Předešlé CHÚ 43 - Přírodní památka Okrouhlík Další CHÚ

43 - Přírodní památka Okrouhlík Základní údajeSoučást lesoparku Okrouhlík - Mazanka. Zaujímá svah nad zahrádkářskou kolonií s. od křižovatky Vychovatelna pod budovami ústavů AVČR. K.ú Libeň, Kobylisy - Praha 8. V: 0,5814 ha, n.v.: 250-270 m. Z: vyhláška NVP č. 3/1982 Sb. NVP z 27.5.1982.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyVýchozy svrchnokřídových pískovců, na jejich písčitém rozpadu specifická teplomilná společenstva rostlin a hmyzu.

Geologie, geomorfologie, pedologieVýchozy skalek rezavě hnědých železitých a jílovitých pískovců až slepenců cenomanu (svrch. křída). Významný geologický profil. Lehké a mělké písčité půdy typu ranker.

Botanika Lesnictví K J orientovaný svah na výchozu pískovců, využívaný po dlouhou dobu jako pastvina. V padesátých létech se změnila okolní krajina ze zemědělské na příměstskou, pastva ustala a lesníci provedli umělé zalesnění svahu. Do té doby se na svahu vyskytovala společenstva písčin s paličkovcem šedavým, mateřídouškou úzkolistou a smldníkem olešníkovitým, na vlhčích polohách teplomilné trávníky s kostřavou žlábkatou. V současné době je svah hustě zarostlý vysazenými duby a ostružinami a druhy písčin, které byly motivem ochrany, zcela ustoupily.

ZoologieLokalita, především místa se sypkým pískem, byla dříve známa jako význačné naleziště teplomilného hmyzu - hrabavých vosiček a pískomilného potemníčka Melanimon tibiale. Vzhledem ke změně charakteru území nelze považovat tyto údaje za jisté. Přesto zde na zbytku nezalesněných ploch přežívají i některé významné druhy teplomilných brouků, ze střevlíkovitých např. Ophonus puncticollis, Harpalus anxius, mandelinkovití Coptocephala quadrimaculata, Cryptocephalus fulvus nebo z nosatcovitých např. terikolní bezkřídlí Otiorhynchus velutinus, Omias rotundatus. Z roku 1986 je v území inventarizačním průzkumem doložen výskyt 60 druhů motýlů. Výskyt stepního plže Chondrula tridens.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíVzhledem k předmětu ochrany je území od roku 1965 nevhodně zalesněno síjí dubem, který nebyl patřičně regulován. Pro obnovení společenstva písčin by bylo nutno provést celoplošné vykácení výsadeb, což předpokládá nesnadné jednání s majiteli lesních pozemků.

LiteraturaKubíková (1974), Ziegler (1994)


Výchozy svrchnokřídových pískovců v PP Okrouhlík
Výchozy svrchnokřídových pískovců v PP Okrouhlík

Vzácný potemníček Melanimon tibiale žije v PP Okrouhlík
Vzácný potemníček Melanimon tibiale žije v PP Okrouhlík


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ