Předešlé CHÚ 49 - Přírodní památka Pitkovická stráň Další CHÚ

49 - Přírodní památka Pitkovická stráň Základní údajeSkalní ostroh na SZ od obce Pitkovice na pravém břehu údolí Pitkovického potoka, přibližně 500 m od obce. K.ú. Pitkovice - Praha 10. V: 0,51 ha, n.v.: 260-280 m. Z: výnos MK ČSR čj. 13.360/68 z 20.1.1969.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyHojný výskyt koniklece lučního českého. Významné refugium stepního charakteru s význačnými rostlinnými i živočišnými druhy.

Geologie, geomorfologie, pedologieÚzemí tvoří přirozený skalní výchoz, na v. straně otevřený malým stěnovým lůmkem. Hlavní horninou jsou zde modrošedé jílovité břidlice se silnou siltovou příměsí svrchnoproterozoického stáří. Jižní úpatí pokrývají svahové hlíny s úlomky uvedené horniny. Místy vyvinuty mělké půdy typů protoranker až hnědý ranker.

BotanikaZbytek dřívějších pastvin, které se ještě koncem minulého století souvisle táhly na svazích údolí zdejších potoků, později zde všude došlo k výsadbě nevhodné směsi jehličnatých a listnatých dřevin (včetně cizího akátu a borovice černé). Stráň má typický stepní charakter. Na jz. svahu společenstvo koniklece českého a ovsíře lučního, které bylo udržováno dlouhodobou pastvou. Na skalních teráskách společenstvo křivatce českého a rozrazilu ladního.

ZoologieZ živočichů jsou zde nejvýznamější bezobratlí stepního charakteru: střevlíkovití Ophonus puncticollis, Harpalus subcylindricus, z mandelinkovitých Cryptocephalus fulvus, z nosatcovitých Apion pubescens, Otiorhynchus conspersus. Z motýlů je zde zákonem chráněný otakárek fenyklový i vzácný žluťásek barvoměnný. Silně mizí ještěrka obecná. Hnízdí zde několik běžných druhů ptáků, např. konopka obecná, strnad obecný.Zajímavé jsou nálezy myšice lesní.

LesnictvíNa vlastním CHÚ není lesní porost, v těsném sousedství na V vysázen malý porost dubu zimního a v sousedství na s. úbočí je porost borovice černé.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíBez hospodářského využití. Akutní ohrožení zarůstáním akátem a ovsíkem vyvýšeným, ústup vzácných druhů. Odstraňovat křoviny, kosit porost ovsíku v červnu, nejlépe obnovit pastvu.

PoznámkaÚzemí je součástí přírodního parku Botič - Milíčov a je ohrazeno dřevěným zábradlím. Území je vhodné rozšířit ještě o zbývající přírodně cennou část stráně lesostepního charakteru na V od pásu vysázené doubravy.

LiteraturaJaroš, Kolbek (1981), Jaroš (1985)


V PP Pitkovická stráň roste hojně koniklec luční český
V PP Pitkovická stráň roste hojně koniklec luční český

Teplomilné společenstvo v PP Pitkovická stráň
Teplomilné společenstvo v PP Pitkovická stráň


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ