Předešlé CHÚ 27 - Přírodní rezervace Klapice Další CHÚ

27 - Přírodní rezervace Klapice

Základní údajeStrmý ostroh na pravém břehu Černé rokle proti Kosoři. K. ú. Radotín. V: 126,17 ha, n. v.: 240-346 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyVýrazný vápencový hřbet s typickou šípákovou doubravou a s ploškami skalní stepi, jeden z nejúplněji vyvinutých ekosystémů tohoto typu v pražském prostoru.

Geologie, geomorfologie, pedologieSouvrství silurských vápenců, zčásti odkrytých stěnovým lomem v j. části CHÚ. Převládají půdy typu rendzina od protorendzin až po hnědé rendziny.

BotanikaDub pýřitý (šípák) zde tvoří rozsáhlý porost, v němž se vyskytuje i ve stromové formě, hojný je dřín obecný a muk obecný. Na stepních enklávách roste řada chráněných a vzácných druhů např. třemdava bílá, bělozářka liliovitá a len žlutý.

Zoologie Žijí tu významní bezobratlí: brouk roháč, střevlíkovití střevlík kožitý, Molops elatus a Amara pulpani, mandelinkovití Coptocephala rubicunda, Aphtona pygmaea, v suťovém lese Timarcha metallica, Longitarsus pulmonariae, druhy rodu Acalles dokládají kontinuálnost zdejšího lesa, dále Mogulones larvatus a Ceutorhynchus similis. Vyskytuje se ještěrka obecná, méně ještěrka zelená, nehojně zmije obecná. Hnízdí několik desítek druhů ptactva, možno jmenovat králíčka obecného, sýkoru uhelníčka, brhlíka lesního, konipasa horského a dlaska tlustozubého. Domovem je zde kuna skalní, liška obecná i jezevec lesní.

LesnictvíPůvodní teplomilný háj představuje výmladkový porost, směrem do údolí je poměrně rozsáhlá výsadba borovice černé, zřejmě na bývalé pastvině.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíLesní porosty nutno postupně převádět na les přirozené skladby, především odtěžením borovice černé. Stepní plochy vyžadují odstranění keřů.

PoznámkaSoučást přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí.

LiteraturaKubíková (1988, 1997)


PR Klapice - interiér teplomilné doubravy
PR Klapice - interiér teplomilné doubravy

Strakapoud velký
Strakapoud velký hnízdí v nejrůznějších lesích stejně jako v parcích

Pohled do Kosořského údolí od jihozápadu. Vlevo NPP Černá rokle, vpravo PR Klapice
Pohled do Kosořského údolí od jihozápadu. Vlevo NPP Černá rokle, vpravo PR Klapice


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ