Předešlé CHÚ 21 - Přírodní rezervace Chuchelský háj Další CHÚ

21 - Přírodní rezervace Chuchelský háj

Základní údajeSvah mezi Velkou a Malou Chuchlí a plošina nad ním. Vlastní CHÚ tvoří skalnatý svah pod kostelíčkem sv. Jana Nepomuckého.K.ú. Lochkov, Radotín - Praha 5. V: 19,782 ha, n.v.: 210 - 300 m. Z: vyhláška NVP č. 3/1982 Sb. NVP z 27.5.1982.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyZachovalé původní lesní společenstvo s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů, cenná společenstva skalní stepi.

Geologie, geomorfologie, pedologieVrstevní sled od nejvyššího ordoviku po spodní silur. Pestré podloží s diabasy, břidlicemi, vápenci, pískovci a křemenci. Na plošině terciérní štěrkopísky s jílovitými vložkami. Protorendzinyrendziny, svahové hnědé lesní půdy různé úživnosti. V ochranném pásmu pěnovcová kaskáda na potoce.

BotanikaPřes určité narušení výsadbou nepůvodních dřevin velice dobře zachovalý komplex lesních společenstev: černýšová dubohabřina na hnědozemi, lipová doubrava na štěrkopíscích, habrová javořina na suti, šípáková doubrava na vápencovém hřbetu. Z diabasové skály byl popsán kosatec bezlistý český jako nový druh. Na teráskách skály roste společenstvo česneku chlumního a rozchodníku bílého, na úpatí lemy s kakostem krvavým.

Zoologie Z fytofágních reliktních brouků skalních stepí z mandelinkovitých druhy Phyllotreta procera, Aphtona cyanella a štítonoš Cassida rufovirens; z nosatcovitých Trachyphloeus spinimanus, krytonosci Phrydiuchus topiarius a Ceutorhynchus ignitus. Z typicky lesních brouků krajník hnědý, z mandelinkovitých Orsodacne lineola a Luperus xanthopoda, z nosatcovitých zobonoska Coenorhinus interpunctatus, krytonosec Mogulones larvatus (na plicníku). Rod Acalles dokládá kontinuálnost zdejšího lesa. Z brouků vázaných na odumřelé dřevo zjištěn velmi vzácný Hylis foveicollis a kovařík Calambus bipustulatus. Z plžů Granaria frumentum a Pupilla sterri na skále. Zajímavostí z plazů je nález užovky hladké. Hnízdí zde asi 40 druhů ptactva, převážně pěvců. Hojná je např. červenka obecná, rehek zahradní, drozd zpěvný, budníčci, šoupálek krátkoprstý a kos černý. Z druhů silně ohrožených je to žluva hajní a dudek chocholatý, který je však zde i v širším okolí na vymření.

LesnictvíLesní společenstva jsou vyvinuta v několika typech v závislosti na podloží od druhově chudých kyselých doubrav po bohatá společenstva dubohabřin a částečně subxerofilní doubravy s bukem. Na strmých suťových svazích lipové javořiny. Přirodě blízké doubravy zčásti výmladkového původu (dub letní, zimní, šípák, habr), lipové javořiny, části nevhodně rozčleněny a druhotně zalesněny (smrk, borovice, modřín, akát).

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíLesnické, rekreační, sportovní (areál zdraví) využití. Odstraňovat dřeviny z paty diabázové skály, v lesních porostech podporovat přirozenou obnovu. Prudké svahy k Vltavě se suťovým lesem ponechat přirozenému vývoji zcela bez lesnických zásahů.

Poznámka Častý cíl vycházek Pražanů. Ve středu CHÚ se jako pohledová dominanta nad údolím Vltavy nachází kostel sv. Jana Nepomuckého. Patřil k areálu zaniklých lázní v Malé Chuchli. Součástí je i studánka s vodou zajímavého složení (vysoký obsah hořčíku) a romantickou mariánskou kapličkou.

LiteraturaKubíková (1987)


Letecký pohled na PR Chuchelský háj od východu
Letecký pohled na PR Chuchelský háj od východu

Zachovalé původní lesní společenstvo (doubrava) v PR Chuchelský háj
Zachovalé původní lesní společenstvo (doubrava) v PR Chuchelský háj


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ