Předešlé CHÚ 36 - Přírodní památka Modřanská rokle Další CHÚ


36 - Přírodní památka Modřanská rokle

Základní údajeÚdolí Libušského a Písnického potoka mezi Písnicí a Modřany. K.ú. Cholupice, Libuš, Modřany. V: 124,88 ha, n.v.: 220-300 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyOchrana krajinného celku tvořeného zalesněným skalnatým zářezem potoka s geologickými odkryvy. V současnosti význam zejména krajinářský.

Geologie, geomorfologie, pedologieOstrý údolní zářez odkrývá břidlice štěchovické skupiny svrchního proterozoika s unikátním skalním výchozem slepencové vložky, v z. úseku letenské souvrství ordoviku, oddělené tektonickou poruchou. Menší závěje navátých písků.

BotanikaÚdolí bylo ještě kolem r. 1900 bezlesé a využívané jako pastviny; na pravém břehu potoka na j. svazích se rozkládaly suchomilné acidofilní skalní stepi, dno pokrývaly vlhké louky s vrbami. Dnes je údolí zalesněno, na pravém svahu převážně akátem, na levém, k S obráceném i smrkem; dno pokrývá výsadba jasanů. Nepatrné zbytky skalních stepí se zachovaly na skalních výchozech, na dně vznikl druhotný porost ptačincové olšiny s poměrně bohatým bylinným patrem. Ve zpustlých akátinách dnes roste chudá nitrofilní flóra. Na otevřených skalkách se zachovaly některé významné skalní prvky, např. hvozdík sivý.

ZoologieÚzemí dnes představuje významné refugium drobné fauny v příměstské zóně. Z drobných bezobratlých zde žije bohatá fauna plžů vázaná na potoční nivu včetně vzácného druhu dvojzubky lužní (Perforatella bidentata), na louce v z. části byla zjištěna i silně ohrožená Vallonia enniensis. Z brouků zůstaly jen druhy vlhkomilné na dně údolí v nivě potoka, např. z drobných střevlíkovitých běžní Nebria brevicollis a Bembidion tibiale, z nosatcovitých spíše druhy lesní, a to např. Otiorhynchus scaber, Brachysomus echinatus, z významných mokřadních druhů Notaris maerkeli a Gymnaetron villosulum. Hnízdí tu asi 50 druhů ptáků, několik párů puštíka obecného, hojný strakapoud velký, pěnice černohlavá, budníček menší, pěnkava obecná.

LesnictvíPorosty ptačincové olšiny podél toku Modřanského potoka byly při výstavbě retenční nádrže značně narušeny. Akátové porosty jsou dnes zpustlé a místy se rozpadají, asi před 15 roky byly zčásti převedeny na monokultury borovice lesní, spontánně do nich místy proniká jasan, který v nivě vykazuje dobrou jakost a jehož výskyt je v souladu s přírodními poměry; smrkové kultury na levém svahu mají nevalnou kvalitu, podmíněnou nevhodným stanovištěm.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné území Území se využívá podle LHP v souladu s ochrannými podmínkami. Při s. hraně údolí se donedávna provozovala řízená skládka, která zamořovala údolí úlety lehkých odpadů. Je třeba postupně nahradit smrkové a akátové výsadby na jižních svazích dubem, na severních dubem, habrem, javorem a lípou.

Poznámka CHÚ je částí přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice, který představuje jeho ochranné pásmo.

LiteraturaChlupáč (1988), Pfleger (1992), Skalický (1987)


PP Modřanská rokle patří k nejkrásnějším údolím Prahy
PP Modřanská rokle patří k nejkrásnějším údolím Prahy


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ