významným zkamenělinám siluru
Graptoliti rodu Monograptus patří k významným zkamenělinám siluru. Tito vymřelí živočichové jsou řazeni mezi polostrunatce


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ