Předešlé CHÚ 40 - Přírodní památka Nad závodištěm Další CHÚ

40 - Přírodní památka Nad závodištěm

Základní údajeSvah nad Chuchelským závodištěm. Součástí lokality jsou výchozy nad Velkou Chuchlí směrem k "Hvězdárně", j. od silnice z Velké Chuchle. K.ú. Velká Chuchle - Praha 5. V: 22,28 ha, n.v.: 200 - 310 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyKlasický profil svrchním ordovikem a spodním silurem, umožňující litologické a paleontologické studium.

Geologie, geomorfologie, pedologieOdkrytý profil demonstruje význam směrných přesmyků pro stavbu paleozoického synklinoria a umožňuje studium historicky významného sporu o Barrandovy "kolonie". Klasický profil králodvorským souvrstvím, jeho hranicí s podložními bohdaleckými břidlicemi a nadložním kosovským souvrstvím. Profil hranicí ordovik-silur v kolonii "Heidinger" je součástí opěrných profilů touto hranicí v pražské pánvi s celoevropským významem pro korelaci a pochopení vývoje sedimentace a fauny na počátku siluru. Bohatý faunistický obsah - graptoliti Akidograptus ascensus, Diplograptus modestus, Climacograptus trifilis - umožňuje přímou mezinárodní korelaci s hranicí ordovik - silur. Paleontologická lokalita v bohdaleckém souvrství u cesty k hvězdárně s trilobity Onnia abducta a Phacopidina solitaria, ramenonožcem Drabovia postrema a schránkami různých měkkýšů a hyolitů. Zde též vrstevní plocha kosovského souvrství s čeřinami. Tektonicky poměrně složité území. Vrstevní sled ordovických a silurských hornin se několikrát opakuje podél směrných přesmyků. Kromě toho je vrstevní sled přerušen řadou radiálních zlomů s vertikálními posuvy. Běžné půdy pro daný typ morfologického vývoje krajiny (na svazích půdy mělké, výše vyvinuty lehké hnědozemě).

BotanikaXerotermní travinné porosty bez botanického významu

ZoologieHnízdí zde více druhů ptactva, např. strakapoud velký, mlynařík dlouhoocasý, zvonohlík zahradní. Ze savců kuna skalní.

LesnictvíDruhotně zalesněno akátem a borovicí černou. Z přírodovědného hlediska nevhodný porost.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíHospodaří se podle schváleného LHP.


Naleziště zkamenělin v PP Nad závodištěm
Naleziště zkamenělin v PP Nad závodištěm

Na člověkem ovlivněných stanovištích roste kostival lékařský
Na člověkem ovlivněných stanovištích roste kostival lékařský

Kuna skalní
Kuna skalní patří mezi stálé obyvatele Prahy


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ