Předešlé CHÚ 20 - Přírodní památka Cholupická bažantnice Další CHÚ

20 - Přírodní památka Cholupická bažantnice

Základní údajeLesní komplex 1 km na JV od obce Cholupice. K.ú. Cholupice - Praha 14. V: 13,78 ha, n.v.: 314 - 378 m. Z: vyhláška NVP č. 1/1982 Sb. NVP z 28.1.1982.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyZachování přirozené skladby lesních porostů včetně biocenóz na ně vázaných.

Geologie, geomorfologie, pedologieVelmi mírně skloněný svah je součástí Uhříněvské plošiny. Břidlice a droby štěchovické skupiny svrchního proterozoika. Půdy jsou hlubší, jílovitohlinité, hnědozemního typu, místy oglejené, u vývěru pramenů až gleje.

BotanikaSmíšený listnatý les s převahou dubu letního, s příměsí lipy srdčité, jasanu ztepilého, habru obecného a javoru klenu, v keřovém patře hloh, svída, líska. Porost střemchové jaseniny v pramenné poloze, na nejvlhčích místech jasenina s tuřicí řídkoklasou. Nehojný výskyt prvků opadavého listnatého lesa lechy jarní, dymnivky duté, sasanky hajní.

Zoologie Bylo zjištěno 99 většinou lesních druhů motýlů, m.j. oba otakárci, soumračník máčkový, bělásek řeřichový a žluťásek čičorečkový. Některé nálezy brouků z rodu Acalles ukazují, že kromě bývalého rybníka byl při založení bažantnice do ní zahrnut alespoň kousek kontinuálního přirozeného lesa. Hnízdí zde káně lesní, holub hřivnáč, puštík obecný, strakapoud velký, z pěvců budníček lesní, rehek zahradní, červenka obecná, sýkory aj. Ze savců je hojný hryzec vodní a myšice lesní.

LesnictvíZ převážné části pokryto smíšeným listnatým lesem, s menším podílem jehličnatého porostu. Z typologického hlediska pokrývá 90% plochy vlhká habrová doubrava bršlicová a 10% vrbová olšina mokřadní. Ve skladbě dřevin je nejvíce zastoupen jasan ztepilý a dub letní, Pro CHÚ je charakteristický výskyt starých stromů v okrajích území a ve formě výstavků po ploše starších porostů. V rámci lesnického průzkumu byly mohutnější stromy změřeny a lokalizovány na mapě. Hodnota lesního porostu byla snížena nevhodnou výsadbou např. smrku ztepilého, modřínu opadavého a borovice lesní. Zbývající část území tvoří starý neudržovaný sad a louka.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíV CHÚ byl v minulosti zřízen rybník na prameništi, pak zrušen a území využíváno jako bažantnice. Chráněný biotop není ohrožen, vhodné by bylo postupně odstraňovat nežádoucí dřeviny a udržet převážně listnatý charakter porostu.

LiteraturaBělohlávková, Fišerová (1992), Kubíková, Řezníček (1987)


Letecký pohled na PP Cholupická bažantnice od jihu
Letecký pohled na PP Cholupická bažantnice od jihu

Hráz bývalého rybníka v PP Cholupická bažantnice
Hráz bývalého rybníka v PP Cholupická bažantnice


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ