Předešlé CHÚ 25 - Přírodní památka Kalvarie v Motole Další CHÚ


25 - Přírodní památka Kalvarie v Motole

Základní údajeHřbet a pahorek z diabasů po obou stranách silnice u Motolského krematoria. K.ú. Motol. V: 3,26 ha, n.v.: 300-330 m. Z: vyhláška NVP č. 4/1982 Sb. NVP z 27.5.1982.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyGeomorfologický útvar s výchozy silurských diabasů a břidlic a xerotermní vegetací

Geologie, geomorfologie, pedologieV místě výchozu diabasu tvoří poměrně mělké údolí Motolského potoka menší soutěsku, které vévodí skalní útvar - vlastní Kalvarie. Významné výchozy diabasů a zčásti i břidlic liteňské skupiny siluru, výrazný krajinný prvek. Ostrůvek mělkých vápnitých půd - pararendzin až úživných rankerů.

BotanikaNaleziště xerotermní květeny. Na v. části, skalním ostrohu Kalvarie, porost pěchavy vápnomilné s výskytem vzácného reliktu česneku tuhého, dále chrpy chlumní a koniklece lučního, hojná bělozářka liliovitá. Po okrajích menší zalesněné plochy se zbytky hájové vegetace. Na protější z. části se svahy s j. expozicí jsou útržky kavylových stepí. Ukázka ostrůvku xerotermních fytocenóz na plošce s úživnou půdou.

ZoologieRefugium drobné fauny bezobratlých, např. z plžů pontický prvek páskovka žíhaná či z reliktních stepních brouků střevlíčci Olisthopus sturmii a Harpalus vernalis. Malá svahová plocha přirozeného listnatého lesa ve východní části území je cenný les kontinuální - dokazuje to přítomnost bezkřídlého nosatečka Acalles comutatus. Z obratlovců se objevuje ještěrka obecná, hojný drozd zpěvný, budníček menší i mlynařík dlouhoocasý. Dříve na s. přilehlých úhorech hojný sysel obecný vymizel.

LesnictvíOkrajové části byly zčásti narušeny výsadbami borovice černé a akátu, kromě toho jsou zde zachovány i menší porosty a křoviny přirozené skladby. Malý zbytek habrové javořiny.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíLesní porosty jsou obhospodařovány v souladu s ochranným režimem s cílem udržovat otevřené plochy. V minulosti byl na severní straně silnice menší stěnový lom na diabasové kamenivo, který byl později rozšířen při úpravě silnice, která odděluje obě části CHÚ. Dík tomu byly odkryty i vrstvy břidlic, které se v přirozených výchozech jinak neuplatňují. Udržovat skalní výchozy bez náletu dřevin, zejména omezit šíření akátu a nálet semenáčků borovice černé.

PoznámkaJ. část leží na území přírodního parku Košíře-Motol, který se sousedním parkem krematoria představuje ochranné pásmo.

LiteraturaKubíková (1981)


Letecký pohled na PP Kalvarie v Motole od jihu. Diabasy tvoří nápadný hřbet a pahorek v údolí Motolského potoka
Letecký pohled na PP Kalvarie v Motole od jihu. Diabasy tvoří nápadný hřbet a pahorek v údolí Motolského potoka

Skalní útvar Kalvarie hostí xerotermní květenu
Skalní útvar Kalvarie hostí xerotermní květenu

Diabasy mají typickou kulovitou odlučnost
Diabasy mají typickou kulovitou odlučnost


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ